รายชื่อห้องสอบและอาคาร รายชื่อห้องสอบแยกตามอาคารที่สังกัด สามารถดูประกอบกับแผนที่อาคารได้

รายชื่อห้องสอบและอาคาร

Exam Room & Building
ชื่อห้องสอบ ชื่ออาคาร/ตึก Building Names
ช่วงฯ127, ช่วงฯ128 อาคารช่วงเกษตรศิลป์ Chuang Kasetsilpa
สังคม106 อาคารประเสริฐ ณ นคร Prasoet na Nakhon (Faculty of Liberal Arts)
EA603, EA604, EA611 อาคารสมิตานนท์ Samittanon
E117, E212, E312, E403 อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร Faculty of Engineering and Agricultural Industry
วิทย์2105, วิทย์2205, วิทย์2309,
วิทย์2311, วิทย์2507/1, วิทย์2507/2, วิทย์1108
อาคาร 60 ปี แม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ Faculty of Science
FT1201, FT1203 อาคารคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ Faculty of Fishery Technology and Aquatic Resources
BA301, BA304, BA404, BA501,
BA503, BA504, BA601, BA602
อาคารคณะบริหารธุรกิจ Faculty of Business Administration
SE202, SE410 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม Department of Soil Resource and Environment
ศกฬเรียน1, ศกฬเรียน2, ศกฬรับรอง2 ศูนย์กาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 (โซน B) Kanchanaphisek Stadium (Zone B)
AT1308, AT1412, AT1413 อาคารสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี (วิเวก) Animal Science and Technology
เรียนรวม414, เรียนรวม415 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ Suwannawachaka Kasikit
ศร204, ศร304, ศร305, ศร306,
ศร401, ศร403, ศร201_1, ศร201_2, ศร301, ศร302
อาคารเรียนรวม 70 ปี Maejo’s 70 Years Anniversary (Sor Ror)
PT118 อาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์ Plant Science Laboratory
EC302, EC303, EC402, EC403, EC404, EC405, EC406 อาคารคณะเศรษฐศาสตร์ Faculty of Economics
 ประชุม 301 : สิงห์ผลิน อาคารเทพ พงษ์พานิช (วิทยาลัยบริหารศาสตร์) Thep Phongphanich
(School of Administrative Studies)
3102 อาคารจุฬาภรณ์  
C 206 IT, C305 IT, C403 IT อาคาร 60 ปี แม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ (ฝั่งศูนย์ IT) Faculty of Science (IT Zone)