รายชื่อนักศึกษาที่ดำเนินการรักษาสภาพไม่สมบูรณ์ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ รีบติดต่องานทะเบียนเพื่อดำเนินการรักษาสภาพให้ครบสมบูรณ์ตามขั้นตอน

รายชื่อนักศึกษาที่รักษาสภาพไม่สมบูรณ์ (ให้ นศ. ติดต่องานทะเบียนด่วนที่สุด)


#คณะสาขาวิชารหัสนักศึกษาชื่อ-นามสกุลSTUDENTIDสถานภาพปัจจุบันชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อวันที่
1 ผลิตกรรมการเกษตรการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร5601125335สาธิต ดีสุด560112533511
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 14/8/2563
14/8/2563
2 ผลิตกรรมการเกษตรการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร5601125343อรรถพล พัฒนานนท์560112534311
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 14/7/2563
14/7/2563
3 ผลิตกรรมการเกษตรการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร5701125326พิเชษฐ์ กันธาพรหม570112532611
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 31/7/2563
31/7/2563
4 ผลิตกรรมการเกษตรการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร5801125307เขมจิรา ปริญญารักษ์580112530711
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 6/8/2563
6/8/2563
5 ผลิตกรรมการเกษตรการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร5801125361ศุภมน สูนปัน580112536111
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 6/8/2563
6/8/2563
6 ผลิตกรรมการเกษตรการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร5901125327นิติพงศ์ นามนนท์590112532711
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 20/7/2563
20/7/2563
7 ผลิตกรรมการเกษตรการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร5901222022บรรณรัฐ แสงบุญ590122202211
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 17/7/2563
17/7/2563
8 ผลิตกรรมการเกษตรการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร6001122001กนกศักดิ์ กองแก้วสดใส600112200118
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 9/7/2563
9/7/2563
9 ผลิตกรรมการเกษตรการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร6001222039ภาณุพงศ์ โคตพันธ์600122203911
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 16/7/2563
16/7/2563
1ผลิตกรรมการเกษตรการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร6101122045มานะชัย เนื้ออ่อน610112204513 : ลาพักการศึกษา
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 2/7/2563
2/7/2563
2ผลิตกรรมการเกษตรการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร6101122051วาทิน คันธี610112205113 : ลาพักการศึกษา
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 2/7/2563
2/7/2563
3ผลิตกรรมการเกษตรการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร6101122065หนึ่งสยาม ตาเมืองมูล610112206513 : ลาพักการศึกษา
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 2/7/2563
2/7/2563
4ผลิตกรรมการเกษตรการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร6101122067อลงกรณ์ แซ่ตั้ง610112206713 : ลาพักการศึกษา
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 2/7/2563
2/7/2563
14 ผลิตกรรมการเกษตรการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร6101222016ธนัช ปวนเต็ม610122201612
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 14/8/2563
14/8/2563
15 ผลิตกรรมการเกษตรการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร6101222018ธีรยุทธ์ หนูเมือง610122201811
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 14/7/2563
14/7/2563
16 ผลิตกรรมการเกษตรการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร6101222022บัณฑิต เด่นนภาคุณากร610122202211
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 14/7/2563
14/7/2563
17 ผลิตกรรมการเกษตรการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร6101222040อดิศักดิ์ จอมงาม610122204011
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 9/7/2563
9/7/2563
18 ผลิตกรรมการเกษตรการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร6101222042อภิสิทธิ์ คงชุ่ม610122204211
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 9/7/2563
9/7/2563
19 ผลิตกรรมการเกษตรการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร6101222046อัศฐพล หอมขจร610122204611
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 9/7/2563
9/7/2563
20 ผลิตกรรมการเกษตรการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร6101222048เอกรินทร์ ภคพลพงษ์610122204811
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 14/7/2563
14/7/2563
21 ผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่5801101001กฤษฎา กาวิชัย580110100111
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 17/8/2563
17/8/2563
22 ผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่5901101313ชุติกาญจน์ ดวงฤทธิ์590110131311
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 7/8/2563
7/8/2563
23 ผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่5901101339ประทีป แก้วเบี่ยง590110133911
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 7/8/2563
7/8/2563
24 ผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่5901101344ปรียานุช ชิ้นงูเหลือม590110134411
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 7/8/2563
7/8/2563
25 ผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่5901101364ศิริวิมลรัตน์ วงค์วาน590110136411
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 7/8/2563
7/8/2563
26 ผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่6101101041รวมพร จันทร์ประโคน610110104111
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 7/8/2563
7/8/2563
27 ผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน6101102317Chanthavong Phakaysone610110231712
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 2/9/2563
2/9/2563
28 ผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน (พืชผัก)5701102379บี บุญพึ่ง570110237911
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 7/8/2563
7/8/2563
29 ผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน (พืชผัก)5901102337ชญาณี ผู้มีทรัพย์590110233711
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 10/7/2563
10/7/2563
30 ผลิตกรรมการเกษตรวิทยาการสมุนไพร5701126312นันท์นภัส คงพุ่ม570112631211
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 3/8/2563
3/8/2563
31 ผลิตกรรมการเกษตรวิทยาการสมุนไพร5701126319แพรพรรณ จันทะภา570112631911
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 3/8/2563
3/8/2563
32 ผลิตกรรมการเกษตรวิทยาการสมุนไพร5801126309ชญานี อุนจะนำ580112630911
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 7/8/2563
7/8/2563
33 ผลิตกรรมการเกษตรวิทยาการสมุนไพร5801126316นทีกานต์ อุดอ้าย580112631611
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 7/8/2563
7/8/2563
34 ผลิตกรรมการเกษตรวิทยาการสมุนไพร5801126317นัฐลินี จินดาแสงสี580112631711
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 7/8/2563
7/8/2563
35 ผลิตกรรมการเกษตรวิทยาการสมุนไพร5801126319ปวีณา คำภูษา580112631911
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 5/8/2563
5/8/2563
36 ผลิตกรรมการเกษตรวิทยาการสมุนไพร5801126323เผด็จชัย ใจยะ580112632311
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 7/8/2563
7/8/2563
37 ผลิตกรรมการเกษตรวิทยาการสมุนไพร5801126342อาภาภรณ์ แก่นปัดชา580112634211
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 5/8/2563
5/8/2563
38 ผลิตกรรมการเกษตรวิทยาการสมุนไพร5901126304จิดาภา เพ็งสว่าง590112630411
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 21/7/2563
21/7/2563
39 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว5803104313รัฐประหาร ตระกูลลำเจริญ580310431311
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 22/6/2563
22/6/2563
40 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว5803104324อาภาภรณ์ อัตตมะ580310432411
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 7/8/2563
7/8/2563
41 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร5903103302กฤตยชญ์ โกฏิเเก้ว590310330218
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 6/8/2563
6/8/2563
42 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร5603101318ธีรดนย์ ธาราวรรณ560310131811
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 1/9/2563
1/9/2563
43 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร5703101315ณัฐวิชญ์ ติดพวงมาลี570310131511
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 29/7/2563
29/7/2563
44 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร5803101330ปริวรรต บุญเจริญ580310133011
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 7/8/2563
7/8/2563
45 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร5803101341มงคล สุริยะจันทร์580310134111
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 10/8/2563
10/8/2563
46 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร5903101304กิจติกุล โตมู590310130411
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 20/7/2563
20/7/2563
47 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร5903101313ชัชวาลย์ จับใจนาย590310131317
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 23/7/2563
23/7/2563
48 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร5903101327บุษกร ศรีวงษ์ชัย590310132711
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 23/7/2563
23/7/2563
49 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร5903101332ปิยวัช ต้นนาค590310133211
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 20/7/2563
20/7/2563
50 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร5903101341พิทักษ์ มหาไม้590310134118
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 16/7/2563
16/7/2563
51 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร5903101343พิมพิกา คำปันสวย590310134317
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 16/7/2563
16/7/2563
52 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร5903101345พิรานันท์ วงศ์เครือใจ590310134517
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 16/7/2563
16/7/2563
53 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร5903101366อภิรัฐ อัศวภูมิ590310136611
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 29/7/2563
29/7/2563
54 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมอาหาร5703102321ธนภัทร คลองประเสริฐ570310232111
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 23/7/2563
23/7/2563
55 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมอาหาร5903102324ธัญญาลักษณ์ สะตะ590310232411
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 24/7/2563
24/7/2563
56 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมอาหาร5903102337ภัควลัญช์ พิชัยวัฒนกุล590310233711
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 24/7/2563
24/7/2563
57 วิทยาศาสตร์เคมี5804103312จิรัชญา ต๊ะฝั้น580410331211
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 7/8/2563
7/8/2563
58 วิทยาศาสตร์เคมี5904103307ฐิติภัทร จักรกาฬ590410330711
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 26/6/2563
26/6/2563
59 วิทยาศาสตร์เคมี5904103308จิราวรรณ แก้วภา590410330818
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 3/8/2563
3/8/2563
60 วิทยาศาสตร์เคมี5904103312ชฎาพร อินนันใจ590410331211
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 23/6/2563
23/6/2563
61 วิทยาศาสตร์เคมี5904103324วรีธดา คำวงค์ปิน590410332411
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 17/7/2563
17/7/2563
62 วิทยาศาสตร์เคมี5904103325ไพลิน เพรียพรม590410332511
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 17/7/2563
17/7/2563
63 วิทยาศาสตร์เคมี5904103329ณัฐธณฐศา วิชัยวนารัตน์590410332911
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 17/7/2563
17/7/2563
64 วิทยาศาสตร์เคมี5904103332วีวิกา วุฒิ590410333211
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 21/7/2563
21/7/2563
65 วิทยาศาสตร์เคมี5904103348อรณญา สุยะวงศ์590410334818
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 3/8/2563
3/8/2563
66 วิทยาศาสตร์เคมี5904103350เอมภิกา เขียวอ้าย590410335018
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 3/8/2563
3/8/2563
67 วิทยาศาสตร์เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ5804108308ชวัลรัตน์ วงษ์แดง580410830811
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 5/8/2563
5/8/2563
68 วิทยาศาสตร์เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ5804108313ดวงกมล สิทธิใหญ่580410831311
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 6/8/2563
6/8/2563
69 วิทยาศาสตร์เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ5804108322พรนิตภา มณีจันสุข580410832211
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 6/8/2563
6/8/2563
70 วิทยาศาสตร์เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ5804108333สลินทิพย์ อินทร์ประสิทธิ์580410833311
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 6/8/2563
6/8/2563
71 วิทยาศาสตร์เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ5904108302เกวลิน ชมโลก590410830211
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 7/8/2563
7/8/2563
72 วิทยาศาสตร์เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ5904108303ณัฐชยา คำวิเศษ590410830311
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 29/7/2563
29/7/2563
73 วิทยาศาสตร์เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ5904108308รัชนีกร เชื้อบุญไทย590410830811
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 29/7/2563
29/7/2563
74 วิทยาศาสตร์เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ5904108310ลภัสรินทร์ ชาระ590410831011
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 4/8/2563
4/8/2563
75 วิทยาศาสตร์เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ5904108314อพิชญา เดชสวัสดิ์หิรัญ590410831411
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 4/8/2563
4/8/2563
76 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ5704102309ธัญ ขุนแม่รวมสุขใจ570410230911
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 4/8/2563
4/8/2563
77 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ5704102328ศิรินภา สุขพลอย570410232811
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 24/7/2563
24/7/2563
78 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ5804102353สิริกานต์ กองแก้ว580410235311
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 7/8/2563
7/8/2563
79 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ5904102306ฐิตินันท์ แก้วคำ590410230611
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 7/8/2563
7/8/2563
80 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ5904102308ณัฐวลี ต๊ะทองคำ590410230811
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 5/8/2563
5/8/2563
81 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ5904102309ดลนภา ยองคำ590410230911
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 5/8/2563
5/8/2563
82 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ5904102310เดชาธร แสนเสนา590410231011
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 5/8/2563
5/8/2563
83 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ5904102320นุชนาฎ ไชยนวล590410232011
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 5/8/2563
5/8/2563
84 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ5904102322ปุญญิศา คำโยง590410232211
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 7/8/2563
7/8/2563
85 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ5904102325พัทธนันท์ พระวิสัตย์590410232511
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 7/8/2563
7/8/2563
86 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ5904102326พิมพ์กมล โสมโสดา590410232611
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 7/8/2563
7/8/2563
87 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ5904102327พิรญาณ์ โลกคำลือ 590410232711
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 5/8/2563
5/8/2563
88 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ5904102328พุฒิสรรค์ ชฎาธาร590410232811
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 5/8/2563
5/8/2563
89 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ5904102330ภานุชนาถ ศรีนวนจันทร์590410233011
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 5/8/2563
5/8/2563
90 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ5904102331ภูริชกานต์ พรหมเสน590410233111
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 7/8/2563
7/8/2563
91 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ5904102333รัตติยากร สุวรรณระ590410233311
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 5/8/2563
5/8/2563
92 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ5904102334ลักษิณา วิชิต590410233411
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 6/8/2563
6/8/2563
93 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ5904102346โสภิดา มหาไม้590410234611
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 5/8/2563
5/8/2563
94 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ5904102348อนุพงษ์ ลิ้ม590410234811
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 6/8/2563
6/8/2563
95 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ5704106307จิรวัฒน์ ทานะจิตต์570410630711
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 4/8/2563
4/8/2563
96 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ5704106309เจษฎา นิลรัตน์คำ570410630911
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 23/7/2563
23/7/2563
97 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ5704106315ธนสาร นิลกลั่น570410631511
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 23/7/2563
23/7/2563
98 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ5704106342สุนิชา ดงน้อย570410634211
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 4/8/2563
4/8/2563
99 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ5804106315ณัฐวุฒิ ศุภลักษณ์หิรัญ580410631511
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 4/8/2563
4/8/2563
100 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ5804106317ธนกฤต ปานบัว580410631711
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 5/8/2563
5/8/2563
101 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ5804106324นิชานุช ฟุ่มเฟือย580410632411
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 4/8/2563
4/8/2563
102 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ5804106331ภัฏฏการณ์ กันทะอุโมงค์580410633111
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 7/8/2563
7/8/2563
103 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ5804106336มณฑกร ก้อนนาค580410633611
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 4/8/2563
4/8/2563
104 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ5804106338ยุทธศิลป์ เสาวรส580410633811
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 5/8/2563
5/8/2563
105 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ5804106339รังสิมันต์ ดุษฏี580410633911
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 6/8/2563
6/8/2563
106 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ5804106341วชิรวิทย์ พันธุระ580410634111
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 4/8/2563
4/8/2563
107 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ5804106346ศิริขวัญ กันธิยะ580410634611
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 4/8/2563
4/8/2563
108 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ5804106347สุฐิชา มโนวงค์580410634711
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 4/8/2563
4/8/2563
109 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ5804106348ศิรินภา สายเกียรติวงศ์580410634811
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 4/8/2563
4/8/2563
110 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ5804106349ศุภกร สุภาวงค์580410634911
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 6/8/2563
6/8/2563
111 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ5804106350ศุภกิตติ์ คำใจ580410635011
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 4/8/2563
4/8/2563
112 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ5804106360อรวรรณ พรพิศาล580410636011
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 4/8/2563
4/8/2563
113 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ5904106301กษิดิศ ไชยธรรม590410630111
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 6/8/2563
6/8/2563
114 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ5904106310ธาดา ปวงจักร์ทา590410631011
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 20/7/2563
20/7/2563
115 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ5904106335สาริน ปิยะพงษ์กุล590410633511
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 20/7/2563
20/7/2563
116 วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ประยุกต์5804109301โสภณัฐ พันพลอย580410335411
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 3/8/2563
3/8/2563
117 วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ประยุกต์5804109302จิรภัทร นันต๊ะปัน580410731011
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 5/8/2563
5/8/2563
118 วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ประยุกต์5804109303รจนา ล้นเหลือ580410733111
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 5/8/2563
5/8/2563
119 วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ประยุกต์5904109315นฤทัย ใจป้อ590410931511
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 7/8/2563
7/8/2563
120 วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ประยุกต์5904109327สุมิตรา ดอนเปตรง590410932711
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 6/8/2563
6/8/2563
121 วิทยาศาสตร์วัสดุศาสตร์5604107331ราชาวดี สุวรรณวงศ์560410733111
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 5/8/2563
5/8/2563
122 วิทยาศาสตร์วัสดุศาสตร์5704107302เกวรีย์ พงษ์ดง570410730211
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 6/8/2563
6/8/2563
123 วิทยาศาสตร์วัสดุศาสตร์5704107310ดนุสรณ์ เส็งเส570410731011
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 6/8/2563
6/8/2563
124 วิทยาศาสตร์วัสดุศาสตร์5704107317รัชนก บุญทอง570410731711
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 6/8/2563
6/8/2563
125 วิทยาศาสตร์วัสดุศาสตร์5704107322สหัชรัตน์ สุขธัมรงค์570410732211
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 5/8/2563
5/8/2563
126 วิทยาศาสตร์วัสดุศาสตร์5704107328อัมพวา กัลยาณชล570410732811
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 6/8/2563
6/8/2563
127 วิทยาศาสตร์วัสดุศาสตร์5804107302กลรัตน์ สกุลรัตน์580410730211
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 17/7/2563
17/7/2563
128 วิทยาศาสตร์วัสดุศาสตร์5804107328ภานุวัฒน์ แดงงาม580410732811
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 8/7/2563
8/7/2563
129 วิทยาศาสตร์วัสดุศาสตร์5804107335สากล กงสิทธิ์580410733511
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 5/8/2563
5/8/2563
130 วิทยาศาสตร์วัสดุศาสตร์5904107317หทัยวรรณ ตุ้ยหล้า590410334411
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 7/8/2563
7/8/2563
131 วิทยาศาสตร์วัสดุศาสตร์5904107302กุลสตรี ขันทอง590410730211
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 29/7/2563
29/7/2563
132 วิทยาศาสตร์วัสดุศาสตร์5904107305ฐิติมา พันธ์เรือง590410730511
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 24/7/2563
24/7/2563
133 วิทยาศาสตร์วัสดุศาสตร์5904107310ปิยณัฏฐ์ ขันแข่งบุญ590410731011
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 24/7/2563
24/7/2563
134 วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์5604101305การัณย์ อ่ำสุวรรณ560410130511
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 29/7/2563
29/7/2563
135 วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์5604101323ฐิติเบศร์ สมัครการไถ560410132311
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 29/7/2563
29/7/2563
136 วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์5704101309กิตติพงษ์ จ่าก่าซื้อ570410130911
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 7/8/2563
7/8/2563
137 วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์5704101401อนุพงศ์ ศันสนะพิทุร570410140111
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 7/8/2563
7/8/2563
138 วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์5804101304กษิดิส เพิ่มผล580410130411
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 6/8/2563
6/8/2563
139 วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์5804101312เกียรติศักดิ์ สร้อยคำ580410131211
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 5/8/2563
5/8/2563
140 วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์5804101344นทีนท คงทรัพย์580410134411
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 4/8/2563
4/8/2563
141 วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์5804101406สุภลักษณ์ วงค์ใหญ่580410140611
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 7/8/2563
7/8/2563
142 วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์5904101301กรวรรณ จิตร์จวง590410130111
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 4/8/2563
4/8/2563
143 วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์5904101313ชัญญาภรณ์ กันทวี590410131311
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 4/8/2563
4/8/2563
144 วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์5904101314ชินกฤต เสาสีจันทร์590410131411
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 6/8/2563
6/8/2563
145 วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์5904101315ฐิติพร แซ่เติ๋น590410131511
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 3/8/2563
3/8/2563
146 วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์5904101316ณัชชา ธีระเลิศธรรม590410131611
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 3/8/2563
3/8/2563
147 วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์5904101331นาตยา ทองรักษ์590410133111
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 3/8/2563
3/8/2563
148 วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์5904101333ปรัชญา ขุนศรี590410133311
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 6/8/2563
6/8/2563
149 วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์5904101336พยัติกา นิลจันทร์590410133611
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 4/8/2563
4/8/2563
150 วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์5904101339พันธกร จอมหงษ์590410133911
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 6/8/2563
6/8/2563
151 วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์5904101340พันธการ เลิศศักดิ์พณิชย์590410134011
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 6/8/2563
6/8/2563
152 วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์5904101341พิทยาพร ทาเงิน590410134111
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 4/8/2563
4/8/2563
153 วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์5904101344พีรพัฒน์ ติยะ590410134411
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 5/8/2563
5/8/2563
154 วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์5904101346แพรวา ดาระสวัสดิ์590410134611
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 4/8/2563
4/8/2563
155 วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์5904101348ภัทร ปุกมณี590410134811
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 4/8/2563
4/8/2563
156 วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์5904101357รจนา โคตะ590410135711
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 6/8/2563
6/8/2563
157 วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์5904101358ฤทัย คำสายใย590410135811
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 3/8/2563
3/8/2563
158 วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์5904101367ศรายุธ สีเเบน590410136711
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 6/8/2563
6/8/2563
159 วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์5904101372ศุภกิจ จี้สละ590410137211
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 21/7/2563
21/7/2563
160 วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์5904101378สุกฤษฏิ์พงษ์ สุวรรณอักษร590410137811
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 6/8/2563
6/8/2563
161 วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์5904101383สุภาภรณ์ บัวถา590410138311
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 3/8/2563
3/8/2563
162 วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์5904101385สุรพล ลุงวี590410138511
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 3/8/2563
3/8/2563
163 วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์5904101392อภิชาติ หวังดี590410139211
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 5/8/2563
5/8/2563
164 วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์5904101394เอกภพ เป็งธรรม590410139411
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 21/7/2563
21/7/2563
165 วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์6204101359สืบพงษ์ พลายประเสริฐ620410135912
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 21/7/2563
21/7/2563
166 วิทยาลัยบริหารศาสตร์การบริหารท้องถิ่น5805104308ปณศา นามะเสน580510430811
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 26/6/2563
26/6/2563
167 วิทยาลัยบริหารศาสตร์การบริหารท้องถิ่น5905104312ขจรยศ ศรีละมุล590510431217
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 16/7/2563
16/7/2563
168 วิทยาลัยบริหารศาสตร์การบริหารท้องถิ่น5905204344ศกุณตลา คำซาว590520434417
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 30/6/2563
30/6/2563
169 วิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐศาสตร์5805201317ชุติมา อยู่สุข580520131717
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 26/6/2563
26/6/2563
170 วิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐศาสตร์5905101301กนกพร ปิ่นแก้ว590510130117
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 3/7/2563
3/7/2563
171 วิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐศาสตร์5905101304กฤษฎิ์ วิทยวราวัฒน์590510130417
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 15/6/2563
15/6/2563
172 วิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐศาสตร์5905101375วชิรญาณ์ วงค์คำ590510137517
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 3/7/2563
3/7/2563
173 วิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐศาสตร์5905101394สิทธิพงศ์ วงศ์ศิริภัคดีกุล590510139417
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 30/6/2563
30/6/2563
174 วิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐศาสตร์5905201316ณัฐติพงษ์ สุขประเสริฐ590520131617
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 26/6/2563
26/6/2563
175 วิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐศาสตร์5905201326ปทิตตา กระแสแสน590520132617
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 26/6/2563
26/6/2563
176 บริหารธุรกิจการเงิน5806104494ศรัณย์ ปันทะนา580610449411
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 25/6/2563
25/6/2563
177 บริหารธุรกิจการจัดการ5706101394พิมลพรรณ จิตเกาะ570610139417
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 9/9/2563
9/9/2563
178 บริหารธุรกิจการจัดการ5906101381นวพร จันทะ590610138111
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 13/5/2563
13/5/2563
179 บริหารธุรกิจการจัดการ5906101384นิตยา สุทิกัน590610138411
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 13/5/2563
13/5/2563
180 บริหารธุรกิจการจัดการ5906101429มนสิชา อ่อนตาผา590610142911
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 13/5/2563
13/5/2563
181 บริหารธุรกิจการจัดการ5906101507พรพรรณ ขจรเกียรติชวาล590610341011
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 26/8/2563
26/8/2563
182 บริหารธุรกิจการตลาด5706102486ประสบชัย ศิริมงคล570610536411
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 29/6/2563
29/6/2563
183 บริหารธุรกิจการตลาด5806102310กัลยกร ขวัญวงศ์580610231011
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 20/5/2563
20/5/2563
184 บริหารธุรกิจการตลาด5806102533อิทธิพล ขวัญวงศ์580610253311
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 20/5/2563
20/5/2563
185 บริหารธุรกิจบัญชี5806103326จารุวรรณ เพ็งมาวัน580610332611
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 7/8/2563
7/8/2563
186 บริหารธุรกิจบัญชี6006103004กัญธิมา เฟื่องฟูกิจการ600610300411
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 12/5/2563
12/5/2563
187 บริหารธุรกิจบัญชี6006103058อรพิชญ์ ขัตตเนตร์600610305811
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 12/5/2563
12/5/2563
188 บริหารธุรกิจบัญชี6106103002กัญญารัตน์ มาเชียงผา610610300211
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 28/4/2563
28/4/2563
189 บริหารธุรกิจบัญชี6106103005จิระวัฒน์ พรมนวล610610300511
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 28/4/2563
28/4/2563
190 บริหารธุรกิจบัญชี6106103006จิราภรณ์ สุริยะมณี610610300611
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 28/4/2563
28/4/2563
191 บริหารธุรกิจบัญชี6106103007จุฑามาส ชำนาญ610610300711
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 30/4/2563
30/4/2563
192 บริหารธุรกิจบัญชี6106103010ชฎาทิพ เกิดสา610610301011
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 28/4/2563
28/4/2563
193 บริหารธุรกิจบัญชี6106103011ชฎาพร แสนวิชัย610610301111
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 28/4/2563
28/4/2563
194 บริหารธุรกิจบัญชี6106103016ชวัลลักษณ์ คำเฮือง610610301611
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 30/4/2563
30/4/2563
195 บริหารธุรกิจบัญชี6106103019ณัฐกานต์ คำอิน610610301911
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 28/4/2563
28/4/2563
196 บริหารธุรกิจบัญชี6106103020ณัฐธยาน์ ลาพิงค์610610302011
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 30/4/2563
30/4/2563
197 บริหารธุรกิจบัญชี6106103021ณัฐธิดา เงินคำ610610302111
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 28/4/2563
28/4/2563
198 บริหารธุรกิจบัญชี6106103026นารีนาถ วรรณเครือ610610302611
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 28/4/2563
28/4/2563
199 บริหารธุรกิจบัญชี6106103028ประกายดาว ตันตุ้ย610610302811
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 28/4/2563
28/4/2563
200 บริหารธุรกิจบัญชี6106103029ปุณจิราณัฐ อุดจอมธนวิชญ์610610302911
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 30/4/2563
30/4/2563
201 บริหารธุรกิจบัญชี6106103031พัชราภา กุมมารัตน์610610303111
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 28/4/2563
28/4/2563
202 บริหารธุรกิจบัญชี6106103032พัชรินทร์ คุณศิริองอาจ610610303211
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 28/4/2563
28/4/2563
203 บริหารธุรกิจบัญชี6106103033ภาวิณี เกียรติเนรมิตร610610303311
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 28/4/2563
28/4/2563
204 บริหารธุรกิจบัญชี6106103034มัลลิกา เป่าพิษ610610303411
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 28/4/2563
28/4/2563
205 บริหารธุรกิจบัญชี6106103035รจนา ยาสุทธิ610610303511
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 28/4/2563
28/4/2563
206 บริหารธุรกิจบัญชี6106103038วรรณพร ทิพเทพา610610303811
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 30/4/2563
30/4/2563
207 บริหารธุรกิจบัญชี6106103039วริศรา เชียงมา610610303911
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 28/4/2563
28/4/2563
208 บริหารธุรกิจบัญชี6106103040วริศรา ศรีเจริญ610610304011
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 28/4/2563
28/4/2563
209 บริหารธุรกิจบัญชี6106103043วิชชุเวช ปินกันทา610610304311
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 28/4/2563
28/4/2563
210 บริหารธุรกิจบัญชี6106103047ศิรินทรา สมศรี610610304711
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 30/4/2563
30/4/2563
211 บริหารธุรกิจบัญชี6106103048สุพพัตรา สระทองทา610610304811
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 30/4/2563
30/4/2563
212 บริหารธุรกิจบัญชี6106103049สุภาภรณ์ นิ่มนวล610610304911
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 28/4/2563
28/4/2563
213 บริหารธุรกิจบัญชี6106103051สุภาภรณ์ หลวงพันเทา610610305111
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 28/4/2563
28/4/2563
214 บริหารธุรกิจบัญชี6106103053หอมนวล ลุงวิ610610305311
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 30/4/2563
30/4/2563
215 บริหารธุรกิจบัญชี6106103056อรศิริ ใจคะจัด610610305611
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 30/4/2563
30/4/2563
216 บริหารธุรกิจบัญชี6106103057อรอนงค์ ใคร้คำ610610305711
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 30/4/2563
30/4/2563
217 บริหารธุรกิจบัญชี6106103058อาภาศิริ สีระนี610610305811
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 28/4/2563
28/4/2563
218 บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศทางธุรกิจ5906105340ธนวัฒน์ ฉัตราธิกุล590610534011
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 3/8/2563
3/8/2563
219 พัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว5609101467เด่นรพี ขุนเจริญ560920130611
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 3/9/2563
3/9/2563
5พัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว5709101376รัชฎาภรณ์ แสนอ้าย570910137610 : กำลังศึกษา
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 5/8/2563
5/8/2563
221 พัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว5709101411อภิชัย ใจมา570910141111
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 5/8/2563
5/8/2563
222 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง5610101308กฤษฎา ยะด้วง561010130811
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 6/8/2563
6/8/2563
223 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง5710101373ภัทรศยา ทองแถว571010137311
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 23/7/2563
23/7/2563
224 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง5710101408เสาวณีย์ ศรีพรรณ์571010140811
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 22/7/2563
22/7/2563
225 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง5810101003เกียรติมงคล หน่อคำ581010100311
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 6/8/2563
6/8/2563
6เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง5810101005จรินทร์ โกมาลย์581010100572 : หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ)
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 6/8/2563
6/8/2563
227 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง5810101328ณัฐนันท์ คงจันทร์581010132811
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 2/9/2563
2/9/2563
228 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง5810101339ธนเมศฐ์ ธารทอง581010133911
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 7/8/2563
7/8/2563
229 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง5810101383รมย์รวินท์ ศรีอภัย581010138311
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 6/8/2563
6/8/2563
230 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง5810101418สุดารัตน์ ใจโหม้581010141811
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 6/8/2563
6/8/2563
231 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง5810101423สุรัสวดี บัวทอง581010142311
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 6/8/2563
6/8/2563
232 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง5810101430อภิรักษ์ เหมพิจิตร581010143011
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 6/8/2563
6/8/2563
233 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง5810101437อารีย์รัตน์ ใจเมา581010143711
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 9/7/2563
9/7/2563
234 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง5910101007ชยุตม์ แก้วงาม591010100711
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 7/8/2563
7/8/2563
235 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง5910101009ณัฐชยา แสงประดับ591010100911
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 6/8/2563
6/8/2563
236 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง5910101015นามธนัติ ทนันชัย591010101511
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 30/7/2563
30/7/2563
237 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง5910101034โสภา สะซิโม591010103411
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 30/7/2563
30/7/2563
238 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง5910101036อภิชาติ คงหนู591010103611
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 7/8/2563
7/8/2563
239 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง5910101323ชลแดน พูลศิลป์591010132317
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 3/8/2563
3/8/2563
240 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง5910101331ณัฐติญากรณ์ เจริญคุณ591010133111
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 23/7/2563
23/7/2563
241 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง5910101347นวพร สุภอิสริยะกุล591010134711
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 22/7/2563
22/7/2563
242 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง5910101376ภัทร เรือนมูล591010137611
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 7/8/2563
7/8/2563
243 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง5910101391รัตติกาล เพชรสุข591010139111
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 6/8/2563
6/8/2563
244 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง5910101395วราลักษณ์ จันทร์เกตุ591010139511
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 22/7/2563
22/7/2563
245 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง5910101403ศุภมาศ ทองอ้อน591010140311
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 4/8/2563
4/8/2563
246 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง5910101415สิริณัฏฐ์ พลอยตะคุ591010141511
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 16/7/2563
16/7/2563
247 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง5910101437อิสราภรณ์ ยอดแก้ว591010143717
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 4/8/2563
4/8/2563
248 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง5910101439ไอยาดา แสงป้อ591010143917
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 4/8/2563
4/8/2563
249 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6010101001กฤษมงคล มีเจริญ601010100111
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 6/8/2563
6/8/2563
250 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6010101014เธียร อาจนาฝาย601010101411
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 6/8/2563
6/8/2563
251 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6010101018วีรวิชญ์ เจริญฐิติธนาโชติ601010101817
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 6/8/2563
6/8/2563
252 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6010101031อุษณีย์ สิทธิสังข์601010103117
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 7/8/2563
7/8/2563
253 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6010101361ปิยฉัตร ศรีสุวรรณ601010136112
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 21/7/2563
21/7/2563
254 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6110101001กนกพร เกียรติธีรโชติ611010100111
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 31/7/2563
31/7/2563
255 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6110101002จริยา ลิงาลาห์611010100211
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 7/8/2563
7/8/2563
256 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6110101006ธิติวุฒิ นาคสง่า611010100611
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 7/8/2563
7/8/2563
257 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6110101007ธีรยุทธ พนาพัฒน์611010100711
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 4/8/2563
4/8/2563
258 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6110101010นัฏฐิติ เวียงสี611010101011
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 20/7/2563
20/7/2563
259 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6110101011ประวิทย์ ละดาดก611010101111
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 21/7/2563
21/7/2563
260 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6110101022อกนิษฐ์ โล่ซ้าย611010102211
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 6/8/2563
6/8/2563
261 เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์5812101412ฐิติกานต์ ทิพยศักดิ์581210731417
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 31/8/2563
31/8/2563
262 เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์5812101414อาพิชานันน์ อริยกุลกัลยา581210733517
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 31/8/2563
31/8/2563
263 เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์5912101321ฐิติรัตน์ ภู่ให้ผล591210132111
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 13/8/2563
13/8/2563
264 เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ5812107347เมฆขลา ต้นพันธ์581210734711
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 4/8/2563
4/8/2563
265 เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ5912107313ทินกร วินิจ591210731311
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 2/7/2563
2/7/2563
266 เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ5912107342จิณณ์ ดอนปัน591210734211
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 26/6/2563
26/6/2563
267 เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ5912107348อารียา แซ่เอี๊ยบ591210734811
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 26/6/2563
26/6/2563
268 เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์5912102313ชุติมา อนุรักษ์สักทอง591210231317
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 11/8/2563
11/8/2563
269 เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์5912102372วัฒนชัย สุธีรจารุวรรณ591210237211
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 14/8/2563
14/8/2563
270 ศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ6214101308กัญญารัตน์ อิ่นคำ621410130812
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 8/7/2563
8/7/2563
271 วิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน5615123334ณัฐชนน ชูวงค์561512333411
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 10/8/2563
10/8/2563
272 วิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน5815123398ศุภณัฐ แก้วแท้581512339811
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 31/8/2563
31/8/2563
7สารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล5918102338เบญจรงค์ ศรีมา591810233872 : หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ)
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 5/8/2563
5/8/2563
274 สารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล5918102364สรัสวันต์ พูนศรีโชติ591810236411
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 2/7/2563
2/7/2563
8สารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล5918102367อธิวัฒน์ นิธิพัฒน์โสภา591810236710 : กำลังศึกษา
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 5/8/2563
5/8/2563
276 สารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล5918102372อัครพล เดชดม591810237211
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 2/7/2563
2/7/2563
277 สารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล5918102373เอกนารา ขัดเรือง591810237318
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 2/7/2563
2/7/2563
9สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิทัศน์5819101314ธนภูมิ สีแดด581910131410 : กำลังศึกษา
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 7/8/2563
7/8/2563
279 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิทัศน์5919101358สิทธินนท์ กนกแก้ว591910135811
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 23/7/2563
23/7/2563
280 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิทัศน์6119101001Kimtich Huy611910100111
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 5/8/2563
5/8/2563
281 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิทัศน์6119101002เกียรติศักดิ์ ชุมหล่อ611910100211
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 23/7/2563
23/7/2563
282 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิทัศน์6119101003ญาณิศา พิทักษ์วัฒนดำรง611910100311
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 23/7/2563
23/7/2563
283 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิทัศน์6119101006ธีระวัฒน์ สามทอง611910100611
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 23/7/2563
23/7/2563
284 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิทัศน์6119101009พีระพงศ์ เลาเทาะ611910100911
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 23/7/2563
23/7/2563
285 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิทัศน์6119101010พุทธิฉัตร วงศ์ตาผา611910101011
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 31/7/2563
31/7/2563
286 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิทัศน์6119101011มนัส น้อยทับทิม611910101111
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 23/7/2563
23/7/2563
287 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิทัศน์6119101014สุพจน์ แซ่ย่าง611910101411
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 23/7/2563
23/7/2563
288 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิทัศน์6119101016เอกชัย น้อยแฮ611910101611
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 23/7/2563
23/7/2563
289 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมภูมิสถาปัตยกรรม5619102517เพชรรัตน์ เพ็ชร์ประยูร561910251711
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 7/8/2563
7/8/2563
290 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมภูมิสถาปัตยกรรม5719102502กานติมา นามกระโทก571910250211
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 14/8/2563
14/8/2563
291 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมภูมิสถาปัตยกรรม5719102508ฐิติภรณ์ วงศ์วัฒนา571910250811
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 6/8/2563
6/8/2563
292 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมภูมิสถาปัตยกรรม5719102517พุฒธิพร ไชยบุตร571910251711
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 6/8/2563
6/8/2563
293 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมภูมิสถาปัตยกรรม5719102520ฟ้าลิขิต ศรีทองเอี่ยม571910252011
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 9/7/2563
9/7/2563
294 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมภูมิสถาปัตยกรรม5819102513ณัฐริกา รอดกลาง581910251311
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 7/8/2563
7/8/2563
295 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมสถาปัตยกรรม5419103502กันย์วิสา วีระกุล541910350211
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 5/8/2563
5/8/2563
296 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมสถาปัตยกรรม5419103506จันทร์จิรา อินหว่าง541910350611
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 6/8/2563
6/8/2563
297 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมสถาปัตยกรรม5519102504ชนมกุฏ ทอนสูงเนิน551910250411
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 13/7/2563
13/7/2563
298 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมสถาปัตยกรรม5719103508ถิรยุ อังกุลศานต์571910350811
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 26/6/2563
26/6/2563
299 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมสถาปัตยกรรม5819103510ตรีพิมาย ทองสงฆ์581910351011
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 6/8/2563
6/8/2563
300 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมสถาปัตยกรรม5819103511ทีปกร พูนสวัสดิ์มงคล581910351111
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 6/8/2563
6/8/2563
301 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมสถาปัตยกรรม5919103531ศิวนันท์ อานุ591910353112
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 9/7/2563
9/7/2563
302 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)5922101376ลลิตาพร โถงาม592210137611
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 17/7/2563
17/7/2563
303 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)5822103007นันทนัท เสนาะบรรเลง582210300711
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 14/8/2563
14/8/2563
304 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)5822103018วราชัย ขุนสุข582210301811
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 14/8/2563
14/8/2563
305 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)5922101392วีวา พงศ์เดชขจร592210139211
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 15/7/2563
15/7/2563
306 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)5922103007ณรงค์ฤทธิ์ เกษมสุขไพศาล592210300712
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 14/8/2563
14/8/2563
307 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)6022103001กวินภพ ขยันยิ่ง602210300111
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 30/7/2563
30/7/2563
308 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)6022103010บัณฑิต เทพวงศ์602210301011
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 30/7/2563
30/7/2563
309 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)6022103030อภิวัฒน์ นาทันคิด602210303011
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 30/7/2563
30/7/2563
310 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)6122103006ชัยฤทธิ์ เวียงวิเศษ612210300617
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 3/9/2563
3/9/2563
311 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)6122103010ธนกฤต นภัสอารินทร์612210301017
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 3/9/2563
3/9/2563
312 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)6122103012ธนวัต อังกาบ612210301211
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 16/7/2563
16/7/2563
313 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)6122103018ภัททิยา สิรินันทิศา612210301811
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 1/7/2563
1/7/2563
314 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)6122103026วรภพ คุ้มทิม612210302612
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 14/8/2563
14/8/2563
315 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)6122103028วรุตม์ จิตราภิรมย์612210302811
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 16/7/2563
16/7/2563
316 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)5922101351ปฏิพัทธ์ กาเรือง592210135111
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 30/6/2563
30/6/2563
317 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)6022101004ณัฐวร ระออเอี่ยม602210100411
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 26/8/2563
26/8/2563
318 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)6022101011ศรุต ทวีวงศ์602210101111
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 26/8/2563
26/8/2563
10สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)6022101013สุภาพร ตื้อคำ602210101372 : หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ)
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 6/8/2563
6/8/2563
320 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)6122101005ณัฐดนัย รัตนพราว612210100511
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 13/7/2563
13/7/2563
321 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)6122101006ณัฐพล ไชยชาติ612210100611
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 2/7/2563
2/7/2563
322 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)6122101012พงษ์ชัย ชุมจันทร์612210101211
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 14/7/2563
14/7/2563
11สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)5922101409สุกัญญา ชมดง592210140910 : กำลังศึกษา
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 30/6/2563
30/6/2563