ผังห้องสอบ แผนผังห้องสอบ พร้อมเลขที่นั่งสอบ

ผังห้องสอบ (ที่มีการปรับเปลี่ยนจำนวนที่นั่ง เฉพาะสถานการณ์ช่วง COVID-19)

อาคาร 60 ปี แม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์
อาคารเรียนรวม 70 ปี
อาคารเรียนรวม 80 ปี แม่โจ้
อาคารคณะเศรษฐศาสตร์