แผนที่อาคารที่ใช้ในการจัดตารางสอบ แสดงตำแหน่งอาคารที่ใช้ในการจัดตารางสอบ ของแต่ละภาคเรียน โดยสามารถดูประกอบกับรายชื่อห้องสอบในแต่ละอาคาร