ลงทะเบียน
ขอรับสิทธิ์ส่วนลดค่าเทอม และ ขอรับเงินคืน
เปิดระบบ รอบที่ 2 สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (ให้ นศ. ดำเนินการทั้ง 2 ขั้นตอนด้านล่างนี้)

นักศึกษาที่มีรายชื่อซ้ำซ้อนกับสถาบันอื่น

นักศึกษาที่มีรายชื่อด้านล่าง เป็นนักศึกษาที่มีรายชื่อซ้ำซ้อนกับสถาบันอื่น เช่น สมัครเรียนไว้หลายสถาบัน
ให้นักศึกษาไปเลือกรับส่วนลดค่าเทอมเพียง 1 สถาบัน เท่านั้นที่ระบบกลาง ที่ https://covidfund.cupt.net/register
หากไม่ดำเนินการ นักศึกษาจะไม่ได้รับส่วนลดจากสถาบันใดๆ เลย
ลำดับคณะสาขาวิชารหัสนักศึกษาชื่อ-สกุลระดับ
1ผลิตกรรมการเกษตรการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน6301417005บุญแทน จันทร์แก้วปริญญาโท
2ผลิตกรรมการเกษตรการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร6401122020นคร สันติสุนทรารักษ์ปริญญาตรี
3ผลิตกรรมการเกษตรการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร6401122060ลออง ปานดุษฎีปริญญาตรี
4ผลิตกรรมการเกษตรการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร6401222009ศุภชัย เปอร์เจปริญญาตรี
5ผลิตกรรมการเกษตรเกษตรเคมี6401124322ศุภณัฐ อินต๊ะปริญญาตรี
6ผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่6401101039ประชา ซิโนปริญญาตรี
7ผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่6401101340วัชระ แก้วเมืองมาปริญญาตรี
8ผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน6401102428วินัย เชื่อหมีกูปริญญาตรี
9ผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน6401102459เสาวภา ตุละวิภาคปริญญาตรี
10ผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน6401102486กาญจนา ฤทธิโสมปริญญาตรี
11ผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน6301102303กรรณิกา อริวรรณาปริญญาตรี
12ผลิตกรรมการเกษตรวิทยาการสมุนไพร6301126314ชาญชล อิ่มใจปริญญาตรี
13ผลิตกรรมการเกษตรส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท6401733009อนันญพร ทำของดีปริญญาเอก
14วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร6403103316ธิปก ลิ่มศิลาปริญญาตรี
15วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร6103101308โฆษิต ประชานิยมปริญญาตรี
16วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมอาหาร6403102316พีรดา โยมาปริญญาตรี
17วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์6404105302ชลวรรณ สุเรรัมย์ปริญญาตรี
18วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์6404105305นภัสสร ผลไพศาลศักดิ์ปริญญาตรี
19วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์6404105312นรินทร์ทิพย์ สุรินทร์ปริญญาตรี
20วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ6404102336รัตนาพร วงศ์คำปริญญาตรี
21วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ6404102340ทักษพร จันทร์น้อยปริญญาตรี
22วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ6104106319ปรมินทร์ ไชยชนะปริญญาตรี
23วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์6404101351อลงกรณ์ ปูใสปริญญาตรี
24วิทยาลัยบริหารศาสตร์การบริหารสาธารณะ6205405010วรโชติ จี้เรือนปริญญาโท
25วิทยาลัยบริหารศาสตร์บริหารศาสตร์6005501003สิทธิชัย ธรรมขันปริญญาเอก
26วิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์6305105361สิรินดา สีเงาปริญญาตรี
27วิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐศาสตร์6305101349นฤตย์ ทุนอินทร์ปริญญาตรี
28วิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐศาสตร์6205101308เกตุมาลา เทียมธรรมปริญญาตรี
29วิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐศาสตร์6205101342ธนภัทร โสภาปริญญาตรี
30วิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐศาสตร์6405101433ธนพนธ์ สันกว้านปริญญาตรี
31วิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐศาสตร์6405101440บุษกร ไพรพิชิตปริญญาตรี
32บริหารธุรกิจการเงิน6406104001จิราพร ลัดดาวงศ์ปริญญาตรี
33บริหารธุรกิจการเงิน6406104002ธิดารัตน์ อุดใจปริญญาตรี
34บริหารธุรกิจการเงิน6406104307ธนาธร อุปรีปริญญาตรี
35บริหารธุรกิจการจัดการ6406101001กชพรรณ สวนอ้อยปริญญาตรี
36บริหารธุรกิจการจัดการ6306101356บัณฑิตา ทองเทียนปริญญาตรี
37บริหารธุรกิจการตลาด6306102403อนุชา ปากหวานปริญญาตรี
38บริหารธุรกิจการตลาด6106102380พีรภัทร์ แสนสวะปริญญาตรี
39บริหารธุรกิจการตลาด6406102393ชนกานต์ เรืองศรีปริญญาตรี
40บริหารธุรกิจการตลาด6406102406ณิฎา ฮดฤาชาปริญญาตรี
41บริหารธุรกิจนวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่6406106331กมลพร จันบุญธรรมปริญญาตรี
42บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ6406401004จิระพงษ์ ชุ่มใจ๋ปริญญาโท
43บริหารธุรกิจบัญชี6306103054รัตนภรณ์ ปู่เงินปริญญาตรี
44มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ6407104302นันท์นภัส เต็งทองปริญญาตรี
45มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเมืองและการปกครองท้องถิ่น6307108003มนัส คงคาชัยปริญญาตรี
46มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช6307107315รวิชญ์ สุวรรณชาตรีปริญญาตรี
47มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติเกษตรป่าไม้6408114309เกศศิริ ชำนาญกิจปริญญาตรี
48มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติเกษตรป่าไม้6408114402ชลทิชา สินธุสิงห์ปริญญาตรี
49มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร6408116307ธรรมรัตน์ โภชนาปริญญาตรี
50มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร6408116323ศิริพร เกตุแก้วปริญญาตรี
51มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร6308116305เกตุวลิน ล้ำเลิศปริญญาตรี
52มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้6308131304ปิยธิดา สังข์สอนปริญญาตรี
53พัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว6209302008สายพิน สุภาษีปริญญาโท
54พัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว6409101041รุจิภาส กล้าหาญสุขสกุลปริญญาตรี
55เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6410101359เสาวรักษ์ ทองบางปริญญาตรี
56เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ประยุกต์6212701006ณฤทธิ์ ไทยบุรีปริญญาเอก
57วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน6415124071จักรทอง ทองภู่ปริญญาตรี
58วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน6415124095ธัชนนท์ ธรรมชัยปริญญาตรี
59วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมพลังงานทดแทน6315301020ฉัตรชัย ราชกาวีปริญญาโท
60สารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล6018102331ธนาภา เรือนตุ่นปริญญาตรี
61สารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล6418102413กันต์ดนัย กาใจปริญญาตรี
62สารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล6418102493ธีรภัทร์ โกเมศปริญญาตรี
63สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์6422101319กุลธิดา สุนทรกุมารปริญญาตรี
64สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์6422101499สุภาวิณี คำโพล้งปริญญาตรี
65สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)6422103016ณัฐนันท์ มาสอนปริญญาตรี