ตรวจสอบห้องสอบและอาคาร ตรวจสอบห้องสอบและอาคารที่มีการจัดสอบในแต่ละภาคการศึกษา

ห้องสอบและอาคารที่มีการจัดสอบ ภาคเรียนที่ -

เลือกอาคาร
ชื่ออาคารดูห้องสอบ
คณะบริหารธุรกิจ ดูห้องสอบ
คณะวิทยาศาสตร์ ดูห้องสอบ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ดูห้องสอบ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ดูห้องสอบ
ช่วงเกษตรศิลป์ ดูห้องสอบ
ประเสริฐ ณ นคร ดูห้องสอบ
ภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม ดูห้องสอบ
สมิตตานนท์ ดูห้องสอบ
อาคารจุฬาภรณ์ ดูห้องสอบ
อาคารปฏิบัติการรวมทางพืช ดูห้องสอบ
อาคารสุวรรณวาจกกิสิกิจ ดูห้องสอบ
อาคารเทพ พงษ์พานิช ดูห้องสอบ
อาคารเศรษฐศาสตร์ ดูห้องสอบ
อาคารแม่โจ้ 70 ปี : สร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน ดูห้องสอบ
อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี ดูห้องสอบ
อาคารเทพ พงษ์พานิช ดูห้องสอบ
อาคารแม่โจ้ 80 ปี ดูห้องสอบ
รายชื่อห้องสอบที่มีการจัดสอบ