ผังห้องสอบ แผนผังห้องสอบ พร้อมเลขที่นั่งสอบ

ผังห้องสอบ

อาคารจุฬาภรณ์
อาคาร 60 ปี แม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์
อาคาร 60 ปี แม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ (ฝั่งศูนย์ IT)
อาคารเรียนรวม 70 ปี
อาคารเรียนรวม 80 ปี แม่โจ้
อาคารเรียนรวมสุวรรณวาจกกสิกิจ
อาคารคณะบริหารธุรกิจ
อาคารคณะเศรษฐศาสตร์
อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม
อาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 (โซน B)
อาคารพืชศาสตร์ (สราญ เพิ่มพูล)
อาคารช่วงเกษตรศิลป์
อาคารประเสริฐ ณ นคร
อาคารเทพ พงษ์พานิช
อาคารคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี