ลงทะเบียน
ขอรับสิทธิ์ส่วนลดค่าเทอม และ ขอรับเงินคืน
เปิดระบบ รอบที่ 2 สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (ให้ นศ. ดำเนินการทั้ง 2 ขั้นตอนด้านล่างนี้)

นักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันพร้อมเพย์ เพื่อขอรับเงินคืน

ขอให้นักศึกษาไปดำเนินการผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนของตนเองให้เรียบร้อย
และมายืนยันพร้อมเพย์ตามขั้นตอน พร้อมแนบไฟล์สำเนาบัตรประชาชน เพื่อให้กองคลังใช้ประกอบการเบิกจ่าย ในระบบนี้ให้สมบูรณ์
หากไม่ดำเนินการ กองคลังจะไม่สามารถโอนเงินคืนให้นักศึกษาได้
ลำดับคณะสาขาวิชารหัสนักศึกษาชื่อ-สกุลระดับ
1ผลิตกรรมการเกษตรการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร5701125326พิเชษฐ์ กันธาพรหมปริญญาตรี
2ผลิตกรรมการเกษตรการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร5801125307เขมจิรา ปริญญารักษ์ปริญญาตรี
3ผลิตกรรมการเกษตรการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร5801125377อาทิตย์ กันธิมาปริญญาตรี
4ผลิตกรรมการเกษตรการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร6001125313ธนกฤช ปฐมนุส์พงศ์ปริญญาตรี
5ผลิตกรรมการเกษตรการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร6001222013ชยาภรณ์ ติใหม่ปริญญาตรี
6ผลิตกรรมการเกษตรการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร6001222039ภาณุพงศ์ โคตพันธ์ปริญญาตรี
7ผลิตกรรมการเกษตรการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร6101222016ธนัช ปวนเต็มปริญญาตรี
8ผลิตกรรมการเกษตรการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร6201122009ชานน ป้อมฝั้นปริญญาตรี
9ผลิตกรรมการเกษตรการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร6201222004เกียรติศักดิ์ ปัญญาปริญญาตรี
10ผลิตกรรมการเกษตรการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร6201222018นพรุจ รื่นเริงปริญญาตรี
11ผลิตกรรมการเกษตรการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร6201222028วิชัย นายหล้าปริญญาตรี
12ผลิตกรรมการเกษตรการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร6201222035Samlan Lorsavanhปริญญาตรี
13ผลิตกรรมการเกษตรการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร6201222041อนุรักษ์ ใจศิริปริญญาตรี
14ผลิตกรรมการเกษตรการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร6201222050ลอเอ๋อ ลาหู่นะปริญญาตรี
15ผลิตกรรมการเกษตรการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร6201222051วัฒนพล สำแดงเดชปริญญาตรี
16ผลิตกรรมการเกษตรการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร6401122016ธงชัย ตันติพุทธินันนท์ปริญญาตรี
17ผลิตกรรมการเกษตรการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร6401122040ศรุตา การสวยปริญญาตรี
18ผลิตกรรมการเกษตรการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร6401125315พงษ์เดชา เสือมาพะเนาปริญญาตรี
19ผลิตกรรมการเกษตรการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร6401222004นฤเบศ สุริยบุปผาปริญญาตรี
20ผลิตกรรมการเกษตรการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร6401222021อาเชิง รักรังสีปริญญาตรี
21ผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่6001101301กนกวรรณ ปิ่นเมืองปริญญาตรี
22ผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่6001101330นภาพร ภุมรินทร์ปริญญาตรี
23ผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่6001101347พิมลพรรณ จอมคำปริญญาตรี
24ผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่6101101369ศุภาวรรณ ระมั่งทองปริญญาตรี
25ผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่6201101014ธนากร สงวนวนชาติปริญญาตรี
26ผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่6201101023บดินทร์ ปฐมกลางปริญญาตรี
27ผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่6201101030พรชญา เสภาปริญญาตรี
28ผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่6201101036ภัทรติยา โนมายาปริญญาตรี
29ผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่6201101044วัชรศักดิ์ ใจรังษีปริญญาตรี
30ผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่6301101031ภัทราวดี แก้วกุกปริญญาตรี
31ผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่6301101052เหมือนฝัน การปรีชาปริญญาตรี
32ผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่6401101050ภูมิพลอย พงษ์นางเมาะปริญญาตรี
33ผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่6401101066เสฏฐวุฒิ ลุงหน่อปริญญาตรี
34ผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่6401101325ปัณณวิชณ์ ลาติปริญญาตรี
35ผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน6001102330จุฑามาศ ผลไม้ปริญญาตรี
36ผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน6001102392นิศารัตน์ คำปาปริญญาตรี
37ผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน6001102404ปัทมพร เพียรพยายามปริญญาตรี
38ผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน6001102475ศุภฤกษ์ รัศมีปริญญาตรี
39ผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน6001102508อมรรัตน์ แก้วดอนรีปริญญาตรี
40ผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน6001102517อินทิยา บัวขอดปริญญาตรี
41ผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน6101102414มณีรัตน์ ฉ่ำฉิมพลีปริญญาตรี
42ผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน6201102477ณิชกานต์ ส่อนนาราปริญญาตรี
43ผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน6401102326จิราภรณ์ จิโรจน์ปริญญาตรี
44ผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน6401102369ธามัน เป็ดทองปริญญาตรี
45ผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน6401102385ปฏิภาณ ขันท์ชาลีปริญญาตรี
46ผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน6401102403เพชรฤทัย แสงทองปริญญาตรี
47ผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน6401102412มัญฑิตา ฟองจันตาปริญญาตรี
48ผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน6401102419รัฐนันท์ คำฝั้นปริญญาตรี
49ผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน6401102428วินัย เชื่อหมีกูปริญญาตรี
50ผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน6401102459เสาวภา ตุละวิภาคปริญญาตรี
51ผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน6401102478อารีชุรัศมิ์ จันทร์ป้องปริญญาตรี
52ผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน6401102479อารีญา วันแพงปริญญาตรี
53ผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน6401102487กิตติกร พิมสารีปริญญาตรี
54ผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน6401102493ไตรรัตน์ เนียมหอมปริญญาตรี
55ผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน6401102512ศุภโชค พงษ์พานิชปริญญาตรี
56ผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน (พืชผัก)5901102388ใบเฟิร์น แป้นเงินปริญญาตรี
57ผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน (พืชผัก)5901102447วรัญญา ดนตรีปริญญาตรี
58ผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน (พืชผัก)5901102455วิทวัส น้อยหัวหาดปริญญาตรี
59ผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน (พืชผัก)5901102511ณัฐชยา ต๊ะนางอยปริญญาตรี
60ผลิตกรรมการเกษตรวิทยาการสมุนไพร5701126312นันท์นภัส คงพุ่มปริญญาตรี
61ผลิตกรรมการเกษตรวิทยาการสมุนไพร5701126319แพรพรรณ จันทะภาปริญญาตรี
62ผลิตกรรมการเกษตรวิทยาการสมุนไพร5801126309ชญานี อุนจะนำปริญญาตรี
63ผลิตกรรมการเกษตรวิทยาการสมุนไพร5801126317นัฐลินี จินดาแสงสีปริญญาตรี
64ผลิตกรรมการเกษตรวิทยาการสมุนไพร5901126304จิดาภา เพ็งสว่างปริญญาตรี
65ผลิตกรรมการเกษตรวิทยาการสมุนไพร6001126320วสุวัฒน งานสลุงปริญญาตรี
66ผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช6401105301กวินธิดา จิตรเย็นปริญญาตรี
67ผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช6401105328ธนวัฒน์ ไชยสิทธิ์ปริญญาตรี
68ผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)6001105394วชิรวิทย์ แจ่มใสศรีปริญญาตรี
69วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์5903105306ณัฐติญา ปั้นประสงค์ปริญญาตรี
70วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์5903105333นิธดา กระแสร์สุขปริญญาตรี
71วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว5903104327มณฑล เมืองแก้วปริญญาตรี
72วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว6003104305จุฑามาศ เชื้อลิ้นฟ้าปริญญาตรี
73วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว6003104338สุทธิดา กำเหนิดทองปริญญาตรี
74วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร6003103325ธัญญาศิริ ตลับเพชรปริญญาตรี
75วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร6003103336ปิยะพงศ์ เศษสรีปริญญาตรี
76วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร6003103346พีรพร รองนวลปริญญาตรี
77วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร6003103347เพียงขวัญ ปัญญาปริญญาตรี
78วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร6403103304คำไพ บุญวิไลปริญญาตรี
79วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร6403103316ธิปก ลิ่มศิลาปริญญาตรี
80วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร5703101315ณัฐวิชญ์ ติดพวงมาลีปริญญาตรี
81วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร5703101337พฤทธิพันธ์ ปัญญาปริญญาตรี
82วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร5803101330ปริวรรต บุญเจริญปริญญาตรี
83วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร5803101362อานันท์ ศิริภัทรนุกุลปริญญาตรี
84วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร5903101327บุษกร ศรีวงษ์ชัยปริญญาตรี
85วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร6003101304กิตติศักดิ์ ประสงค์สินปริญญาตรี
86วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร6003101331นพรัตน์ อาทรปริญญาตรี
87วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร6003101335ปิย์วรา โกวิทอิสริยะปริญญาตรี
88วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร6403101326พิสิษฐ์ แสงย่างอรุณปริญญาตรี
89วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร6403101330ภูมินทร์ คงเจริญปริญญาตรี
90วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร6403101349ชวภณ วงศ์ใจปริญญาตรี
91วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร6403101352ภูธนะ กลั่นสุวรรณ์ปริญญาตรี
92วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมอาหาร6003102305จิรวัฒน์ เต้าชัยภูมิปริญญาตรี
93วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมอาหาร6003102347ศิริโชค วงค์ธรรมปริญญาตรี
94วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมอาหาร6403102322สุกัญญา ไพสมบุญปริญญาตรี
95วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์5904105330วัชรงกรณ์ เจริญวุฒิปริญญาตรี
96วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์6004105333ศจิกา ศรีรัตนสุวรรณปริญญาตรี
97วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์6404105302ชลวรรณ สุเรรัมย์ปริญญาตรี
98วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์6404105305นภัสสร ผลไพศาลศักดิ์ปริญญาตรี
99วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์6404105312นรินทร์ทิพย์ สุรินทร์ปริญญาตรี
100วิทยาศาสตร์เคมี5804103316ณรงศักดิ์ สะอาดเอี่ยมปริญญาตรี
101วิทยาศาสตร์เคมี5904103307ฐิติภัทร จักรกาฬปริญญาตรี
102วิทยาศาสตร์เคมี6004103305กุลสตรี โปธาคำปริญญาตรี
103วิทยาศาสตร์เคมี6004103306ขนิษฐา อินทชัยปริญญาตรี
104วิทยาศาสตร์เคมี6004103307จริยา อุ่นใจปริญญาตรี
105วิทยาศาสตร์เคมี6004103308จีรนันท์ หิรัญคำปริญญาตรี
106วิทยาศาสตร์เคมี6004103317ธนศักดิ์ ทองเเตงปริญญาตรี
107วิทยาศาสตร์เคมี6004103319ธมลวรรณ เครือคำวังปริญญาตรี
108วิทยาศาสตร์เคมี6004103321นิราวรรณ ไชยลังการปริญญาตรี
109วิทยาศาสตร์เคมี6004103322ประกายมาศ ราชพิบูลย์ปริญญาตรี
110วิทยาศาสตร์เคมี6004103323ปรานต์ แก้วมีศรีปริญญาตรี
111วิทยาศาสตร์เคมี6004103324ปิ่นทิรา กุมารน้อยปริญญาตรี
112วิทยาศาสตร์เคมี6004103325เปี่ยมรัก ริบไธสงปริญญาตรี
113วิทยาศาสตร์เคมี6004103326พงศ์พิสุทธิ์ แดงแท้ปริญญาตรี
114วิทยาศาสตร์เคมี6004103327พรทิพา คำคะมูลปริญญาตรี
115วิทยาศาสตร์เคมี6004103330มินทร์ตรา สุรินสมปริญญาตรี
116วิทยาศาสตร์เคมี6004103331รชา คำตรงปริญญาตรี
117วิทยาศาสตร์เคมี6004103333วรรณพร สุขไสยปริญญาตรี
118วิทยาศาสตร์เคมี6004103335วาสนา มูลแก้วปริญญาตรี
119วิทยาศาสตร์เคมี6004103338ศศิประภา ราชเทวินทร์ปริญญาตรี
120วิทยาศาสตร์เคมี6004103340สมิตา เรือนงามปริญญาตรี
121วิทยาศาสตร์เคมี6004103342สุธาสินี คีรีแก้วปริญญาตรี
122วิทยาศาสตร์เคมี6004103344สุรีวัลย์ แสงศรีจันทร์ปริญญาตรี
123วิทยาศาสตร์เคมี6004103349หัสยา วงค์กาปินปริญญาตรี
124วิทยาศาสตร์เคมี6004103352อรณิชา ใจดีปริญญาตรี
125วิทยาศาสตร์เคมี6004103357อาจรีย์ อินน้อยปริญญาตรี
126วิทยาศาสตร์เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ5804108315ธิดารัตน์ เทียนมีปริญญาตรี
127วิทยาศาสตร์เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ5804108320พนิดา เสวิสิทธิ์ปริญญาตรี
128วิทยาศาสตร์เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ5904108302เกวลิน ชมโลกปริญญาตรี
129วิทยาศาสตร์เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ6004108318สันติสุข กัลยาปริญญาตรี
130วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ5704102309ธัญ ขุนแม่รวมสุขใจปริญญาตรี
131วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ5904102312ตุลญ์ณพ สิทธิมลปริญญาตรี
132วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ5904102330ภานุชนาถ ศรีนวนจันทร์ปริญญาตรี
133วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ5904102338ศศิธร แก้วจาปริญญาตรี
134วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ6004102310ชนิกานต์ ช่วยกุลปริญญาตรี
135วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ6004102319นันทิพร ใจกันทะปริญญาตรี
136วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ6004102320นันทิยา อุดตาปริญญาตรี
137วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ6004102322ปวารี คำรังษีปริญญาตรี
138วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ6004102333วัลภา แก้วทองปริญญาตรี
139วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ6004102337วีรดา อินทนัดปริญญาตรี
140วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ6004102346อุเทน ปูจำศีลปริญญาตรี
141วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ6404102331พรรณวษา ขยันการปริญญาตรี
142วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ6404102333พัทธนันท์ แสงจันทร์ปริญญาตรี
143วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ5704106309เจษฎา นิลรัตน์คำปริญญาตรี
144วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ5704106315ธนสาร นิลกลั่นปริญญาตรี
145วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ5704106342สุนิชา ดงน้อยปริญญาตรี
146วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ5804106302กัญญาณัฐ สิงห์โตอ่อนปริญญาตรี
147วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ5804106315ณัฐวุฒิ ศุภลักษณ์หิรัญปริญญาตรี
148วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ5904106320พิทักษ์ คมคายปริญญาตรี
149วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ5904106322ภูเมศวร์ อุ่นแก้วปริญญาตรี
150วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ5904106336สิทธิพล จุ่มปีปริญญาตรี
151วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ5904106342อังคณา ศรีสุวรรณปริญญาตรี
152วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ6004106327ผกามาศ ธาราฉายปริญญาตรี
153วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ6004106329พิชิต อำนวยปริญญาตรี
154วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ6004106332ภาณุกฤษฎ์ อินต๊ะยศปริญญาตรี
155วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ6004106341วุฒิชัย ยาวุฒิปริญญาตรี
156วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ6204106311ธนดล ใหม่เฟยปริญญาตรี
157วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ6404106301กฤตนัย จันทรามูลปริญญาตรี
158วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ6404106302กฤษฎา เรือนใจดีปริญญาตรี
159วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ6404106309ณัฐภัทร เรือนงามปริญญาตรี
160วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ6404106311ธนวัฒน์ สมถวิลปริญญาตรี
161วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ6404106316ธัญวรัตม์ อินริปริญญาตรี
162วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ6404106329มนัสทวี คำวังสวัสดิ์ปริญญาตรี
163วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ6404106338ศิลา แก้ววิเศษปริญญาตรี
164วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ6404106339สกล ภพภาณุมาศปริญญาตรี
165วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ6404106340สราวุฒิ อนันต์วิไลปริญญาตรี
166วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ6404106348อริสรา ปิ่นโพธิ์ปริญญาตรี
167วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ6404106353ธนกฤต นันไชยปริญญาตรี
168วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ6404106356นิธิวัฒน์ ภูทองอูปปริญญาตรี
169วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ6404106360วชิรวิทย์ อุปรีย์ปริญญาตรี
170วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ประยุกต์5904109327สุมิตรา ดอนเปตรงปริญญาตรี
171วิทยาศาสตร์วัสดุศาสตร์5604107331ราชาวดี สุวรรณวงศ์ปริญญาตรี
172วิทยาศาสตร์วัสดุศาสตร์5704107302เกวรีย์ พงษ์ดงปริญญาตรี
173วิทยาศาสตร์วัสดุศาสตร์5704107310ดนุสรณ์ เส็งเสปริญญาตรี
174วิทยาศาสตร์วัสดุศาสตร์5704107317รัชนก บุญทองปริญญาตรี
175วิทยาศาสตร์วัสดุศาสตร์5704107322สหัชรัตน์ สุขธัมรงค์ปริญญาตรี
176วิทยาศาสตร์วัสดุศาสตร์5704107328อัมพวา กัลยาณชลปริญญาตรี
177วิทยาศาสตร์วัสดุศาสตร์5804107335ยรรณยงณรธร กงสิทธิ์ปริญญาตรี
178วิทยาศาสตร์วัสดุศาสตร์5904107304ฐาณชาติ บุญกิตติปริญญาตรี
179วิทยาศาสตร์วัสดุศาสตร์5904107316หทัยชนก สมแก้วปริญญาตรี
180วิทยาศาสตร์วัสดุศาสตร์6004107301กัญญารัตน์ สูนรัมย์ปริญญาตรี
181วิทยาศาสตร์วัสดุศาสตร์6004107303ขวัญจิรา จองยอดปริญญาตรี
182วิทยาศาสตร์วัสดุศาสตร์6004107307ณัฐวิชย์ ยุติมิตรปริญญาตรี
183วิทยาศาสตร์วัสดุศาสตร์6004107308ณารินทร์ บุญรุ่งเรืองศักดิ์ปริญญาตรี
184วิทยาศาสตร์วัสดุศาสตร์6004107311ธิติ ขันธ์สุวรรณปริญญาตรี
185วิทยาศาสตร์วัสดุศาสตร์6004107313ธีรภัทร เนตรฉัยยาปริญญาตรี
186วิทยาศาสตร์วัสดุศาสตร์6004107315ปัณญณัช พิมพ์สารปริญญาตรี
187วิทยาศาสตร์วัสดุศาสตร์6004107316พงศ์พิสุทธิ์ ทองวรรณปริญญาตรี
188วิทยาศาสตร์วัสดุศาสตร์6004107320ยุพารัตน์ ภูแถวเชือกปริญญาตรี
189วิทยาศาสตร์วัสดุศาสตร์6004107324วิชชุดา อินต๊ะชัยวงค์ปริญญาตรี
190วิทยาศาสตร์วัสดุศาสตร์6004107326วุฒิชัย ทรงศิริเลิศวัฒนาปริญญาตรี
191วิทยาศาสตร์วัสดุศาสตร์6004107342ไอริน แซ่หลอปริญญาตรี
192วิทยาศาสตร์วัสดุศาสตร์6304107301กิ่งฟ้า ภูมิพิทักษ์วัฒนาปริญญาตรี
193วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์5704101309กิตติพงษ์ จ่าก่าซื้อปริญญาตรี
194วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์5704101401อนุพงศ์ ศันสนะพิทุรปริญญาตรี
195วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์5804101304กษิดิส เพิ่มผลปริญญาตรี
196วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์5804101312เกียรติศักดิ์ สร้อยคำปริญญาตรี
197วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์5804101341ธีรภัทร รัตนสรณ์ปริญญาตรี
198วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์5804101344นทีนท คงทรัพย์ปริญญาตรี
199วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์5804101350นิธิพงศ์ พรมคำปริญญาตรี
200วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์5804101406สุภลักษณ์ วงค์ใหญ่ปริญญาตรี
201วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์5904101333ปรัชญา ขุนศรีปริญญาตรี
202วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์5904101340พันธการ เลิศศักดิ์พณิชย์ปริญญาตรี
203วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์5904101364วิสุทธินันต์ กันทะมาลาปริญญาตรี
204วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์6004101304กรรวี จันทสูตรปริญญาตรี
205วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์6004101305กรวิชญ์ เชิงหอมปริญญาตรี
206วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์6004101306กริชชัย ผลเจริญปริญญาตรี
207วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์6004101311เกรียงไกร สุริยาปริญญาตรี
208วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์6004101318จามรี อภิวงศ์ปริญญาตรี
209วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์6004101319จิตติ พัชญะปริญญาตรี
210วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์6004101325ฐาปนพงศ์ ขัดเรือนปริญญาตรี
211วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์6004101335ณัฐภัทร บุญชุ่มใจปริญญาตรี
212วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์6004101352นิรันดร มานะปริญญาตรี
213วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์6004101353ปรัชญา ทองสงปริญญาตรี
214วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์6004101354ปริศนา ขอบเมืองฮามปริญญาตรี
215วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์6004101358พสิษฐ์ ทิวารัตนอังกูรปริญญาตรี
216วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์6004101374วรรณกร รักสัตย์ปริญญาตรี
217วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์6004101376วโรดม วงศ์จอมพรปริญญาตรี
218วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์6004101384สกลรักษ์ อรุณรุ่งโรจน์ปริญญาตรี
219วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์6104101330เดชาวัต ใจตาปริญญาตรี
220วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์6404101305เกียรติศักดิ์ วงค์เวียนปริญญาตรี
221วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์6404101352อังกูร บุญเขียวปริญญาตรี
222วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์6404101360ทัพธรรม คันทะปริญญาตรี
223วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์6404101363ธนาคม ขวัญเงินปริญญาตรี
224วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์6404101366พันธกาญจน์ ผ่องเกษมปริญญาตรี
225วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์6404101369มณฑารบ เชื่อมไธสงปริญญาตรี
226วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์6404101380สุทธิชาติ ศรีสุพรรณปริญญาตรี
227วิทยาลัยบริหารศาสตร์การบริหารท้องถิ่น5805204314ณัฐพล นิ่มทองปริญญาตรี
228วิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์6005104347เบญญาภา จินดารักษ์ปริญญาตรี
229วิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์6005104350ปรีญาลักษณ์ ใจกว้างปริญญาตรี
230วิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์6005104365พรหมรังษี สุขเลี้ยงปริญญาตรี
231วิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์6005104383วณัฐพล วงค์ณรัตน์ปริญญาตรี
232วิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์6005104391วิราวรรณ สุภาปริญญาตรี
233วิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์6105105381วริศรา ยาละนะปริญญาตรี
234วิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์6205105400พีรวิชญ์ มณีดวงฤทธิ์ปริญญาตรี
235วิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์6405105344วรินทร คำยันต์ปริญญาตรี
236วิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์6405105375ณัฐชากร กุษาวงศ์ปริญญาตรี
237วิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์6405105413กิติบุตร พันธรักษ์ปริญญาตรี
238วิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์6405105415เอกลักษณ์ ปาลีปริญญาตรี
239วิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐศาสตร์6005101313ชลดา แสงทาปริญญาตรี
240วิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐศาสตร์6005101348ปริญญา บุญนาปริญญาตรี
241วิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐศาสตร์6005101390ศศิกุล จอมแก้วปริญญาตรี
242วิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐศาสตร์6105101352ปาณวัฒน์ คําบุรีปริญญาตรี
243วิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐศาสตร์6405101308กิตติศักดิ์ ชมภูจาปริญญาตรี
244วิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐศาสตร์6405101351นาตาชา กวดสำโรงปริญญาตรี
245วิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐศาสตร์6405101363ปราบปราม คำยืนปริญญาตรี
246วิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐศาสตร์6405101366ปิยะพงษ์ ดุเหว่าปริญญาตรี
247วิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐศาสตร์6405101398ศุภาวรรณ ปู่เป็ดปริญญาตรี
248วิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐศาสตร์6405101399สิทธินนท์ ไชย์มูลปริญญาตรี
249วิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐศาสตร์6405101426ณัฐกานต์ นันทพิเชษฐ์กุลปริญญาตรี
250วิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐศาสตร์6405101439เนตรดาว กวางทูปริญญาตรี
251วิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐศาสตร์6405101449รัฐนนท์ สมศรีปริญญาตรี
252บริหารธุรกิจการเงิน5806104484วรัญญา กันธะปริญญาตรี
253บริหารธุรกิจการเงิน6006104349ทิวัตถ์ อิงคพัฒนากุลปริญญาตรี
254บริหารธุรกิจการเงิน6006104391มนัสศักดิ์ ทองทิพย์ปริญญาตรี
255บริหารธุรกิจการเงิน6106104309กิตตินันท์ เปี้ยอ้ายปริญญาตรี
256บริหารธุรกิจการเงิน6406104313ลดาวัลย์ ปัญญาปริญญาตรี
257บริหารธุรกิจการเงิน6406104315วรรณิกา ยศแก้วปริญญาตรี
258บริหารธุรกิจการเงิน6406104329พีรพัฒน์ มั่งเติมปริญญาตรี
259บริหารธุรกิจการเงิน6406104331ภัทรพล เครือคำปริญญาตรี
260บริหารธุรกิจการเงิน6406104341ระบิลธร วงษ์วรรณวิทย์ปริญญาตรี
261บริหารธุรกิจการจัดการ5906101311กษิดิศ รอมาลีปริญญาตรี
262บริหารธุรกิจการจัดการ5906101504อุดมเดช บุญตาปริญญาตรี
263บริหารธุรกิจการจัดการ6006101315กิ่งดาว อภิบาลปริญญาตรี
264บริหารธุรกิจการจัดการ6006101388นฤมล ดาวสุวรรณ์ปริญญาตรี
265บริหารธุรกิจการจัดการ6006101416พิชญาภา หล่อธารปริญญาตรี
266บริหารธุรกิจการจัดการ6006101463สิริชัย หุมนาปริญญาตรี
267บริหารธุรกิจการจัดการ6006101509กชกร อิ่มเขียวปริญญาตรี
268บริหารธุรกิจการจัดการ6006101510กนกพร ไล้บัวปริญญาตรี
269บริหารธุรกิจการจัดการ6006101511กนกพิชญ์ จิตต์เสียงดีปริญญาตรี
270บริหารธุรกิจการจัดการ6106101322ชยพล ชัยภูมิปริญญาตรี
271บริหารธุรกิจการจัดการ6306101346ธณาดล ดอกงามปริญญาตรี
272บริหารธุรกิจการจัดการ6306101437ไชยธรณ์ กาดำปริญญาตรี
273บริหารธุรกิจการจัดการ6406101009ธัญลักษณ์ เป็งพยอมปริญญาตรี
274บริหารธุรกิจการจัดการ6406101318จิราวัฒน์ ธนาเชาวน์โรจน์ปริญญาตรี
275บริหารธุรกิจการจัดการ6406101350ธีรชาติ ใจกว้างปริญญาตรี
276บริหารธุรกิจการจัดการ6406101351ธีร์ธวัช อุดมอดปริญญาตรี
277บริหารธุรกิจการจัดการ6406101358นภัษรินทร์ นิลเขตรปริญญาตรี
278บริหารธุรกิจการจัดการ6406101376ปาณิสรา แก้วคำปริญญาตรี
279บริหารธุรกิจการจัดการ6406101383พรรณิภา กองภิวงค์ปริญญาตรี
280บริหารธุรกิจการจัดการ6406101422สุนิชชา คำมาปริญญาตรี
281บริหารธุรกิจการจัดการ6406101436อัจฉรา พรหมมณีปริญญาตรี
282บริหารธุรกิจการจัดการ6406101449จักราทิตย์ เป็งผัดปริญญาตรี
283บริหารธุรกิจการจัดการ6406101462ณัฎฐณิชา หนูกระโทกปริญญาตรี
284บริหารธุรกิจการจัดการ6406101466ทัตพงศ์ ขุนฤทธิ์ปริญญาตรี
285บริหารธุรกิจการจัดการ6406101477นิธิศ พลสิงห์ปริญญาตรี
286บริหารธุรกิจการจัดการ6406101489พิมลพรรณ จันทร์ธรรมกุลปริญญาตรี
287บริหารธุรกิจการจัดการ6406101498ยุภา นายเจิงปริญญาตรี
288บริหารธุรกิจการจัดการ6406101512สิมะโรจน์ สิมะรักษ์อำไพปริญญาตรี
289บริหารธุรกิจการจัดการ6406101535ภูเมธา อภิชาญโภคินปริญญาตรี
290บริหารธุรกิจการจัดการ6406101539ปภังกร คำพรมปริญญาตรี
291บริหารธุรกิจการจัดการ6406101540จิรโชติ แซ่หลิวปริญญาตรี
292บริหารธุรกิจการตลาด5906102346เจียรนัย ไชยยานะปริญญาตรี
293บริหารธุรกิจการตลาด5906102405นวพันธ์ จองแกปริญญาตรี
294บริหารธุรกิจการตลาด5906102525สรนันท์ เถาวัลย์ปริญญาตรี
295บริหารธุรกิจการตลาด6006102335ฐิติวัฒน์ แสงทองปริญญาตรี
296บริหารธุรกิจการตลาด6006102371นันทน์ สุขหอมปริญญาตรี
297บริหารธุรกิจการตลาด6006102385ปัณณธร พลานุกรปริญญาตรี
298บริหารธุรกิจการตลาด6006102405ภัทรภรณ์ เตยทองปริญญาตรี
299บริหารธุรกิจการตลาด6006102448ศุภกิต สุขท้วมปริญญาตรี
300บริหารธุรกิจการตลาด6106102410วัชรมน ครุนันท์ปริญญาตรี
301บริหารธุรกิจการตลาด6406102328ธนาคาร เขื่อนทหารปริญญาตรี
302บริหารธุรกิจการตลาด6406102334บัณฑิตา วาหานิยกูลรัตน์ปริญญาตรี
303บริหารธุรกิจการตลาด6406102353มุชิหรา ณะสมปริญญาตรี
304บริหารธุรกิจการตลาด6406102375อโรชา แสงสุริยาปริญญาตรี
305บริหารธุรกิจการตลาด6406102393ชนกานต์ เรืองศรีปริญญาตรี
306บริหารธุรกิจการตลาด6406102397ชลสิทธิ์ รักษาปริญญาตรี
307บริหารธุรกิจการตลาด6406102403ณัฐภัทร น้ำสาปริญญาตรี
308บริหารธุรกิจการตลาด6406102411ธีรพัฒษ์ ขันแก้วปริญญาตรี
309บริหารธุรกิจการตลาด6406102415ปนัดดา ดำรงค์ปริญญาตรี
310บริหารธุรกิจการตลาด6406102424ภัคจีรา จันทร์ทิพย์ปริญญาตรี
311บริหารธุรกิจการตลาด6406102435วรวัฒน์ จันทร์เที่ยงปริญญาตรี
312บริหารธุรกิจการตลาด6406102454สุจิตรา อุ่ยสันติศักดิ์ปริญญาตรี
313บริหารธุรกิจการตลาด6406102461ณัฐดนัย ยะเชียงคำปริญญาตรี
314บริหารธุรกิจการตลาด6406102466อิสรภาพ เมฆฉายปริญญาตรี
315บริหารธุรกิจการตลาด6406102468ภาณุพงษ์ อุตรชนปริญญาตรี
316บริหารธุรกิจนวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่6406106303กฤตยชญ์ ยุทธนาปกรณ์ปริญญาตรี
317บริหารธุรกิจนวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่6406106304กอบลาภ จันทร์สุกปุกปริญญาตรี
318บริหารธุรกิจนวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่6406106308ณพงศ์ เสมาทองปริญญาตรี
319บริหารธุรกิจนวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่6406106312ธฤต แสงอาทิตย์ปริญญาตรี
320บริหารธุรกิจนวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่6406106317พรชัย แพงโตนดปริญญาตรี
321บริหารธุรกิจนวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่6406106318พีระวิชญ์ พะลังปริญญาตรี
322บริหารธุรกิจนวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่6406106319มณฑนรรห์ สุคำตันปริญญาตรี
323บริหารธุรกิจนวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่6406106320มณฑล วรวาสปริญญาตรี
324บริหารธุรกิจนวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่6406106322รุ่งทิวา ใจแสนปริญญาตรี
325บริหารธุรกิจนวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่6406106327ศุภณัฐ วสุวัตปริญญาตรี
326บริหารธุรกิจนวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่6406106329อริสา สุวรรณวงศ์ปริญญาตรี
327บริหารธุรกิจนวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่6406106334จุฑากรณ์ สุขสุทธิ์ปริญญาตรี
328บริหารธุรกิจนวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่6406106339ต่อลาภ ทองกระโทกปริญญาตรี
329บริหารธุรกิจนวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่6406106341ธนพล เผ่าพันธ์ุพวงไพรปริญญาตรี
330บริหารธุรกิจนวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่6406106343ธนภูมิ อยู่สบายปริญญาตรี
331บริหารธุรกิจนวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่6406106347รวิสรา วงค์ปัญญาปริญญาตรี
332บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ6406501001Kaysone Xayyalathปริญญาเอก
333บริหารธุรกิจบัญชี5906103338ชนารดี เอมน้อยปริญญาตรี
334บริหารธุรกิจบัญชี6006103312กิจติพร คำชื่นปริญญาตรี
335บริหารธุรกิจบัญชี6006103404พรประภา ทองเฝือปริญญาตรี
336บริหารธุรกิจบัญชี6006103425ภัทราพร ชัยภูมิปริญญาตรี
337บริหารธุรกิจบัญชี6006103472ศุภณัฐ ไชยเทพปริญญาตรี
338บริหารธุรกิจบัญชี6106103041วัชรชัย บัวโอภาสปริญญาตรี
339บริหารธุรกิจบัญชี6106103443สุพัตรา บุตรโพธิ์ปริญญาตรี
340บริหารธุรกิจบัญชี6206103001กานต์ดารัตน์ เลือดแดงปริญญาตรี
341บริหารธุรกิจบัญชี6206103015ดวงเดือน ลุงยุ่นปริญญาตรี
342บริหารธุรกิจบัญชี6206103017นรนารท ใสพิมพ์ปริญญาตรี
343บริหารธุรกิจบัญชี6206103018นรีธาร ผลเพิ่มปริญญาตรี
344บริหารธุรกิจบัญชี6206103020ประภัสสร อินสูนย์ปริญญาตรี
345บริหารธุรกิจบัญชี6206103021พรนารัตน์ ทิศเสถียรปริญญาตรี
346บริหารธุรกิจบัญชี6206103036ศุภรัตน์ บุญเรืองปริญญาตรี
347บริหารธุรกิจบัญชี6206103041สุพัตรา นาเกลือปริญญาตรี
348บริหารธุรกิจบัญชี6206103048อัษฎาวุฒิ ปันคำปริญญาตรี
349บริหารธุรกิจบัญชี6406103032ณหทัย พฤษชาติปริญญาตรี
350บริหารธุรกิจบัญชี6406103058พัชราภรณ์ เสนสอนปริญญาตรี
351บริหารธุรกิจบัญชี6406103109อรรธพล อินตานิปริญญาตรี
352บริหารธุรกิจบัญชี6406103120ณัฐการณ์ อาศัยบุญปริญญาตรี
353บริหารธุรกิจบัญชี6406103381คำอ่อง ลุงจายปริญญาตรี
354บริหารธุรกิจบัญชี6406103426เพชรแท้ แซ่เอี้ยวปริญญาตรี
355บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศทางธุรกิจ5806105355ปรัชญา พรหมธาดาปริญญาตรี
356บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศทางธุรกิจ5906105333ณัฐกิตติ์ ชัยสุริยาปริญญาตรี
357บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศทางธุรกิจ6006105321ชนทัต เทพวัลย์ปริญญาตรี
358บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศทางธุรกิจ6006105339ธนกร จางปริญญาตรี
359บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศทางธุรกิจ6006105345นภัสวรรณ แก้วแว่นปริญญาตรี
360บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศทางธุรกิจ6006105349ปรัตถกร คำมาปริญญาตรี
361บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศทางธุรกิจ6006105393วิษณุกร พงษ์เย็นปริญญาตรี
362บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศทางธุรกิจ6206105005ชนนท์ มูลศิริปริญญาตรี
363บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศทางธุรกิจ6206105009ชาคริตส์ จิ๋วกาวีปริญญาตรี
364บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศทางธุรกิจ6206105014นพรัตน์ กลีบประทุมปริญญาตรี
365บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศทางธุรกิจ6406105008ธัญญภรณ์ พรมรินทร์ปริญญาตรี
366บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศทางธุรกิจ6406105311ชนสรณ์ กุลนาปริญญาตรี
367บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศทางธุรกิจ6406105315อรรถกรณ์ เขื่อนแก้วปริญญาตรี
368มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการจัดการ5907103308ศุภฤกษ์ ดาษเวชปริญญาตรี
369มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ6407104005พัชรี ลุ่งกี่ปริญญาตรี
370มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง5807101303กัญธิมา ขวัญแพปริญญาตรี
371มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง5907101315ณัฐพล เลื่อนมาปริญญาตรี
372มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง5907101318ธาราทิพย์ ช่วยศรัทธาปริญญาตรี
373มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง5907101319นนทรี เพิ่มโตปริญญาตรี
374มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง6007101005ณัฐพล ศรีชอุ่มปริญญาตรี
375มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง6007101011ศุภกร ตรียังปริญญาตรี
376มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง6107101003ติญ ฉันนะปริญญาตรี
377มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6207101002ณัทณพงศ์ ขาวสอาดปริญญาตรี
378มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6207101003เบญจมาศ ชูกลิ่นปริญญาตรี
379มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6307101314อภิรักษ์ รอดเจริญปริญญาตรี
380มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเมืองและการปกครองท้องถิ่น6407108015หรรฒชล องอาจปริญญาตรี
381มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเมืองและการปกครองท้องถิ่น6407108017ณัฐกานต์ จันทร์อุ่นปริญญาตรี
382มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเมืองและการปกครองท้องถิ่น6407108022วัชรพงษ์ บริสุทธิ์ปริญญาตรี
383มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเมืองและการปกครองท้องถิ่น6407108024องอาจ ศรีศุภโชคปริญญาตรี
384มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเมืองและการปกครองท้องถิ่น6407108301ชัยวรรณ วิไลรัตน์ปริญญาตรี
385มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเมืองและการปกครองท้องถิ่น6407108310ตติกร เดชแดงปริญญาตรี
386มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเมืองและการปกครองท้องถิ่น6407108318ธีรพล แก้วเพ็ชรปริญญาตรี
387มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเมืองและการปกครองท้องถิ่น6407108319อชิตพล เชื้อแดงดีปริญญาตรี
388มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช6407107010ฮาดีส รานีสะปริญญาตรี
389มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช6407107305พัฒน์พงศ์ ทองเทพปริญญาตรี
390มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช6407107306พันทิวัตถ์ ซุ้นฮ้อปริญญาตรี
391มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช6407107310อภัสรา คงระบำปริญญาตรี
392มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช6407107311ญาตาวี ศักดิ์แก้วปริญญาตรี
393มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรพัฒนาการท่องเที่ยว5907104316อาภัสรา ผมคำปริญญาตรี
394มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรพัฒนาการท่องเที่ยว6007104317ศักดิ์คีรินทร์ เพชรประดับปริญญาตรี
395มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรรัฐศาสตร์5907108348เอกพันธ์ สุขศรีแก้วปริญญาตรี
396มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรรัฐศาสตร์6007108315พุฒิพงษ์ ฤทธีปริญญาตรี
397มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรรัฐศาสตร์6007108316ภาณุพงศ์ จันทร์เพ็ญปริญญาตรี
398มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรรัฐศาสตร์6007108318เมธินี จันทร์เต็มปริญญาตรี
399มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรรัฐศาสตร์6007108333สุทธิรักษ์ ศรีทนนท์ปริญญาตรี
400มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติการจัดการชุมชน6008108303ไชยเชษฐ์ วิลาจันทร์ปริญญาตรี
401มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติการจัดการชุมชน6008108312นนทิชา เพ็งจันทร์ปริญญาตรี
402มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติการจัดการชุมชน6408108303ธนนันท์ ท้าววัฒนาปริญญาตรี
403มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติเกษตรป่าไม้6408114309เกศศิริ ชำนาญกิจปริญญาตรี
404มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติเกษตรป่าไม้6408114387สุภัสสรา กันยาปริญญาตรี
405มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติเกษตรป่าไม้6408114408ฟาฮัท ดอมิปริญญาตรี
406มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติเทคโนโลยีการผลิตพืช6008115324อรรถพล ทรายอินทร์ปริญญาตรี
407มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติเทคโนโลยีการผลิตพืช6408115002สุธินันท์ อามาตย์ปริญญาตรี
408มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติเทคโนโลยีการผลิตสัตว์5808109307ณัฐพล พานุรักษ์ปริญญาตรี
409มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติเทคโนโลยีการผลิตสัตว์6008109310ชัชรินทร์ อาวาสพรมปริญญาตรี
410มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติเทคโนโลยีการผลิตสัตว์6008109311ชาครินทร์ สุทธิรักษาปริญญาตรี
411มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติเทคโนโลยีการผลิตสัตว์6008109315ถิรพิทย์ ยศทวีปริญญาตรี
412มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร6408116307ธรรมรัตน์ โภชนาปริญญาตรี
413มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร6408116312ปฤณ ออมสินปริญญาตรี
414มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร6408116323ศิริพร เกตุแก้วปริญญาตรี
415มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้6408131303ชาตโยดม ฟูกำเนิดปริญญาตรี
416มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติบัญชี6008111314พลอยสวย ถุงเงินปริญญาตรี
417มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติพัฒนาการท่องเที่ยว6408106302จันทิพา ประภาสกานต์โกศลปริญญาตรี
418มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติรัฐศาสตร์6408107301กชพรรณ ศรีจะตะปริญญาตรี
419มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติรัฐศาสตร์6408107308พัชราภรณ์ เพ็งหมื่นราชปริญญาตรี
420มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติรัฐศาสตร์6408107319ยุวดี ยอดศรปริญญาตรี
421มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติรัฐศาสตร์6408107320สุพิชา ธรรมทิปริญญาตรี
422มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร6008104307นงลักษณ์ แก้วดีปริญญาตรี
423มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร6008104312ภราลักษณ์ ไกรศรีปริญญาตรี
424มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร6008104314วรัญญา สิงหัตถะปริญญาตรี
425พัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ6409102310สหรัถ สมหน่อปริญญาตรี
426พัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว5800101304ณัฐวัฒน์ คำเนตรปริญญาตรี
427พัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว5800101328สุจิตรา หันจางสิทธิ์ปริญญาตรี
428พัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว6009101315จ่ามเมือง จิ่งต่าปริญญาตรี
429พัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว6009101338นันทวัฒน์ ศรีวรปริญญาตรี
430พัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว6109101033ธนัท พงศ์ปฐพีปริญญาตรี
431พัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว6109101071สุชาดา ธงศรีปริญญาตรี
432พัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว6209101056นิภาพร ตาใจปริญญาตรี
433พัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว6209101350พรชนก แตงไทยปริญญาตรี
434พัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว6309101039เพ็ญพักตร์ บุตรดีปริญญาตรี
435พัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว6409101001กนกพร ภูสิทธิปริญญาตรี
436พัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว6409101303จันทร์หอม ลุงจามปริญญาตรี
437พัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว6409101304จิรวุฒิ เฮียงกุลปริญญาตรี
438พัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว6409101329สายชล แซ่กือปริญญาตรี
439พัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว6409101340อิสรีย์ ทองเหลืองดีปริญญาตรี
440พัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว6409101361เพียงฟ้า จอมชนะศึกปริญญาตรี
441พัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว6409101374วรนิต สลางสิงห์ปริญญาตรี
442เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง5710101332ซูไรลา ดือราแมปริญญาตรี
443เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง5710101373ภัทรศยา ทองแถวปริญญาตรี
444เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง5710101408เสาวณีย์ ศรีพรรณ์ปริญญาตรี
445เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง5810101339ธนเมศฐ์ ธารทองปริญญาตรี
446เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง5810101348ธีรศักดิ์ ธุระปริญญาตรี
447เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง5810101383รมย์รวินท์ ศรีอภัยปริญญาตรี
448เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง5810101430อภิรักษ์ เหมพิจิตรปริญญาตรี
449เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง5910101009ณัฐชยา แสงประดับปริญญาตรี
450เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง5910101302กนกเพชร ภูมิบูรณ์ปริญญาตรี
451เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง5910101326ชัยธวัฒน์ กาวีปริญญาตรี
452เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง5910101341ธนพล สิริธนาวรรณปริญญาตรี
453เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง5910101352ปฏิพล ชูเกียรติศิริปริญญาตรี
454เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง5910101368พฤทธิ์ บุรงค์ปริญญาตรี
455เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง5910101388รวีโรจน์ อารีบำบัดปริญญาตรี
456เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง5910101390รัฐมนตรี ยิ่งนอกปริญญาตรี
457เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6010101001กฤษมงคล มีเจริญปริญญาตรี
458เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6010101014เธียร อาจนาฝายปริญญาตรี
459เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6010101307กิตติพงษ์ จิระพงษ์สุวรรณปริญญาตรี
460เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6010101311ขจรเดช ลิ้มสกุลปริญญาตรี
461เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6010101318จิระนันท์ ศรีต่ายขำปริญญาตรี
462เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6010101332ฐาปนาสิทธิ์ ธูปประโคมปริญญาตรี
463เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6010101351ธีรภัทร เชิญรัมย์ปริญญาตรี
464เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6010101352ธีรภัทร วงสถาวรปริญญาตรี
465เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6010101359ปริญญา นุ่มสุขปริญญาตรี
466เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6010101366พงษ์ศกร ตุ้ยคำปริญญาตรี
467เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6010101375ภัควดี วิมลปริญญาตรี
468เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6010101376ภัทรพรรณ วรรณภิระปริญญาตรี
469เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6010101377มณีกานต์ ชัยยาปริญญาตรี
470เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6010101378มินตรา ถาแดงปริญญาตรี
471เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6010101382รัชพัชร พรหมศรปริญญาตรี
472เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6010101384วณิชยา พ่วงทรัพย์ปริญญาตรี
473เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6010101391ศิรินยา ศรีคำปริญญาตรี
474เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6010101392ศิรินิภาภรณ์ สายบัวปริญญาตรี
475เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6010101394ศิริลักษณ์ แสนสงค์ปริญญาตรี
476เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6010101397ศุภรัตน์ นักร้องปริญญาตรี
477เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6010101409สุวนันท์ อึ๊งเจริญปริญญาตรี
478เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6010101415อดิศักดิ์ เวียงสิมมาปริญญาตรี
479เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6010101417อนุพงค์ มูลเฟยปริญญาตรี
480เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6110101008นรวีร์ ทองเจียมปริญญาตรี
481เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6210101005จิรายุ คิดประเสริฐปริญญาตรี
482เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6210101010ธัญญา อาลักขิตปริญญาตรี
483เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6210101015บุณวัทน์ บุญล้อมปริญญาตรี
484เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6210101016เบญจมาศ สนธิรัตน์ปริญญาตรี
485เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6210101017รวีภา มีถาวรปริญญาตรี
486เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6210101022แสงมณี ชัยลังกาปริญญาตรี
487เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6210101024การัณยภาส พิวัฒน์โกศลปริญญาตรี
488เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6210101027จิตประพรรณ ไกรทองปริญญาตรี
489เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6210101028ธีระศักดิ์ วิริยะพานิชปริญญาตรี
490เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6210101314ทรงพล กมลยุทธชัยปริญญาตรี
491เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6410101322ภัคพล ชุมศิลป์ปริญญาตรี
492เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6410101328ศตนันท์ แก้วแกมทองปริญญาตรี
493เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6410101329ศิวกร อินเพ็ญปริญญาตรี
494เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6410101330ศุภโชค ชินายศปริญญาตรี
495เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6410101352พิชญวัฒน์ สูงสุวรรณปริญญาตรี
496เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6410101359เสาวรักษ์ ทองบางปริญญาตรี
497เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6410101361อ่องทุน -ปริญญาตรี
498เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6410101363อภิสรา คำภิโลชัยปริญญาตรี
499เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำนวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง6310102328ฮัดรีย์ จิตภาคปริญญาตรี
500เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำนวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง6410102304ธนกร ชนบทคุณธรรมปริญญาตรี
501เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำนวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง6410102311วัฏจักร รู้เที่ยงปริญญาตรี
502เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำนวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง6410102316ฐิติวรณ์ ไพรบึงปริญญาตรี
503เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์6012101350พงศกร คำมาลาปริญญาตรี
504เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์6412101309ปีย์มนัส สงวนพงษ์ปริญญาตรี
505เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์6412101327สุพัตรา บุญพรมมาปริญญาตรี
506เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์6412101354ศุภโชค กันทแปลงปริญญาตรี
507เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม6012106312จิราพัชร จงสิริวัฒน์ปริญญาตรี
508เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม6012106328ทวิรุจน์ สิริภูริภัคปริญญาตรี
509เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม6012106332ธนาวุธ วงษ์บัณฑิตปริญญาตรี
510เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม6012106337นิรุชา ศุภศรีปริญญาตรี
511เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม6012106355รณกร ไกรสีปริญญาตรี
512เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม6012106356ลักษมี จิพ้วยปริญญาตรี
513เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม6012106369สรวิศ ศรีสวการย์ปริญญาตรี
514เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม6012106374สุทัตตา กันทะสอนปริญญาตรี
515เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม6012106383อังคณารัตน์ เทียนจันทร์ปริญญาตรี
516เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ5912107335ภัทธีรา ตันดีปริญญาตรี
517เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ6012107302กัณฐิกา ฉุนกระโทกปริญญาตรี
518เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ6012107325ปฏิญญา พวงประโคนปริญญาตรี
519เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ6112107312ปาณัท อุตสาหะปริญญาตรี
520เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ6412107304ณัฐณิชา มาโตปริญญาตรี
521เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ6412107305นพรุจ ทะนะวงค์ปริญญาตรี
522เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ6412107316คุณกร สุขป้อมปริญญาตรี
523เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ6412107320ธวัลหทัย ลาห้วยฮ้อปริญญาตรี
524เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ6412107321นิดา ตนคลังปริญญาตรี
525เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ6412107322พจณิชา วงศ์เสน่ห์ปริญญาตรี
526เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์6012102367รุ่งทิวา มาก๋าปริญญาตรี
527เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์6012102375วุฒิภัทร ใจสมปานปริญญาตรี
528เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์6012102388สุวัฒน์ วุฒิเจริญการปริญญาตรี
529เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์6012102396อัณณ์ชญา สาหร่ายปริญญาตรี
530ศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ6014101302กร อิ่นแก้วปริญญาตรี
531ศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ6014101312จิตรานุช เชื้อทองปริญญาตรี
532ศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ6014101326ศิภัสร์กร ตาคำปริญญาตรี
533ศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ6014101331ธนพร ดงประหลาดปริญญาตรี
534ศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ6014101343พิสิษฐ์ ล้ำเลิศกิจปริญญาตรี
535ศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ6014101344ภัทพงศ์ เพ็ชรชำลิปริญญาตรี
536ศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ6014101362วาสนา นันต๊ะเสนปริญญาตรี
537ศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ6014101378อาชวะ สุดีปริญญาตรี
538ศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ6114101324ณัฐณิชา เพ็ชรรัตน์ปริญญาตรี
539ศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ6414101347ศิริพงศ์ นาคเลี้ยงปริญญาตรี
540ศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ6414101388ธีรภัทร์ โพธิ์สีมาปริญญาตรี
541ศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ6414101407แพรววนิต ไชยกุยปริญญาตรี
542ศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ6414101429หฤษฏ์ ศรีสวัสดิ์ปริญญาตรี
543ศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ6414101430อภิวัฒนา ยะสานปริญญาตรี
544ศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ6414101432เอกชัย ลุงต๊ะปริญญาตรี
545ศิลปศาสตร์ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ6414103302Yao Fangปริญญาตรี
546ศิลปศาสตร์ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ6414103303 Zhang Naปริญญาตรี
547ศิลปศาสตร์ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ6414103304 Liu Zhuofanปริญญาตรี
548ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ5814102304กฤตภาส โชติกะชีวินปริญญาตรี
549ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ6014102311จีรภรณ์ แซ่ศิลปริญญาตรี
550ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ6414102328พฤกษาพร มาลีวรสิทธิ์ปริญญาตรี
551ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ6414102342ศลิษา ศรีไพศาลปริญญาตรี
552ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ6414102439ศรัญย์พร วงษ์ทองปริญญาตรี
553วิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน5815123396ศักดิ์นฤน ธนภิญโญปริญญาตรี
554วิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน5915123365ภาคภูมิ อินทพงษ์ปริญญาตรี
555วิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน5915123376ลัทธพล ยอดเวียงไชยปริญญาตรี
556วิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน6015123303กัญธิมา พุทธมณีปริญญาตรี
557วิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน6015123315เจษฎาภรณ์ ด่านวิบูลย์ปริญญาตรี
558วิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน6015123338มนตกานต์ ไชยคำวังปริญญาตรี
559วิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน6015123349ประภาพันธุ์ แรกไธสงปริญญาตรี
560วิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน6015123379วรวุฒิ พูลเทียบรัตน์ปริญญาตรี
561วิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน6015123384ศุภกฤต ภูวิชัยปริญญาตรี
562วิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน6015123390สุธาธาร จันทร์สว่างปริญญาตรี
563วิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน6015123399อัฐพล เตชะวงศ์ปริญญาตรี
564วิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน6215123329พลณฤทธิ์ ใจบุญปริญญาตรี
565วิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน6215123358ธวัชชัย ลอยงามปริญญาตรี
566วิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน6415123310จุฑามาศ เกิดโตปริญญาตรี
567วิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน6415123350ณัฐพงศ์ สังข์เงินปริญญาตรี
568วิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน6415123354พงศภัค กาญจนรัตน์ปริญญาตรี
569วิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน6415123361ศุภกรณ์ ผิวสะอาดปริญญาตรี
570วิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน6415123363สุภกิณห์ มณีเมฆปริญญาตรี
571วิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน6415123367สุพิชชา มหาวุฒิปริญญาตรี
572วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน6115124003กฤษณ กันธาจักร์ปริญญาตรี
573วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน6115124004กิตติกานต์ พงษ์ประเสริฐปริญญาตรี
574วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน6115124017ณัฐภัทร คำแปนปริญญาตรี
575วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน6115124032พศวัต กอนแก้วปริญญาตรี
576วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน6115124034ภคินทร์ เชื่อมวงศาปริญญาตรี
577วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน6215124008คเชนท์ สุกแดงปริญญาตรี
578วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน6215124009จิรเดช สิทธิโชคปริญญาตรี
579วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน6215124014เจษฎา ประธานราษฎร์ปริญญาตรี
580วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน6215124021ณัฐ สุขสอนปริญญาตรี
581วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน6215124023ดนุนัย วรธนาศัยปริญญาตรี
582วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน6215124024ทรงชัย ถนอมวรกุลปริญญาตรี
583วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน6215124027ธนาคม โพธิปริญญาตรี
584วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน6215124028ธวัชชัย ก้อนแก้วปริญญาตรี
585วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน6215124029นนทวัฒน์ เมืองนำโชคปริญญาตรี
586วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน6215124030นพคูณ ก้อนแก้วปริญญาตรี
587วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน6215124033อดิศร ใจเจริญเมืองปริญญาตรี
588วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน6215124034ปรเมศวร์ ปูอินต๊ะปริญญาตรี
589วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน6215124035ปรัชญา ศรีสุภาปริญญาตรี
590วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน6215124039พีรณัฐ ศรีตะปัญญะปริญญาตรี
591วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน6215124045ภาณุพงษ์ ดวงแก้วปริญญาตรี
592วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน6215124048โภคิน แซ่เตียปริญญาตรี
593วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน6215124051รัฐชานนท์ ชุมภูสืบปริญญาตรี
594วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน6215124053วรปรัชญ์ สอนทิพย์ปริญญาตรี
595วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน6215124055วัชรพงศ์ ถาโนปริญญาตรี
596วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน6215124064ศราวุฒิ จันทร์ย้อนปริญญาตรี
597วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน6215124066ศุภโชค จองทุนปริญญาตรี
598วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน6215124067ศุภสิทธิ์ อภิมุขเจริญปริญญาตรี
599วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน6215124072สิทธิศักดิ์ เรือนทองปริญญาตรี
600วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน6215124076สุรเดช รุ่งทองปริญญาตรี
601วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน6215124078เสฏฐวุฒิ สุขห่วงปริญญาตรี
602วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน6215124094ปรัชญา จุลเจิมปริญญาตรี
603วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน6215124099สหภาพ กันมะโณปริญญาตรี
604วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน6215124100สิทธิชัย ดีจันทร์ปริญญาตรี
605วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน6215124101เอกราช ขอบขันคำปริญญาตรี
606วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน6215124102อภิวิชญ์ ตะคอนรัมย์ปริญญาตรี
607วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน6315124021ทัย ลุงยอดปริญญาตรี
608วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน6415124074จิราภัทร กองคำปริญญาตรี
609วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน6415124103ปฏิพัทธ์ ปั้นสุวรรณปริญญาตรี
610วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน6415124108พงศกร หมวกหลำปริญญาตรี
611วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน6415124138อรรถพร ศรีวิชัยปริญญาตรี
612สารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล6018102361มาฆะ สายเครื่องปริญญาตรี
613สารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล6018102377อภิรักษ์ ประถมวงศ์ปริญญาตรี
614สารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล6118102307กิตติกานต์ ญาณวรรณ์ปริญญาตรี
615สารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล6418102004จิรายุทธ ประเสริฐปริญญาตรี
616สารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล6418102020วิรชาติ ไทยถาวรปริญญาตรี
617สารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล6418102024ศิวกร พลละครปริญญาตรี
618สารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล6418102025สาคร บรรหาญปริญญาตรี
619สารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล6418102031ณัฐพล สายอารีปริญญาตรี
620สารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล6418102035พชรมงคล รักงามปริญญาตรี
621สารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล6418102039สหรัฐ จำรัสปริญญาตรี
622สารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล6418102303กันต์กวี พวงทองปริญญาตรี
623สารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล6418102312จิรัฏฐ์ นฤชชยากุลปริญญาตรี
624สารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล6418102316ซัสเกีย เจยานา เนตั้นปริญญาตรี
625สารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล6418102347ธารารักษ์ หวังรวมกลางปริญญาตรี
626สารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล6418102355นฤนาถ สามารถปริญญาตรี
627สารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล6418102357บุษบา ชอบทำบุญปริญญาตรี
628สารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล6418102361พงษ์สุวรรณ สุริยะปริญญาตรี
629สารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล6418102365พสิษฐ์ สีเทาปริญญาตรี
630สารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล6418102376มุสิตา คงแก้วปริญญาตรี
631สารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล6418102411กัญญารัตน์ สงวนสุขปริญญาตรี
632สารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล6418102413กันต์ดนัย กาใจปริญญาตรี
633สารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล6418102428ฐิติพงศ์ พันธ์ทิพย์กุลปริญญาตรี
634สารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล6418102437ธนพล คลี่แก้วปริญญาตรี
635สารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล6418102448นภัสถ์ ตันเฮงฮวดปริญญาตรี
636สารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล6418102456พสิษฐ์ กัมปนาทปรีชากุลปริญญาตรี
637สารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล6418102467ภูริชญา คงมาปริญญาตรี
638สารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล6418102471รมิดา ไชยมงคลปริญญาตรี
639สารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล6418102473วรวิทย์ อนุใจปริญญาตรี
640สารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล6418102492ณัฐธิดา ศรีพิพัฒน์ปริญญาตรี
641สารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล6418102493ธีรภัทร์ โกเมศปริญญาตรี
642สารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล6418102494ปิยะดนัย ปลื้มประมลปริญญาตรี
643สารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล6418102498ณัฐพล ลุงวิปริญญาตรี
644สารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล6418102499ศุภกร วิเชียรโชติปริญญาตรี
645สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิทัศน์5819101314ธนภูมิ สีแดดปริญญาตรี
646สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิทัศน์5919101317ญาณิศา วงค์มะโนปริญญาตรี
647สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิทัศน์6119101001Kimtich Huyปริญญาตรี
648สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิทัศน์6119101010พุทธิฉัตร วงศ์ตาผาปริญญาตรี
649สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิทัศน์6219101014วุฒิวัฒน์ บุญปัญญาปริญญาตรี
650สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิทัศน์6219101018สุริยา แสงค่าณีปริญญาตรี
651สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิทัศน์6419101301ณัฐวดี จงจีรานนท์ปริญญาตรี
652สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิทัศน์6419101303เบญจวรรณ กิจดีปริญญาตรี
653สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิทัศน์6419101304พัฒน์ ปัญโญใหญ่ปริญญาตรี
654สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิทัศน์6419101305สุทธิลักษ์ สุทาคำปริญญาตรี
655สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิทัศน์6419101306เจริญทรัพย์ ลูกแม่พระปริญญาตรี
656สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิทัศน์6419101307ธภัทรพร ศรีจรัสปริญญาตรี
657สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมภูมิสถาปัตยกรรม5619102517เพชรรัตน์ เพ็ชร์ประยูรปริญญาตรี
658สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมภูมิสถาปัตยกรรม5719102502กานติมา นามกระโทกปริญญาตรี
659สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมภูมิสถาปัตยกรรม5719102508ฐิติภรณ์ วงศ์วัฒนาปริญญาตรี
660สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมภูมิสถาปัตยกรรม5719102517พุฒธิพร ไชยบุตรปริญญาตรี
661สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมภูมิสถาปัตยกรรม5819102513ณัฐริกา รอดกลางปริญญาตรี
662สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมภูมิสถาปัตยกรรม5919102508ชัยวรุฒ อภิสิทธิ์โยธินปริญญาตรี
663สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมภูมิสถาปัตยกรรม5919102519พิชยา เพ็งประไพปริญญาตรี
664สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมภูมิสถาปัตยกรรม5919102525วรพล ศรีเมืองมูลปริญญาตรี
665สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมภูมิสถาปัตยกรรม5919102527สหภพ เปรมสมบัติปริญญาตรี
666สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมภูมิสถาปัตยกรรม6419102524โสภิดา ชื่นชายปริญญาตรี
667สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมภูมิสถาปัตยกรรม6419102530ธนพนธ์ เหหาสุขปริญญาตรี
668สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมภูมิสถาปัตยกรรม6419102531ธีรภัทร์ ทาสุรินท์ปริญญาตรี
669สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมสถาปัตยกรรม5719103515เปมิกา ทิพย์สถาพรปริญญาตรี
670สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมสถาปัตยกรรม5719103525ภัทรกร ย่างอนันต์ปริญญาตรี
671สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมสถาปัตยกรรม5819103510ตรีพิมาย ทองสงฆ์ปริญญาตรี
672สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมสถาปัตยกรรม5919103509ณัฐวรรธน์ เครื่องสีมาปริญญาตรี
673สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมสถาปัตยกรรม5919103531ศิวนันท์ อานุปริญญาตรี
674สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมสถาปัตยกรรม6419103507ชัยยุทธ์ ปิยนุสรณ์ปริญญาตรี
675สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมสถาปัตยกรรม6419103519กฤตยา วรรณวิจิตรปริญญาตรี
676สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมสถาปัตยกรรม6419103525นภัสรา ปัญญาปริญญาตรี
677สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมสถาปัตยกรรม6419103534รุจิรา ดวงเพ็ชรปริญญาตรี
678สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์6422101303กรรณิการ์ แสนมาลัยปริญญาตรี
679สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์6422101307กฤษฏา หัสโตปริญญาตรี
680สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์6422101342ชาคริต นิยมเดชาปริญญาตรี
681สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์6422101365ธนวัชร กานะปริญญาตรี
682สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์6422101367ธนวัฒน์ เหล่าหมวดปริญญาตรี
683สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์6422101379ธีรภัทร สมสาปริญญาตรี
684สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์6422101395นิโลบล เมืองใจปริญญาตรี
685สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์6422101399บุญฤทธิ์ บุตรแวงปริญญาตรี
686สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์6422101400บุณณดา อรรถเวชกุลปริญญาตรี
687สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์6422101405ปภาวิน เสนางามปริญญาตรี
688สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์6422101422พันธวัช มาทีปริญญาตรี
689สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์6422101426พิเชษฐ์ พันหนองหล้าปริญญาตรี
690สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์6422101432พุทธพงษ์ ยุทธยงค์ปริญญาตรี
691สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์6422101482สาวินี คำจันทร์ปริญญาตรี
692สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์6422101489สุทธิ์ธนิน ปัญญาฝั้นปริญญาตรี
693สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์6422101493สุธินันท์ ดูพนาหรรษาปริญญาตรี
694สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์6422101499สุภาวิณี คำโพล้งปริญญาตรี
695สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์6422101525เอกฉัตร ศิริภูมิปริญญาตรี
696สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)5922102002จักรกฤษณ์ เชื้อสาวะถีปริญญาตรี
697สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)6022101431สิริกร สุกสีใจปริญญาตรี
698สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)6022101442สุรีพร เสนาฤทธิ์ปริญญาตรี
699สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)6122101408รุจีรัตน์ พูมพักดิ์ปริญญาตรี
700สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)6122102006ธิดา ปู่ทองปริญญาตรี
701สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)5822103018วราชัย ขุนสุขปริญญาตรี
702สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)6022101350นธิตญา ทับฤทธิ์ปริญญาตรี
703สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)6022101433สุชานาถ อินทุมารปริญญาตรี
704สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)6122101347ณัฐภัทร จันเป็งปริญญาตรี
705สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)6122103002กิตติธรา พลายวงษ์ปริญญาตรี
706สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)6122103005จาตุรงค์ ไทยใหม่ปริญญาตรี
707สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)6122103011ธนกฤต นันต๊ะจันทร์ปริญญาตรี
708สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)6122103025ยรรยง คำเหม้าปริญญาตรี
709สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)6122103026วรภพ คุ้มทิมปริญญาตรี
710สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)6222103006ชัชวาลย์ สุขชื่นปริญญาตรี
711สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)6222103026พิศุทธ์ จิตร์จรูญศรีปริญญาตรี
712สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)6322103030ภานุวัฒน์ ขันทะสาปริญญาตรี
713สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)6422103018ณัฐพงษ์ สาริโพปริญญาตรี
714สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)6422103019ดนุสรณ์ วัธยาปริญญาตรี
715สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)6422103026พีรดนย์ นูวบุตรปริญญาตรี
716สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)6422103030ฤทัยชนก สายสีแก้วปริญญาตรี
717สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)6422103036สมชาย เบเชปริญญาตรี
718สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)6422103042อรรถพล ถุงจันทร์แก้วปริญญาตรี
719สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)6022101440สุรัชดา ธรรมขันปริญญาตรี
720สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)6122101009นัฐวัตร กวีวงศ์ปริญญาตรี
721สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)6122101010บุญญฤทธิ์ ธานีปริญญาตรี
722สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)6122101011ปฏิภาณ หลวงเดิมพันปริญญาตรี
723สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)6122101014เมธา บุญประเสริฐปริญญาตรี
724สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)6222101004ณรงค์ฤทธิ์ ทองทิพย์ปริญญาตรี
725สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)6222101007ธีรไนย ปุยคำปริญญาตรี