รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการสำรองที่นั่ง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการสำรองที่นั่ง แต่ยังไม่ทำการยืนยันการลงทะเบียน

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการสำรองที่นั่ง แต่ไม่ลงทะเบียนด้วยตนเอง


ลำดับรายวิชาSECTIONรหัสนักศึกษาชื่อ-นามสกุลคณะสาขาSTUDENTIDCOURSEID
1กบ260 กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว16007104313เสาวนีย์ เปรียบปานมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรพัฒนาการท่องเที่ยว60071043138894178
2พท310 วิธีวิจัยทางการท่องเที่ยว16007104001กิติศักดิ์ อินทรรัตน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรพัฒนาการท่องเที่ยว60071040018892644