ลงทะเบียน
ขอรับสิทธิ์ส่วนลดค่าเทอม และ ขอรับเงินคืน
เปิดระบบ รอบที่ 2 สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (ให้ นศ. ดำเนินการทั้ง 2 ขั้นตอนด้านล่างนี้)

# กำหนดการ วันที่
1 นักศึกษาที่มีชื่อซ้ำซ้อนในหลายสถาบันให้ยืนยันสิทธิ์รับส่วนลดได้เพียง 1 สถาบัน 16-22 ส.ค.
2 เปิดระบบยืนยันสิทธิ์รับส่วนลด (ระบบของมหาวิทยาลัย) 23-27 ส.ค.
3 เปิดระบบยืนยันสิทธิ์รับส่วนลด รอบเพิ่มเติม 30 ส.ค. - 1 ก.ย.
4 มหาวิทยาลัยคำนวณส่วนลดค่าเทอมตามที่นักศึกษายืนยันสิทธิ์รับส่วนลด และดำเนินการดังนี้
   - สำหรับนักศึกษา กยศ. มหาวิทยาลัยจะประสานงานแจ้งค่าเทอมที่ปรับลดให้ทางงาน กยศ. ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
   - สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินมาแล้ว มหาวิทยาลัยจะปรับลดค่าเทอมตามส่วนลด และตัดยอดหนี้จากเงินที่ชำระมาแล้ว (ตรวจสอบยอดเงินคืนได้ในเว็บ reg.mju.ac.th)
   - สำหรับนักศึกษายังไม่ชำระเงิน มหาวิทยาลัยจะปรับลดค่าเทอมตามส่วนลด นักศึกษาพิมพ์ใบชำระเงินได้ที่เว็บ reg.mju.ac.th วันที่ 6-10 ก.ย.
30 ส.ค. - 3 ก.ย.
5 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา) พิมพ์ใบชำระเงินที่เว็บ reg.mju.ac.th 6-10 ก.ย.
6 ให้นักศึกษาดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน 6-10 ก.ย.
7 นักศึกษาที่มียอดเงินคืนและผูกบัญชีพร้อมเพย์เรียบร้อยแล้ว ให้ลงทะเบียนขอรับเงินคืน (รอบที่ 1)
   โดยให้แนบไฟล์สำเนาบัตรประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่าย
13-17 ก.ย.
8 สรุปรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนขอรับเงินคืน (รอบที่ 1) ให้กองคลังดำเนินการโอนเงินคืนในขั้นตอนต่อไป 20 ก.ย.
9 กำหนดการโอนเงินคืนสำหรับนักศึกษาที่ดำเนินการตามขั้นตอนในรอบที่ 1 เสร็จสมบูรณ์
   สอบถามกำหนดการโอนเงินคืนได้ที่กองคลัง 053-873154 / www.finance.mju.ac.th
   ส่วนนักศึกษาที่มีเงินคืนในเทอมอื่นๆ กองคลังจะประกาศแจ้งเปิดระบบขอคืนเงินอีกครั้ง
ภายในวันที่ 25 ตุลาคม
10 เปิดระบบให้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ส่วนลดค่าเทอมจากภาครัฐ (รอบที่ 2) (สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) 5-7 ต.ค.
11 เปิดระบบให้ลงทะเบียนขอรับเงินคืน (รอบที่ 2) (สำหรับนักศึกษาที่มียอดเงินคืน และยังไม่ได้ดำเนินการในรอบแรก) 5-8 ต.ค.
12 เปิดระบบให้ลงทะเบียนขอรับเงินคืน (รอบที่ 2) ขยายกำหนดการ เนื่องจากมี นศ. ที่ยังไม่ได้ดำเนินการเป็นจำนวนมาก 9-11 ต.ค.
13 สรุปรายชื่อผู้ที่ดำเนินการลงทะเบียนในรอบที่ 2 ส่งให้กองคลังดำเนินการในขั้นตอนต่อไป 12 ต.ค.