รายชื่อนักศึกษาที่ถูกระงับการใช้งานระบบทะเบียน reg.mju.ac.th ให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาและปลดล็อคระบบ

ลำดับคณะสาขารหัสนักศึกษาชื่อ-สกุลระงับโดยหมายเหตุSTUDENTID
1ผลิตกรรมการเกษตรการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร6001222013ชยาภรณ์ ติใหม่
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนค้างชำระค่าเทอม ให้ติดต่อชำระภายในวันที่ 24 เมษายน 25636001222013
2วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์6004101310กิติกร ดอนดินอาจ
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนค้างชำระค่าเทอม 1/25636004101310
3วิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐศาสตร์5905101330ณัฏพงษ์ ไชยทิพย์
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนGPA ต่ำกว่า 2.00 แต่ลงสหกิจศึกษา5905101330
4บริหารธุรกิจบัญชี6306103036ปรียาภรณ์ แก้วดวงเล็ก
Lock โดย อ.ที่ปรึกษา
Lock โดย อ.ที่ปรึกษาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา6306103036
5บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศทางธุรกิจ5806105313บรรณฑวรรณ กิ่งชนะ
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนค้างชำระค่าเทอม5806105313
6มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติการจัดการชุมชน6308108320เรณุมาศ มูลมณี
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนคงค้างค่าเทอม1/636308108320
7มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติการตลาด5908110314นิธิโชติ ชาเทพ
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนคงค้างค่าเทอม1/635908110314
8พัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว6309102320พีรณัฐ ไกรษร
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนค้างชำระค่าเทอม 1/25636309102320
9เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6110101005ธนพล สุระรังสิต
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนค้างชำระค่าเทอม 1/25636110101005
10เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์6312101323พลอยไพลิน เมืองโคตร
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนลงทะเบียนเกินกว่าหรือต่ำกว่าหน่วยกิตที่กำหนด6312101323
11ศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ6014101330ตะวัน นิพิฐธรรม
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนคงค้างค่าเทอม1/636014101330
12สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมภูมิสถาปัตยกรรม5619102517เพชรรัตน์ เพ็ชร์ประยูร
Lock โดย อ.ที่ปรึกษา
Lock โดย อ.ที่ปรึกษาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา5619102517