รายชื่อนักศึกษาที่ถูกระงับการใช้งานระบบทะเบียน reg.mju.ac.th ให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาและปลดล็อคระบบ

ลำดับคณะสาขารหัสนักศึกษาชื่อ-สกุลระงับโดยหมายเหตุSTUDENTID
1ผลิตกรรมการเกษตรการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร6001125331วัชราภรณ์ บาริศรี
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนติดต่อแก้ไขรายวิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขข้อบังคับนักศึกษา6001125331
2ผลิตกรรมการเกษตรการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร6001222013ชยาภรณ์ ติใหม่
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนค้างชำระค่าเทอม6001222013
3ผลิตกรรมการเกษตรเกษตรเคมี6001124305ไกรวิท อภิวัน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนค้างชำระค่าเทอม6001124305
4ผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่6101101042รัชชานนท์ ธรรมยืน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนติดต่อแก้ไขรายวิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขข้อบังคับนักศึกษา6101101042
5วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์6203105304นิติพงศ์ สุริยะ
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนคงค้างค่าเทอม1/636203105304
6วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์6004101310กิติกร ดอนดินอาจ
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนค้างชำระค่าเทอม6004101310
7วิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐศาสตร์5905101330ณัฏพงษ์ ไชยทิพย์
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนGPA ต่ำกว่า 2.00 แต่ลงสหกิจศึกษา5905101330
8บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศทางธุรกิจ5806105313บรรณฑวรรณ กิ่งชนะ
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนค้างชำระค่าเทอม5806105313
9บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศทางธุรกิจ6006105345นภัสวรรณ แก้วแว่น
Lock โดย อ.ที่ปรึกษา
Lock โดย อ.ที่ปรึกษาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา6006105345
10มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติการตลาด5908110314นิธิโชติ ชาเทพ
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนค้างชำระค่าเทอม5908110314
11เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6310101308ชญานนท์ ฟักขาว
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนติดต่อแก้ไขรายวิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขข้อบังคับนักศึกษา6310101308
12เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์5912102362ภรณ์วิภา วังงาม
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนค้างชำระค่าเทอม 1/25635912102362
13สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิทัศน์6219101001เกริกพล มีบุตรดี
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนติดต่อแก้ไขรายวิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขข้อบังคับนักศึกษา6219101001
14สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิทัศน์6219101003ชนิดาภา เข้าฝาย
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนติดต่อแก้ไขรายวิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขข้อบังคับนักศึกษา6219101003
15สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิทัศน์6219101004ฐาปนพงศ์ ณ เชียงใหม่
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนติดต่อแก้ไขรายวิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขข้อบังคับนักศึกษา6219101004
16สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมภูมิสถาปัตยกรรม5619102517เพชรรัตน์ เพ็ชร์ประยูร
Lock โดย อ.ที่ปรึกษา
Lock โดย อ.ที่ปรึกษาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา5619102517