รายชื่อนักศึกษาที่ดำเนินการรักษาสภาพไม่สมบูรณ์ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ รีบติดต่องานทะเบียนเพื่อดำเนินการรักษาสภาพให้ครบสมบูรณ์ตามขั้นตอน

รายชื่อนักศึกษาที่รักษาสภาพไม่สมบูรณ์ (ให้ นศ. ติดต่องานทะเบียนด่วนที่สุด)


#คณะสาขาวิชารหัสนักศึกษาชื่อ-นามสกุลSTUDENTIDสถานภาพปัจจุบันชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อวันที่
1 ผลิตกรรมการเกษตรการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร6101222015ธนดล โชติธรรมนาวี610122201511
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 30/11/2563
30/11/2563
2 ผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่6201101047ศิริพร มงคลเกียรติคีรี620110104712
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 26/11/2563
26/11/2563
1วิทยาศาสตร์เคมี5904103302กาญจนา วิญญา590410330210 : กำลังศึกษา
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 30/11/2563
30/11/2563
4 วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์6004101308กันยารัตน์ ขำพงศ์600410130811
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 1/12/2563
1/12/2563
5 วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์6004101365ภาสกร เหมืองทองมูล 600410136511
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 1/12/2563
1/12/2563
6 วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์6004101375วรัญชลี คณารัตน์600410137511
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 1/12/2563
1/12/2563
7 บริหารธุรกิจการตลาด5906102405นวพันธ์ จองแก590610240512
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 2/11/2563
2/11/2563
8 บริหารธุรกิจบัญชี6106103443สุพัตรา บุตรโพธิ์610610344312
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 2/11/2563
2/11/2563
9 บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศทางธุรกิจ6106105020ภาณุพงศ์ ทองอินทร์ 610610502012
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 30/11/2563
30/11/2563
10 พัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว5909101302กรกมล อัศวบวรวงศ์590910130211
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 30/11/2563
30/11/2563
11 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6010101332ฐาปนาสิทธิ์ ธูปประโคม601010133211
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 30/11/2563
30/11/2563
12 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6010101352ธีรภัทร วงสถาวร601010135211
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 30/11/2563
30/11/2563
2เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6110101330ธนะวัฒน์ เจริญภักดี611010133010 : กำลังศึกษา
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 9/11/2563
9/11/2563
14 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6210101008ธนธรณ์ วงศ์สุวัฒน์621010100812
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 26/11/2563
26/11/2563