รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการสำรองที่นั่ง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการสำรองที่นั่ง แต่ยังไม่ทำการยืนยันการลงทะเบียน

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการสำรองที่นั่ง แต่ไม่ลงทะเบียนด้วยตนเอง


ลำดับรายวิชาSECTIONรหัสนักศึกษาชื่อ-นามสกุลคณะสาขาSTUDENTIDCOURSEID
1กง201 การเงินธุรกิจ16006102371นันทน์ สุขหอมบริหารธุรกิจการตลาด60061023718890768
2กง201 การเงินธุรกิจ16006102440ศตวรรษ ทองมังบริหารธุรกิจการตลาด60061024408890768
3กง201 การเงินธุรกิจ16106102420ศักรินทร์ ยอดแก้วบริหารธุรกิจการตลาด61061024208890768
4 กง201 การเงินธุรกิจ16106101475เอกปวีร์ สมติ๊บบริหารธุรกิจการจัดการ61061034598890768
5 กง201 การเงินธุรกิจ16206102362ปุณยนุช ตรีสัตย์บริหารธุรกิจการตลาด62061023628890768
6 กง201 การเงินธุรกิจ16006102495มนัสนันท์ กันทะปงบริหารธุรกิจการตลาด60061034288890768
7 กง201 การเงินธุรกิจ16006102496วรัมพร โพธิ์ศรีทองบริหารธุรกิจการตลาด60061034518890768
4กง201 การเงินธุรกิจ16006102309กัญญาภัค รินทกรชวินบริหารธุรกิจการตลาด60061023098890768
9 กง201 การเงินธุรกิจ16206102359ปภาดา แหยมตั้งบริหารธุรกิจการตลาด62061023598890768
5กง201 การเงินธุรกิจ26306102388ศุภกร วงษาบริหารธุรกิจการตลาด63061023888890768
6กง201 การเงินธุรกิจ36206105034ณัฐริกา เมทาบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศทางธุรกิจ62061050348890768
12 กง201 การเงินธุรกิจ36106102311กิตตินันท์ เขื่อนสุวรรณ์บริหารธุรกิจการตลาด61061023118890768
13 กง201 การเงินธุรกิจ36206105002เกียรติศักดิ์ แก้วคำฟูบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศทางธุรกิจ62061050028890768
14 กง201 การเงินธุรกิจ36206105005ชนนท์ มูลศิริบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศทางธุรกิจ62061050058890768
15 กง201 การเงินธุรกิจ36206105022ศุภณัฐ พัฒนพงษ์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศทางธุรกิจ62061050228890768
16 กง201 การเงินธุรกิจ36206105009ชาคริตส์ จิ๋วกาวีบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศทางธุรกิจ62061050098890768
17 กง202 การเงินบริษัท16206103414อรหทัย สีชะเดชบริหารธุรกิจบัญชี62061034148892994
18 กง202 การเงินบริษัท16206103428อรณัญช์ ชนะจิตทองบริหารธุรกิจบัญชี62061034288892994
19 กง202 การเงินบริษัท16106103350ธนิษฐา นวลปันยองบริหารธุรกิจบัญชี61061033508892994
20 กง202 การเงินบริษัท16106103410วรรณพร คิดว่องบริหารธุรกิจบัญชี61061034108892994
21 กง202 การเงินบริษัท26206103391ศราวุธ ธิลังการ์บริหารธุรกิจบัญชี62061033918892994
22 กง202 การเงินบริษัท26206103386วิมพ์วิภา ต้องใจบริหารธุรกิจบัญชี62061033868892994
23 กง202 การเงินบริษัท26206103380วรลักษณ์ หลินศุวนนท์บริหารธุรกิจบัญชี62061033808892994
24 กง202 การเงินบริษัท26206103377รุ่งรัตน์ ลมพัฒนาบริหารธุรกิจบัญชี62061033778892994
25 กง202 การเงินบริษัท26106103445สุมิตรา สุพรมพิมพ์บริหารธุรกิจบัญชี61061034458892994
26 กง202 การเงินบริษัท26206103331ณัฐรดี พลขันธ์บริหารธุรกิจบัญชี62061033318892994
27 กง202 การเงินบริษัท26206103381วรางคณา คุณมีบริหารธุรกิจบัญชี62061033818892994
28 กง202 การเงินบริษัท26106103427ศศิวิมล ใจหล้าบริหารธุรกิจบัญชี61061034278892994
29 กง202 การเงินบริษัท26106103423ศรัณยา พึ่งสุขบริหารธุรกิจบัญชี61061034238892994
30 กง202 การเงินบริษัท26206103428อรณัญช์ ชนะจิตทองบริหารธุรกิจบัญชี62061034288892994
31 กง202 การเงินบริษัท26206103427สุพัตรา กุลาชัยบริหารธุรกิจบัญชี62061034278892994
32 กง211 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน16006104371ปานวัชร์ มีปัญญาบริหารธุรกิจการเงิน60061043718893552
33 กง212 การบริหารการเงิน16006104371ปานวัชร์ มีปัญญาบริหารธุรกิจการเงิน60061043718893553
34 กง320 การวิเคราะห์ตราสารทุน25806104484วรัญญา กันธะบริหารธุรกิจการเงิน58061044848893581
35 กง320 การวิเคราะห์ตราสารทุน26006104371ปานวัชร์ มีปัญญาบริหารธุรกิจการเงิน60061043718893581
36 กง324 การวางแผนการประกันภัย15906104390พรสวรรค์ เดือนสว่างบริหารธุรกิจการเงิน59061043908893585
37 กง324 การวางแผนการประกันภัย26106104319จีรวรรณ ยอดพลบริหารธุรกิจการเงิน61061043198893585
7กง324 การวางแผนการประกันภัย25806104484วรัญญา กันธะบริหารธุรกิจการเงิน58061044848893585
8กง324 การวางแผนการประกันภัย26006104345เดชาพล กลั่นแก้วบริหารธุรกิจการเงิน60061043458893585
40 กง325 การวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ16106104415วีรวรรณ ลอยมาปิงบริหารธุรกิจการเงิน61061044158893586
41 กง325 การวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ26106104402รดา ทะอาดบริหารธุรกิจการเงิน61061044028893586
42 กง325 การวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ26106104367นนท์ลณีย์ ขวัญอ่อนบริหารธุรกิจการเงิน61061043678893586
43 กง325 การวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ25806104494ศรัณย์ ปันทะนาบริหารธุรกิจการเงิน58061044948893586
44 กง327 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน25806104484วรัญญา กันธะบริหารธุรกิจการเงิน58061044848893588
45 กง327 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน26106104329ชนิกานต์ อาบาบริหารธุรกิจการเงิน61061043298893588
46 กง327 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน26106104402รดา ทะอาดบริหารธุรกิจการเงิน61061044028893588
47 กจ202 การจัดการองค์การ และภาวะผู้นำ16206102307กัญญาภัค จันทร์ศิริบริหารธุรกิจการตลาด62061023078892599
9กจ202 การจัดการองค์การ และภาวะผู้นำ26206101381พุฒิพงษ์ ยานะบริหารธุรกิจการจัดการ62061013818892599
49 กจ202 การจัดการองค์การ และภาวะผู้นำ26206101387มณฑกานต์ เต็มใจบริหารธุรกิจการจัดการ62061013878892599
50 กจ202 การจัดการองค์การ และภาวะผู้นำ26206101405ศิริมณฑา ใจแก้วบริหารธุรกิจการจัดการ62061014058892599
10กจ202 การจัดการองค์การ และภาวะผู้นำ26206101413สุนิสา ตุงคำบริหารธุรกิจการจัดการ62061014138892599
52 กจ202 การจัดการองค์การ และภาวะผู้นำ26106101426ยามาโต๊ นิอีมือระบริหารธุรกิจการจัดการ61061014268892599
53 กจ202 การจัดการองค์การ และภาวะผู้นำ26206101440วรรณิภา ศรีคำมาบริหารธุรกิจการจัดการ62061053228892599
54 กจ202 การจัดการองค์การ และภาวะผู้นำ26206101323เจนจิรา สาครขันธ์บริหารธุรกิจการจัดการ62061013238892599
55 กจ202 การจัดการองค์การ และภาวะผู้นำ26206101379พิมพิกา บุตรซาวบริหารธุรกิจการจัดการ62061013798892599
56 กจ202 การจัดการองค์การ และภาวะผู้นำ26206101326ชฎาภรณ์ ลองไชยบริหารธุรกิจการจัดการ62061013268892599
57 กจ211 การจัดการทรัพยากรมนุษย์15806101391นันทชัย สิงห์มะโนบริหารธุรกิจการจัดการ58061013918892620
11กจ211 การจัดการทรัพยากรมนุษย์16006104349ทิวัตถ์ อิงคพัฒนากุลบริหารธุรกิจการเงิน60061043498892620
59 กจ211 การจัดการทรัพยากรมนุษย์26106101426ยามาโต๊ นิอีมือระบริหารธุรกิจการจัดการ61061014268892620
60 กจ211 การจัดการทรัพยากรมนุษย์26006101511กนกพิชญ์ จิตต์เสียงดีบริหารธุรกิจการจัดการ60061033038892620
61 กจ211 การจัดการทรัพยากรมนุษย์26006101510กนกพร ไล้บัวบริหารธุรกิจการจัดการ60061033028892620
62 กจ211 การจัดการทรัพยากรมนุษย์26006101509กชกร อิ่มเขียวบริหารธุรกิจการจัดการ60061033018892620
63 กจ312 การวิจัยธุรกิจ25806101533สาวิตรี วรรณการบริหารธุรกิจการจัดการ58061053928893537
12กจ312 การวิจัยธุรกิจ25906101337ชนัญญู แก้วพุงบริหารธุรกิจการจัดการ59061013378893537
65 กจ312 การวิจัยธุรกิจ36106101360ธันย์ชนก แก้วเบี้ยบริหารธุรกิจการจัดการ61061013608893537
13กจ312 การวิจัยธุรกิจ36106101408พัทธ์ธีรา บุญบางบริหารธุรกิจการจัดการ61061014088893537
67 กจ312 การวิจัยธุรกิจ36206101431ชธินาถ อภิวงษ์บริหารธุรกิจการจัดการ62061014318893537
68 กจ312 การวิจัยธุรกิจ36106101356ธมลวรรณ ปัญญาพฤกษ์บริหารธุรกิจการจัดการ61061013568893537
14กจ312 การวิจัยธุรกิจ36106101404พัชณิดา จันทร์แก้วบริหารธุรกิจการจัดการ61061014048893537
70 กจ312 การวิจัยธุรกิจ36106101452สุชญา จันทิวงค์บริหารธุรกิจการจัดการ61061014528893537
71 กจ312 การวิจัยธุรกิจ36206101325ชฎาธาร จินาวงค์บริหารธุรกิจการจัดการ62061013258893537
72 กจ312 การวิจัยธุรกิจ36006101307กฤษณา กาใจทรายบริหารธุรกิจการจัดการ60061013078893537
73 กจ321 การจัดการข้ามวัฒนธรรม26106101452สุชญา จันทิวงค์บริหารธุรกิจการจัดการ61061014528893565
74 กจ321 การจัดการข้ามวัฒนธรรม26106101314คำหอม ฟองเกตุบริหารธุรกิจการจัดการ61061013148893565
75 กจ321 การจัดการข้ามวัฒนธรรม26106101471สิรินาถ ญานะศรบริหารธุรกิจการจัดการ61061034368893565
76 กจ321 การจัดการข้ามวัฒนธรรม26106101305กรกมล ใจสว่างบริหารธุรกิจการจัดการ61061013058893565
77 กจ321 การจัดการข้ามวัฒนธรรม26106101316จันจิรา ปานบัวคำบริหารธุรกิจการจัดการ61061013168893565
78 กจ321 การจัดการข้ามวัฒนธรรม26106101465อรอนงค์ อินโสภาบริหารธุรกิจการจัดการ61061014658893565
79 กจ321 การจัดการข้ามวัฒนธรรม26106101453สุดรัตน์ เเตะวอบริหารธุรกิจการจัดการ61061014538893565
80 กจ321 การจัดการข้ามวัฒนธรรม26106101321ชมาพรรณ พารัตน์บริหารธุรกิจการจัดการ61061013218893565
81 กจ321 การจัดการข้ามวัฒนธรรม26106101337ณัฐดนัย เป็งคำตาบริหารธุรกิจการจัดการ61061013378893565
82 กจ321 การจัดการข้ามวัฒนธรรม26106101407พัณณิตา คำหมื่นบริหารธุรกิจการจัดการ61061014078893565
83 กจ321 การจัดการข้ามวัฒนธรรม26106101360ธันย์ชนก แก้วเบี้ยบริหารธุรกิจการจัดการ61061013608893565
84 กจ321 การจัดการข้ามวัฒนธรรม26106101329ญาณัจฉรา บุญมีบริหารธุรกิจการจัดการ61061013298893565
85 กจ321 การจัดการข้ามวัฒนธรรม26106101325ชลธิชา พวงแย้มบริหารธุรกิจการจัดการ61061013258893565
86 กจ321 การจัดการข้ามวัฒนธรรม26106101350ทัศนวรรณ ปันอินทองบริหารธุรกิจการจัดการ61061013508893565
87 กจ411 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน และโลจิสติกส์15906101402ปริชญา เหมราสวัสดิ์บริหารธุรกิจการจัดการ59061014028893539
88 กจ411 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน และโลจิสติกส์15906101315เกวลิน พัฒนทรัพย์กุลบริหารธุรกิจการจัดการ59061013158893539
89 กจ411 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน และโลจิสติกส์15906101311กษิดิศ รอมาลีบริหารธุรกิจการจัดการ59061013118893539
90 กจ411 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน และโลจิสติกส์15906101504อุดมเดช บุญตาบริหารธุรกิจการจัดการ59061015048893539
91 กช321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน36114101329เดชาธร แซ่ตึ๋งศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ6114101329625623
92 กช321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน36114101332ธนวัฒน์ เมฆคะศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ6114101332625623
93 กช321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน36114101403อธิวัฒน์ ทิพย์ภัคนันท์ศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ6114101403625623
94 กช321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน36114101337นภัทรชาติ แสงคำศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ6114101337625623
95 กฏ301 กีฏวิทยาทางการเกษตร16004106348เหมือนตะวัน นิภากุลวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ60041063488890895
96 กฏ301 กีฏวิทยาทางการเกษตร26001101336นุพงษ์ สุจาผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่6001101336626353
97 กฏ320 แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ16101105355รวินท์ธิชา พรศิริกาญจน์ผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053558895562
98 กฏ320 แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ16101105339พงศกร ชัยวรรณผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053398895562
99 กฏ320 แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ16101105361วราวุฒิ บุญชูช่วยผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053618895562
100 กฏ320 แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ16101105338พงพัฒน์ โคนทรงแสนผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053388895562
101 กฏ320 แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ16101105334บัณฑิตา โตนสันเทียะผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053348895562
102 กฏ320 แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ16101105364วัลย์ลิการ์ วงค์ไชยผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053648895562
103 กฏ320 แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ16101105333นุชนาถ จิตจักร์ผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053338895562
104 กฏ320 แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ16101105367ศุทธินี นวลศรีใสผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053678895562
105 กฏ320 แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ16101105345พัชรา ผ่องอำไพศักดิ์ผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053458895562
106 กฏ320 แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ16101105349พิมลรัตน์ เขื่อนข่ายผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053498895562
107 กฏ320 แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ16101105377อานาวิน ขันไชยวงค์ผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053778895562
108 กฏ320 แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ16101105303เกวลิน อ่อนศรีผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053038895562
109 กฏ320 แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ16101105313ณัฏฐ์นรี สอนทรัพย์ผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053138895562
110 กฏ320 แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ16101105376อรพินท์ เพชรตรีทองผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053768895562
111 กฏ320 แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ16101105317ณัฐนันท์ ทองปานผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053178895562
112 กฏ320 แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ16101105375อรพรรณ จิตรีวาสน์ผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053758895562
113 กฏ320 แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ16101105318ณิชา ตรัสงามผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053188895562
114 กฏ320 แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ16101105371สุพัตรา อุปนันท์ผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053718895562
115 กฏ320 แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ16101105368ศุภกร สนธิรักษ์ผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053688895562
116 กฏ320 แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ16101105321ธนบูรณ์ ฟักบัวผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053218895562
117 กฏ320 แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ16101105328นพวรรณ ภูลำผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053288895562
118 กฏ320 แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ16101105351ภาวนา ชุมภูนุชผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053518895562
119 กฏ320 แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ16101105342พลวัต นามมนตรีผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053428895562
120 กฏ431 สัณฐานวิทยาของแมลง16101105342พลวัต นามมนตรีผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053428890304
121 กฏ431 สัณฐานวิทยาของแมลง16101105339พงศกร ชัยวรรณผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053398890304
122 กฏ431 สัณฐานวิทยาของแมลง16101105338พงพัฒน์ โคนทรงแสนผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053388890304
123 กฏ431 สัณฐานวิทยาของแมลง16101105333นุชนาถ จิตจักร์ผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053338890304
124 กฏ431 สัณฐานวิทยาของแมลง16101105328นพวรรณ ภูลำผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053288890304
125 กฏ431 สัณฐานวิทยาของแมลง16101105321ธนบูรณ์ ฟักบัวผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053218890304
126 กฏ431 สัณฐานวิทยาของแมลง16101105318ณิชา ตรัสงามผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053188890304
127 กฏ431 สัณฐานวิทยาของแมลง16101105317ณัฐนันท์ ทองปานผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053178890304
128 กฏ431 สัณฐานวิทยาของแมลง16101105313ณัฏฐ์นรี สอนทรัพย์ผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053138890304
129 กฏ431 สัณฐานวิทยาของแมลง16101105303เกวลิน อ่อนศรีผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053038890304
130 กฏ431 สัณฐานวิทยาของแมลง16101105349พิมลรัตน์ เขื่อนข่ายผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053498890304
131 กฏ431 สัณฐานวิทยาของแมลง16101105334บัณฑิตา โตนสันเทียะผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053348890304
132 กฏ431 สัณฐานวิทยาของแมลง16101105377อานาวิน ขันไชยวงค์ผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053778890304
133 กฏ431 สัณฐานวิทยาของแมลง16101105376อรพินท์ เพชรตรีทองผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053768890304
134 กฏ431 สัณฐานวิทยาของแมลง16101105375อรพรรณ จิตรีวาสน์ผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053758890304
135 กฏ431 สัณฐานวิทยาของแมลง16101105371สุพัตรา อุปนันท์ผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053718890304
136 กฏ431 สัณฐานวิทยาของแมลง16101105368ศุภกร สนธิรักษ์ผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053688890304
137 กฏ431 สัณฐานวิทยาของแมลง16101105367ศุทธินี นวลศรีใสผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053678890304
138 กฏ431 สัณฐานวิทยาของแมลง16101105364วัลย์ลิการ์ วงค์ไชยผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053648890304
139 กฏ431 สัณฐานวิทยาของแมลง16101105361วราวุฒิ บุญชูช่วยผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053618890304
140 กฏ431 สัณฐานวิทยาของแมลง16101105355รวินท์ธิชา พรศิริกาญจน์ผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053558890304
141 กฏ431 สัณฐานวิทยาของแมลง16101105351ภาวนา ชุมภูนุชผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053518890304
142 กฏ431 สัณฐานวิทยาของแมลง16101105345พัชรา ผ่องอำไพศักดิ์ผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053458890304
143 กฏ453 การอารักขาพืชประยุกต์16003104302กาญจนา ตาเปี้ยววิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว60031043028891757
144 กฏ453 การอารักขาพืชประยุกต์16003104301กชกรบดินธ์ สุขวัฒนาสินิทธ์วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว60031043018891757
145 กฏ453 การอารักขาพืชประยุกต์16003104326พีรณัฐ ตานุวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว60031043268891757
146 กฏ453 การอารักขาพืชประยุกต์16003104305จุฑามาศ เชื้อลิ้นฟ้าวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว60031043058891757
147 กฏ453 การอารักขาพืชประยุกต์16003104329วรัญญู แก้วประไพวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว60031043298891757
148 กฏ453 การอารักขาพืชประยุกต์16003104324ปิยะนุช สินโพธิ์วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว60031043248891757
149 กฏ453 การอารักขาพืชประยุกต์16003104340อนาวิล เบ็ญจะญาติวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว60031043408891757
150 กฏ453 การอารักขาพืชประยุกต์16003104321ปดิวลันดา กันเจียกวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว60031043218891757
151 กฏ470 การปลูกหม่อน-เลี้ยงไหม16101113326มนธิรา พิณโสดาผลิตกรรมการเกษตรปฐพีศาสตร์61011133268890323
152 กฏ470 การปลูกหม่อน-เลี้ยงไหม16101113329วัชรกรณ์ สารคุณไพศาลผลิตกรรมการเกษตรปฐพีศาสตร์61011133298890323
153 กฏ470 การปลูกหม่อน-เลี้ยงไหม16001105409สุชาติ พนารุ่งเรืองผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช (กีฏวิทยา)60011054098890323
154 กต101 หลักการตลาด15904102339ศุภลักษณ์ ศิริมงคลวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ59041023398892596
155 กต101 หลักการตลาด26112101314ทุรัถยา อุ่นใจจมเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์61121013148892596
156 กต101 หลักการตลาด26112101362หัสยา อภิชาติเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์61121013628892596
157 กต101 หลักการตลาด26112101360สุรเชษฐ์ เดือนขาวเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์61121013608892596
15กต101 หลักการตลาด26112101338ภานุวัฒน์ ฝั้นพรมเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์61121013388892596
159 กต101 หลักการตลาด26112101334พิไลวรรณ์ คำแดงเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์61121013348892596
160 กต101 หลักการตลาด26112101326ปรารถนา กาวิละเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์61121013268892596
161 กต101 หลักการตลาด26112101322นิมนญา ปาลพันธ์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์61121013228892596
162 กต101 หลักการตลาด26006105314จิรโชติ สินโพธิ์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศทางธุรกิจ60061053148892596
16กต211 การบริหารการตลาดสมัยใหม่16306102388ศุภกร วงษาบริหารธุรกิจการตลาด63061023888893542
164 กต211 การบริหารการตลาดสมัยใหม่16006102497วิลาวัณย์ เชิงดีบริหารธุรกิจการตลาด60031023468893542
165 กต211 การบริหารการตลาดสมัยใหม่15906102476รัชตะ ผ่องฉวีบริหารธุรกิจการตลาด59061024768893542
166 กต211 การบริหารการตลาดสมัยใหม่16006102494ชนัญญา สุขน้อยบริหารธุรกิจการตลาด60031023078893542
167 กต211 การบริหารการตลาดสมัยใหม่26206102386รัตนาภรณ์ ศิริเรืองบริหารธุรกิจการตลาด62061023868893542
17กต211 การบริหารการตลาดสมัยใหม่26206102366พลอยไพลิน วงษ์โกฎบริหารธุรกิจการตลาด62061023668893542
169 กต212 พฤติกรรมผู้บริโภค26006102495มนัสนันท์ กันทะปงบริหารธุรกิจการตลาด60061034288893543
170 กต212 พฤติกรรมผู้บริโภค26006102496วรัมพร โพธิ์ศรีทองบริหารธุรกิจการตลาด60061034518893543
18กต212 พฤติกรรมผู้บริโภค26206102441อธิพล ตั้งตรีธารทิพย์บริหารธุรกิจการตลาด62061024418893543
19กต212 พฤติกรรมผู้บริโภค26306102388ศุภกร วงษาบริหารธุรกิจการตลาด63061023888893543
20กต212 พฤติกรรมผู้บริโภค26206102434พงศ์เดช เหล่าพานิชบริหารธุรกิจการตลาด62061024348893543
21กต313 การตลาดระหว่างประเทศ16206102438ศุภดา ชาวนาแปนบริหารธุรกิจการตลาด62061024388893547
22กต313 การตลาดระหว่างประเทศ25906102525สรนันท์ เถาวัลย์บริหารธุรกิจการตลาด59061025258893547
176 กต313 การตลาดระหว่างประเทศ26206102418อภิวรรธน์ คำฟูบริหารธุรกิจการตลาด62061024188893547
177 กต313 การตลาดระหว่างประเทศ26006102497วิลาวัณย์ เชิงดีบริหารธุรกิจการตลาด60031023468893547
178 กต313 การตลาดระหว่างประเทศ26206102357ปฏิพล บัวลาแก้วบริหารธุรกิจการตลาด62061023578893547
23กต323 การตลาดบริการ16206102438ศุภดา ชาวนาแปนบริหารธุรกิจการตลาด62061024388893575
180 กต323 การตลาดบริการ26006102497วิลาวัณย์ เชิงดีบริหารธุรกิจการตลาด60031023468893575
181 กต323 การตลาดบริการ26206102418อภิวรรธน์ คำฟูบริหารธุรกิจการตลาด62061024188893575
24กต324 การตลาดดิจิตอล16006102309กัญญาภัค รินทกรชวินบริหารธุรกิจการตลาด60061023098893576
183 กต324 การตลาดดิจิตอล16006102318จริยา แก้วโพธิ์บริหารธุรกิจการตลาด60061023188893576
184 กต324 การตลาดดิจิตอล16206102418อภิวรรธน์ คำฟูบริหารธุรกิจการตลาด62061024188893576
185 กต324 การตลาดดิจิตอล26006102497วิลาวัณย์ เชิงดีบริหารธุรกิจการตลาด60031023468893576
25กต324 การตลาดดิจิตอล26206102438ศุภดา ชาวนาแปนบริหารธุรกิจการตลาด62061024388893576
187 กต324 การตลาดดิจิตอล26206102357ปฏิพล บัวลาแก้วบริหารธุรกิจการตลาด62061023578893576
188 กต326 การเจรจาต่อรองทางการตลาด16106102320จันทร์จิรา อุดทาสุขบริหารธุรกิจการตลาด61061023208893578
189 กต326 การเจรจาต่อรองทางการตลาด16106102310กันธิมา ศรีวะราบริหารธุรกิจการตลาด61061023108893578
26กต326 การเจรจาต่อรองทางการตลาด16106102313กิตติยา วังท่าบริหารธุรกิจการตลาด61061023138893578
191 กต326 การเจรจาต่อรองทางการตลาด16106102362นิภาพร หมื่นปาบริหารธุรกิจการตลาด61061023628893578
192 กต326 การเจรจาต่อรองทางการตลาด16106102363นุชนารถ อินตาบริหารธุรกิจการตลาด61061023638893578
27กต326 การเจรจาต่อรองทางการตลาด16106102373ปาริชาติ พรมวังบริหารธุรกิจการตลาด61061023738893578
194 กต326 การเจรจาต่อรองทางการตลาด16106102414วิลาวัลย์ คำยันต์บริหารธุรกิจการตลาด61061024148893578
28กต326 การเจรจาต่อรองทางการตลาด16106102408วงศธร สีเมืองแก้วบริหารธุรกิจการตลาด61061024088893578
196 กต326 การเจรจาต่อรองทางการตลาด16106102395ยุพเรศ ราชชมภูบริหารธุรกิจการตลาด61061023958893578
197 กต326 การเจรจาต่อรองทางการตลาด16106102379พิมพ์พิไล จองสุรียภาสบริหารธุรกิจการตลาด61061023798893578
29กต326 การเจรจาต่อรองทางการตลาด16106102391ภูมิ บุญมาชัยบริหารธุรกิจการตลาด61061023918893578
30กต326 การเจรจาต่อรองทางการตลาด16106102392มณีโชติรส เขมศิระจตุรัตน์บริหารธุรกิจการตลาด61061023928893578
200 กต326 การเจรจาต่อรองทางการตลาด26006102497วิลาวัณย์ เชิงดีบริหารธุรกิจการตลาด60031023468893578
201 กต326 การเจรจาต่อรองทางการตลาด26006102385ปัณณธร พลานุกรบริหารธุรกิจการตลาด60061023858893578
202 กต326 การเจรจาต่อรองทางการตลาด26106102311กิตตินันท์ เขื่อนสุวรรณ์บริหารธุรกิจการตลาด61061023118893578
203 กต326 การเจรจาต่อรองทางการตลาด26106102455อาภาพร วงศ์ษาบริหารธุรกิจการตลาด61061024558893578
204 กต326 การเจรจาต่อรองทางการตลาด26206102418อภิวรรธน์ คำฟูบริหารธุรกิจการตลาด62061024188893578
31กต326 การเจรจาต่อรองทางการตลาด26206102438ศุภดา ชาวนาแปนบริหารธุรกิจการตลาด62061024388893578
32กต326 การเจรจาต่อรองทางการตลาด26006102309กัญญาภัค รินทกรชวินบริหารธุรกิจการตลาด60061023098893578
33กต327 การตลาดเกษตรสมัยใหม่16106102420ศักรินทร์ ยอดแก้วบริหารธุรกิจการตลาด61061024208893579
34กต327 การตลาดเกษตรสมัยใหม่16206102448ฤทัยทิพย์ ภิรมย์จุ้ยบริหารธุรกิจการตลาด62081103048893579
35กต327 การตลาดเกษตรสมัยใหม่16206102449วรรณนภา สุขแป้นบริหารธุรกิจการตลาด62081103058893579
36กต327 การตลาดเกษตรสมัยใหม่16206102450ศุภิสรารัตน์ อมตะวงศ์บริหารธุรกิจการตลาด62081103068893579
37กต327 การตลาดเกษตรสมัยใหม่16206102447ภาณุพงษ์ ทองคำบริหารธุรกิจการตลาด62081103038893579
212 กต327 การตลาดเกษตรสมัยใหม่16206102418อภิวรรธน์ คำฟูบริหารธุรกิจการตลาด62061024188893579
38กต327 การตลาดเกษตรสมัยใหม่16206102445จักรพรรณ จอนค้างบริหารธุรกิจการตลาด62081103018893579
39กต327 การตลาดเกษตรสมัยใหม่16206102446จักรี มิวันเปี้ยบริหารธุรกิจการตลาด62081103028893579
215 กต327 การตลาดเกษตรสมัยใหม่26006102494ชนัญญา สุขน้อยบริหารธุรกิจการตลาด60031023078893579
40กต327 การตลาดเกษตรสมัยใหม่26206102438ศุภดา ชาวนาแปนบริหารธุรกิจการตลาด62061024388893579
217 กต327 การตลาดเกษตรสมัยใหม่26006102497วิลาวัณย์ เชิงดีบริหารธุรกิจการตลาด60031023468893579
218 กต327 การตลาดเกษตรสมัยใหม่25703104326สิทธิชัย เตชะดิลกวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว57031043268893579
219 กต411 การวิจัยการตลาด16006102405ภัทรภรณ์ เตยทองบริหารธุรกิจการตลาด60061024058893549
41กต411 การวิจัยการตลาด15906102476รัชตะ ผ่องฉวีบริหารธุรกิจการตลาด59061024768893549
221 กต411 การวิจัยการตลาด15706102471อธิชา ใจผ่องบริหารธุรกิจการตลาด57061024718893549
222 กต411 การวิจัยการตลาด15906102463ภูริพัทธ์ ยอดไกรศรีบริหารธุรกิจการตลาด59061024638893549
223 กต411 การวิจัยการตลาด15906102525สรนันท์ เถาวัลย์บริหารธุรกิจการตลาด59061025258893549
224 กท104 กฎหมายเบื้องต้น16307108018ศิริมงคล พร้อมอุดมมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเมืองและการปกครองท้องถิ่น63071080188894124
225 กท212 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมืองไทย16307108018ศิริมงคล พร้อมอุดมมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเมืองและการปกครองท้องถิ่น63071080188894130
42กท331 กฎหมายอาญาภาคทั่วไป16107108318วิชยุตม์ สินพิชัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรรัฐศาสตร์61071083188894160
227 กบ120 เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว15807104310ธนกฤต คชเวชมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรพัฒนาการท่องเที่ยว58071043108894173
228 กบ120 เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว16007104305ณภัทร ล่องเพ็งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรพัฒนาการท่องเที่ยว60071043058894173
229 กบ300 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อการบริการ15807104310ธนกฤต คชเวชมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรพัฒนาการท่องเที่ยว58071043108894180
43กบ340 การจัดการที่พักแรมเพื่อการท่องเที่ยว16207104002ธนทัต บัวศรีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ62071040028894207
44กบ340 การจัดการที่พักแรมเพื่อการท่องเที่ยว15807104310ธนกฤต คชเวชมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรพัฒนาการท่องเที่ยว58071043108894207
232 กบ371 การจัดการธุรกิจเรือสำราญ16207104002ธนทัต บัวศรีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ62071040028894212
233 กป425 การจัดการไม้เอนกประสงค์16108114381อธิสันต์ กันทะโม้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติเกษตรป่าไม้61081143818891785
234 กป425 การจัดการไม้เอนกประสงค์16108114365ศิริพร ไชยมงคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติเกษตรป่าไม้61081143658891785
235 คพ112 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 226304101323ญาณวุฒิ ญาณจินดาวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์63041013238892689
236 คพ252 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์16004101400สิทธินนท์ ทัศนสมบูรณ์วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์60041014008892692
237 คพ330 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์26104101399สุรชาติ คงกำเหนิดวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์61041013998893598
238 คพ330 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์26104101348เบญจวรรณ์ ปวนปันวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์61041013488893598
239 คพ330 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์26104101354พงศพิสุทธิ์ ผากาวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์61041013548893598
240 คพ330 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์26104101323ณัฐพงศ์ ภักดีวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์61041013238893598
241 คพ344 การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ16104101323ณัฐพงศ์ ภักดีวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์61041013238893596
242 คพ344 การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ16104101399สุรชาติ คงกำเหนิดวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์61041013998893596
243 คพ344 การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ16104101348เบญจวรรณ์ ปวนปันวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์61041013488893596
244 คพ344 การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ16104101354พงศพิสุทธิ์ ผากาวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์61041013548893596
245 คพ344 การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ16304101323ญาณวุฒิ ญาณจินดาวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์63041013238893596
246 คพ347 วิศวกรรมซอฟต์แวร์26104101323ณัฐพงศ์ ภักดีวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์61041013238893599
247 คพ347 วิศวกรรมซอฟต์แวร์26104101354พงศพิสุทธิ์ ผากาวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์61041013548893599
248 คพ347 วิศวกรรมซอฟต์แวร์26104101399สุรชาติ คงกำเหนิดวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์61041013998893599
249 คพ347 วิศวกรรมซอฟต์แวร์26104101348เบญจวรรณ์ ปวนปันวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์61041013488893599
250 คพ391 การบริหารโครงการคอมพิวเตอร์16104101399สุรชาติ คงกำเหนิดวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์61041013998893601
251 คพ392 การเป็นผู้ประกอบการทางด้านคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม16104101399สุรชาติ คงกำเหนิดวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์61041013998892693
252 คพ392 การเป็นผู้ประกอบการทางด้านคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม16104101354พงศพิสุทธิ์ ผากาวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์61041013548892693
253 คพ392 การเป็นผู้ประกอบการทางด้านคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม16104101323ณัฐพงศ์ ภักดีวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์61041013238892693
254 คพ392 การเป็นผู้ประกอบการทางด้านคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม16304101323ญาณวุฒิ ญาณจินดาวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์63041013238892693
255 คพ392 การเป็นผู้ประกอบการทางด้านคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม16004101400สิทธินนท์ ทัศนสมบูรณ์วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์60041014008892693
256 คพ392 การเป็นผู้ประกอบการทางด้านคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม16104101348เบญจวรรณ์ ปวนปันวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์61041013488892693
257 คพ436 การพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่16104101399สุรชาติ คงกำเหนิดวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์61041013998893609
258 คพ436 การพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่16104101376วันชัย นวลผ่องวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์61041013768893609
259 คพ436 การพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่16004101358พสิษฐ์ ทิวารัตนอังกูรวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์60041013588893609
260 คพ436 การพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่16104101323ณัฐพงศ์ ภักดีวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์61041013238893609
261 คพ436 การพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่16104101348เบญจวรรณ์ ปวนปันวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์61041013488893609
262 คพ453 การเรียนรู้ของเครื่องจักร16104101354พงศพิสุทธิ์ ผากาวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์61041013548893620
263 คพ453 การเรียนรู้ของเครื่องจักร16104101348เบญจวรรณ์ ปวนปันวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์61041013488893620
264 คพ453 การเรียนรู้ของเครื่องจักร16004101358พสิษฐ์ ทิวารัตนอังกูรวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์60041013588893620
265 คพ453 การเรียนรู้ของเครื่องจักร16104101327ณัฐวุฒิ เขียวอุบลวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์61041013278893620
266 คพ453 การเรียนรู้ของเครื่องจักร16104101376วันชัย นวลผ่องวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์61041013768893620
267 คพ453 การเรียนรู้ของเครื่องจักร16104101323ณัฐพงศ์ ภักดีวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์61041013238893620
268 คพ453 การเรียนรู้ของเครื่องจักร16104101399สุรชาติ คงกำเหนิดวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์61041013998893620
269 คพ492 สัมมนาวิชาการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์16004101327ฐิติสรร วชิระอรุณวงษ์วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์60041013278893600
270 คม250 เคมีอินทรีย์16207101305ไรวินทร์ มุขประเสริฐมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง62071013058892861
271 คม250 เคมีอินทรีย์16007107307ธิดาทิพย์ พรหมแหมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช60071073078892861
272 คม250 เคมีอินทรีย์16207107310มลธิชา สีพูแพนมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช62071073108892861
273 คม250 เคมีอินทรีย์16107107317สุกฤษฎิ์ สุขแก้วมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช61071073178892861
274 คม250 เคมีอินทรีย์16207107307พลวัต สืบขจรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช62071073078892861
275 คม250 เคมีอินทรีย์26207101306อาภัสรา อุดมรัตน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง62071013068892861
276 คม334 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 216104103301กมลนิตย์ สุภายองวิทยาศาสตร์เคมี610410330162334
277 คม334 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 226104103319นฤมล นามกันยาวิทยาศาสตร์เคมี610410331962334
278 คม412 เคมีสิ่งแวดล้อม16004103309เจษฎาภรณ์ บัวเงินวิทยาศาสตร์เคมี6004103309626129
279 คม412 เคมีสิ่งแวดล้อม16004103313ชิดจันทร์ จารุพงษ์สิริวิทยาศาสตร์เคมี6004103313626129
280 คม452 เคมีอินทรีย์ของสารธรรมชาติ16104103325มนทกานต์ เพ็งสุขวิทยาศาสตร์เคมี610410332562452
281 คศ100 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน16007101302จริยา พุฒศรีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง60071013028892907
282 คศ100 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน16107107314พิชญ์ภูมิ บุญญแพทย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช61071073148892907
283 คศ100 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน15907101317ธวัชชัย พรพจน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง59071013178892907
284 คศ100 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน16007101309พงศ์เพชร เพ็ชรโสมมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง60071013098892907
285 คศ104 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 236215123303กานต์ ทองสารวิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน62151233038889763
286 คศ327 ทฤษฎีกึ่งกรุป16104105308ชายชาญ อรุณเบิกฟ้าวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์61041053088892746
287 คศ467 คณิตศาสตร์เชิงชีววิทยา16104105323อติรุจ ขยันวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์61041053238892764
45จป321 การจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ15907101317ธวัชชัย พรพจน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง590710131723321
289 จป321 การจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ16007101304ณัฐกิตติ์ ปราบพาลมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง600710130423321
290 จป321 การจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ16007101309พงศ์เพชร เพ็ชรโสมมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง600710130923321
46จป321 การจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ16007101306ณัฐวดี เล็กพุ่มมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง600710130623321
292 จป321 การจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ16007101307นพดล แสงจันทร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง600710130723321
293 จป321 การจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ16007101305ณัฐดนัย แมนยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง600710130523321
47ชป321 จุลชีววิทยาประมง16207101304ภัทธพงศ์ ฉันนะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง62071013048891252
295 ชป321 จุลชีววิทยาประมง16007101005ณัฐพล ศรีชอุ่มมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง60071010058891252
48ชป321 จุลชีววิทยาประมง16007101305ณัฐดนัย แมนยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง60071013058891252
297 ชป321 จุลชีววิทยาประมง16107109304จุฑาทิพย์ คงบุญรักษ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง61071093048891252
298 ชป321 จุลชีววิทยาประมง16107109312นัทชริดา ศรีสุขมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง61071093128891252
299 ชป323 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้นทางการประมง15907101304กิตติศักดิ์ เอี้ยวปานมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง59071013048890005
300 ชป323 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้นทางการประมง16007101324อัมรา คงชาตรีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง60071013248890005
301 ชป323 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้นทางการประมง16007101321เสาวณี แสงบ้านยางมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง60071013218890005
302 ชป323 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้นทางการประมง16007101319สุเทพ ประเสริฐศรีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง60071013198890005
303 ชป323 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้นทางการประมง16007101317ศศิวิมล สีนุ้ยคงมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง60071013178890005
304 ชป323 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้นทางการประมง16007101312ภูมินทร์ มณีเย็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง60071013128890005
305 ชว210 พฤกษศาสตร์16107107317สุกฤษฎิ์ สุขแก้วมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช6107107317625942
306 ชว210 พฤกษศาสตร์16201101337ระพีพัฒน์ แสงสว่างผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่6201101337625942
307 ชว210 พฤกษศาสตร์16201101364ศิริธร ศรีภูมิผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่6201102438625942
308 ชว210 พฤกษศาสตร์15807107310วีริศ คงเอียดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช5807107310625942
309 ชว210 พฤกษศาสตร์26101101363วิภาดา พรมชาติผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่6101101363625942
310 ชว210 พฤกษศาสตร์36008115316พงศกร บุญโสมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติเทคโนโลยีการผลิตพืช6008115316625942
311 ชว210 พฤกษศาสตร์36201105338จักรินทร์ ศรีแสงผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช6201105338625942
312 ชว210 พฤกษศาสตร์36201105303จารุวรรณ ยังใสไพรผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช6201105303625942
313 ชว210 พฤกษศาสตร์46001102314กิตติคุณ จันทร์แก้วผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน6001102314625942
314 ชว210 พฤกษศาสตร์56001102307กฤษฎา วันธงไชยผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน6001102307625942
315 ชว310 สรีรวิทยาของพืชประยุกต์16001105367ปิติพงศ์ พรมปัญญาผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช (กีฏวิทยา)600110536761310
316 ชว310 สรีรวิทยาของพืชประยุกต์26201101001กรุณา รัมมะนะกัจจะผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่620110100161310
317 ชว310 สรีรวิทยาของพืชประยุกต์26201101040รุ่งตะวัน นิลวัตผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่620110104061310
318 ชว310 สรีรวิทยาของพืชประยุกต์26001105317ชนกนาถ ระวังพรมราชผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)600110531761310
319 ชว310 สรีรวิทยาของพืชประยุกต์26001105363ประทานพร ทิพวงศ์ผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)600110536361310
320 ชว310 สรีรวิทยาของพืชประยุกต์26001105343เดชชนะ ผุดผ่องผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)600110534361310
49ชว330 จุลชีววิทยา26007101302จริยา พุฒศรีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง6007101302625944
322 ชว330 จุลชีววิทยา36010101338เดือนเพ็ญ แพงแซงเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6010101338625944
323 ชว340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น16001105363ประทานพร ทิพวงศ์ผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)6001105363626217
324 ชว352 หน่วยปฏิบัติการเฉพาะทางชีวกระบวนการ 116204102314อุไรวรรณ เทียบแก้ววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ62041023148890553
325 ชว352 หน่วยปฏิบัติการเฉพาะทางชีวกระบวนการ 116204102302จุฑามาศ ปัญญาดีมีสุขศรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ62041023028890553
326 ชว352 หน่วยปฏิบัติการเฉพาะทางชีวกระบวนการ 116204102313ศุภสุตา ยุงประโคนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ62041023138890553
327 ชว352 หน่วยปฏิบัติการเฉพาะทางชีวกระบวนการ 116204102315วิจิตรา รุ้งพิมายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ62041023158890553
328 ชว352 หน่วยปฏิบัติการเฉพาะทางชีวกระบวนการ 116204102306นริศรา โสภาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ62041023068890553
329 ชว352 หน่วยปฏิบัติการเฉพาะทางชีวกระบวนการ 116204102307นวพรรษ ใหม่คำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ62041023078890553
330 ชว431 ไวรัสวิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา16004102320นันทิยา อุดตาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ60041023208891290
50ชว444 เทคโนโลยีโปรตีน16004102311ชนิภักดิ์ พิศุทธ์ทิฆัมพรวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ60041023118895008
332 ชว451 การออกแบบทางเทคโนโลยีชีวภาพ15904102305จันทร์จิรา มหายศวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ590410230561451
333 ชว451 การออกแบบทางเทคโนโลยีชีวภาพ16004102320นันทิยา อุดตาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ600410232061451
334 ชว451 การออกแบบทางเทคโนโลยีชีวภาพ15904102311ตรีวิทย์ กันวะนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ590410231161451
335 ชว466 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม16004102301กนกพร นิลไชยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ60041023018895336
336 ชว466 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม16004102332วัฒนี โพธิ์จันทร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ60041023328895336
337 ชว466 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม16004102311ชนิภักดิ์ พิศุทธ์ทิฆัมพรวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ60041023118895336
51ดป312 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น16201122012ฐาปกรณ์ ปั้นทองผลิตกรรมการเกษตรการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร62011220128891635
52ดป312 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น16101122067อลงกรณ์ แซ่ตั้งผลิตกรรมการเกษตรการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร61011220678891635
340 ดป312 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น16101122065หนึ่งสยาม ตาเมืองมูลผลิตกรรมการเกษตรการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร61011220658891635
341 ดป312 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น16101122051วาทิน คันธีผลิตกรรมการเกษตรการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร61011220518891635
342 ดป312 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น16101122045มานะชัย เนื้ออ่อนผลิตกรรมการเกษตรการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร61011220458891635
53ดป312 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น16201122036ภานุวัติ อำนักมณีผลิตกรรมการเกษตรการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร62011220368891635
344 ดป423 การใช้ปุ๋ยเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม16201124310ศิรินพา สีเหล็กผลิตกรรมการเกษตรเกษตรเคมี62011243108894389
345 ดป423 การใช้ปุ๋ยเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม16201124309วรรณิษา สายทองผลิตกรรมการเกษตรเกษตรเคมี62011243098894389
346 ดป423 การใช้ปุ๋ยเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม16201124307พิณัฐดา มโนธงผลิตกรรมการเกษตรเกษตรเคมี62011243078894389
347 ดป423 การใช้ปุ๋ยเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม16101113305กรณิการ์ หมีดงผลิตกรรมการเกษตรปฐพีศาสตร์61011133058894389
348 ดป423 การใช้ปุ๋ยเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม16101113304กมลรัตน์ จังอินทร์ผลิตกรรมการเกษตรปฐพีศาสตร์61011133048894389
349 ดป423 การใช้ปุ๋ยเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม16101124327เสาวลักษณ์ แสนฝั้นผลิตกรรมการเกษตรเกษตรเคมี61011243278894389
350 ดป423 การใช้ปุ๋ยเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม16201124301เกศฎาภรณ์ สิทธิวงค์ผลิตกรรมการเกษตรเกษตรเคมี62011243018894389
351 ดป423 การใช้ปุ๋ยเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม16101124306กิตติคุณ แผนฉลาดผลิตกรรมการเกษตรเกษตรเคมี61011243068894389
352 ทป493 ปัญหาพิเศษ15907101304กิตติศักดิ์ เอี้ยวปานมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง59071013048890685
353 ทป493 ปัญหาพิเศษ15907101317ธวัชชัย พรพจน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง59071013178890685
354 ทป493 ปัญหาพิเศษ15907101317ธวัชชัย พรพจน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง59071013178890685
355 ทป493 ปัญหาพิเศษ15907101322ปัทวีร์ แดงสุทัศนีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง59071013228890685
356 ทป493 ปัญหาพิเศษ16007101302จริยา พุฒศรีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง60071013028890685
357 ทป493 ปัญหาพิเศษ16007101305ณัฐดนัย แมนยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง60071013058890685
358 ทป493 ปัญหาพิเศษ16007101303จุติมา มาสรักษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง60071013038890685
359 ทป494 สัมมนา16107101010วรวัฒน์ ขุนดำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง61071010108891086
54ทป494 สัมมนา16107101005นุสรณ์ ดาอ่ำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง61071010058891086
361 ทพ304 เทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ16307101002อัษฎาวุธ มีเเก้วมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง63071010028894043
362 ทพ306 เทคโนโลยีการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ16207107005นพดล ชมบำรุงมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช62071070058894045
363 ทพ306 เทคโนโลยีการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ16207107007พีรพัฒน์ กรีธาธรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช62071070078894045
364 ทพ308 ระบบมาตรฐานการผลิตพืช16107107310ธนพล แก้วอ่อนมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช61071073108894046
365 ทพ308 ระบบมาตรฐานการผลิตพืช16107107320เศวตฉัตร เรืองชูมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช61071073208894046
55ทพ308 ระบบมาตรฐานการผลิตพืช16107107321ธีรภัทร์ บุตรบุญมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช61011023798894046
367 ทพ308 ระบบมาตรฐานการผลิตพืช16107107317สุกฤษฎิ์ สุขแก้วมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช61071073178894046
368 ทพ308 ระบบมาตรฐานการผลิตพืช16107107314พิชญ์ภูมิ บุญญแพทย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช61071073148894046
369 ทพ321 โรคพืชวิทยา16107107317สุกฤษฎิ์ สุขแก้วมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช61071073178894026
370 ทพ321 โรคพืชวิทยา16107107320เศวตฉัตร เรืองชูมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช61071073208894026
371 ทพ321 โรคพืชวิทยา16107107310ธนพล แก้วอ่อนมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช61071073108894026
56ทพ321 โรคพืชวิทยา16107107321ธีรภัทร์ บุตรบุญมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช61011023798894026
57ทพ341 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืช16007107307ธิดาทิพย์ พรหมแหมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช60071073078891730
374 ทพ451 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช16007107307ธิดาทิพย์ พรหมแหมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช60071073078894051
375 ทพ451 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช16107107321ธีรภัทร์ บุตรบุญมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช61011023798894051
376 ทอ443 การผลิตไวน์และเบียร์16010101365เปรมิกา ภู่เทศเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง60101013658893410
377 ทอ443 การผลิตไวน์และเบียร์16214102328ดวงพร มาสาศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ62141023288893410
378 ทอ443 การผลิตไวน์และเบียร์16214102301กรรณิการ์ ชุ่มสูงเนินศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ62141023018893410
379 ทอ443 การผลิตไวน์และเบียร์16010101416อนันตญา เปียงใจเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง60101014168893410
380 นศ141 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์26314101381ยุทธนา วังแปงศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ63141013818893813
381 นศ141 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์26314101376ภาณุพงศ์ บัวระหงษ์ศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ63141013768893813
382 นศ261 การรู้เท่าทันสื่อ16214101380รัตนชัย พรมจาศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ62141013808893814
383 นศ311 การสื่อสารประเด็นสาธารณะ16114101314คเชนทร์ คร่องรับศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ61141013148894003
384 นศ311 การสื่อสารประเด็นสาธารณะ16114101315จักรกฤษณ์ กันทาคำศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ61141013158894003
385 นศ311 การสื่อสารประเด็นสาธารณะ16114101320ชนัสดาว จอมหารศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ61141013208894003
58นศ311 การสื่อสารประเด็นสาธารณะ16114101336นนทวรรณ ดิชวงษ์ศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ61141013368894003
387 นศ311 การสื่อสารประเด็นสาธารณะ16114101349ปาราเมศ ประคองใจศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ61141013498894003
59นศ311 การสื่อสารประเด็นสาธารณะ16114101355พรลภัส สุขบัติศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ61141013558894003
60นศ311 การสื่อสารประเด็นสาธารณะ16114101309กุลกานต์ ทาจันทิพย์ศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ61141013098894003
390 นศ311 การสื่อสารประเด็นสาธารณะ16114101307กิตติกร ตันอุดศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ61141013078894003
391 นศ311 การสื่อสารประเด็นสาธารณะ16114101304กฤษณะ กลมเกลียวศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ61141013048894003
392 นศ311 การสื่อสารประเด็นสาธารณะ16114101373เยาวลักษณ์ ไทยอู่ศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ61141013738894003
393 นศ311 การสื่อสารประเด็นสาธารณะ16114101405อภิสิทธิ์ หม่องมาลีศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ61141014058894003
394 นศ311 การสื่อสารประเด็นสาธารณะ16114101398สุภาดา ยี่นวลศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ61141013988894003
395 นศ311 การสื่อสารประเด็นสาธารณะ16114101378วรพล รังษิมาศศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ61141013788894003
396 นศ311 การสื่อสารประเด็นสาธารณะ16114101377วรปรัชญ์ คิ้วดวงตาศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ61141013778894003
397 นศ311 การสื่อสารประเด็นสาธารณะ16114101363ภัคจิรา ปันด้วงศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ61141013638894003
398 นศ311 การสื่อสารประเด็นสาธารณะ16114101366ภาณุวัฒน์ แง่โว้ศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ61141013668894003
399 นศ311 การสื่อสารประเด็นสาธารณะ16114101367ภานุวัตร คิดโสดาศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ61141013678894003
400 นศ311 การสื่อสารประเด็นสาธารณะ16114101372ยอดเมือง หลอยจองศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ61141013728894003
401 นศ351 ภาพยนตร์26114101405อภิสิทธิ์ หม่องมาลีศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ61141014058894016
402 นศ351 ภาพยนตร์26114101361พีรดนย์ ดาวดึงส์ศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ61141013618894016
403 นศ351 ภาพยนตร์36114101335ธนิษฐา อินทร์แสงทองศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ61141013358894016
404 นศ361 การสื่อสารกับโลกาภิวัตน์26114101405อภิสิทธิ์ หม่องมาลีศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ61141014058894011
405 นศ362 การเขียนเพื่อการสื่อสารออนไลน์16114101361พีรดนย์ ดาวดึงส์ศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ61141013618894010
406 บช161 การบัญชีการเงิน16306102314จิรภิญญา หมวดคงบริหารธุรกิจการตลาด63061023148890033
61บช161 การบัญชีการเงิน25906105413หทัยรัตน์ ยะรินทร์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศทางธุรกิจ59061014898890033
62บช161 การบัญชีการเงิน26106102331ชัยพร ทองอุดมบริหารธุรกิจการตลาด61061023318890033
63บช161 การบัญชีการเงิน36206102434พงศ์เดช เหล่าพานิชบริหารธุรกิจการตลาด62061024348890033
410 บช161 การบัญชีการเงิน36212101301กฤศภูดิส ปี่แก้วเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์62121013018890033
411 บช161 การบัญชีการเงิน36212101304ธนพัฒน์ วิชิตกุลเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์62121013048890033
64บช161 การบัญชีการเงิน46306103382รัตนาภรณ์ ประจิตรบริหารธุรกิจบัญชี63061033828890033
65บช161 การบัญชีการเงิน46306103340นภวรรณ สิงห์สุภาบริหารธุรกิจบัญชี63061033408890033
414 บช201 การบัญชีขั้นกลาง 216206103031วชิรญาณ์ บัวแก้วเกิดบริหารธุรกิจบัญชี62061030318892934
66บช201 การบัญชีขั้นกลาง 216106103341ดาราภรณ์ ชาติสุขบริหารธุรกิจบัญชี61061033418892934
416 บช201 การบัญชีขั้นกลาง 216006103417พาทิศ เติมสวัสดิ์เสนีบริหารธุรกิจบัญชี60061034178892934
417 บช201 การบัญชีขั้นกลาง 216006103446วนัชพร มหานันท์บริหารธุรกิจบัญชี60061034468892934
418 บช201 การบัญชีขั้นกลาง 216206103024พัณณิตา ขวัญแก้วบริหารธุรกิจบัญชี62061030248892934
419 บช201 การบัญชีขั้นกลาง 226206103376รัตนาภรณ์ ดวงศรีบริหารธุรกิจบัญชี62061033768892934
67บช201 การบัญชีขั้นกลาง 226206103377รุ่งรัตน์ ลมพัฒนาบริหารธุรกิจบัญชี62061033778892934
421 บช201 การบัญชีขั้นกลาง 226206103384วัชรากร โอ้ทา บริหารธุรกิจบัญชี62061033848892934
422 บช201 การบัญชีขั้นกลาง 226206103358เบญญาภา เทียนหยางบริหารธุรกิจบัญชี62061033588892934
423 บช201 การบัญชีขั้นกลาง 226206103357บุษกร ปาสำลีบริหารธุรกิจบัญชี62061033578892934
424 บช201 การบัญชีขั้นกลาง 226206103392ศศิพร หลานปั๋นบริหารธุรกิจบัญชี62061033928892934
425 บช201 การบัญชีขั้นกลาง 226206103375รัตนพร ไพรสมพงษ์บริหารธุรกิจบัญชี62061033758892934
426 บช201 การบัญชีขั้นกลาง 226206103368พันพัสสา บุญรัตน์บริหารธุรกิจบัญชี62061033688892934
427 บช201 การบัญชีขั้นกลาง 226206103359ปรางค์ทิพย์ คุณอนันต์บริหารธุรกิจบัญชี62061033598892934
428 บช201 การบัญชีขั้นกลาง 226206103424รุ่งไพลิน คำอ้ายบริหารธุรกิจบัญชี62061034248892934
429 บช201 การบัญชีขั้นกลาง 226106103423ศรัณยา พึ่งสุขบริหารธุรกิจบัญชี61061034238892934
430 บช201 การบัญชีขั้นกลาง 226206103409สุพิชชา บุญสอนบริหารธุรกิจบัญชี62061034098892934
431 บช201 การบัญชีขั้นกลาง 226206103342ธาริณี ตันกุระบริหารธุรกิจบัญชี62061033428892934
432 บช201 การบัญชีขั้นกลาง 226206103334ตันติกร แสนพานบริหารธุรกิจบัญชี62061033348892934
433 บช201 การบัญชีขั้นกลาง 226206103307กวิดา พัฒน์ภานนท์บริหารธุรกิจบัญชี62061033078892934
68บช201 การบัญชีขั้นกลาง 226206103302กนกศิลป์ อุบลบริหารธุรกิจบัญชี62061033028892934
435 บช201 การบัญชีขั้นกลาง 226206103412หยาดเพชร ญาสิทธิ์บริหารธุรกิจบัญชี62061034128892934
436 บช201 การบัญชีขั้นกลาง 226206103411สุมินทร์ตรา ปะนามะสาบริหารธุรกิจบัญชี62061034118892934
437 บช202 การบัญชีขั้นสูง 116106103409วรภัทร โชติพรมบริหารธุรกิจบัญชี61061034098892999
438 บช202 การบัญชีขั้นสูง 126106103445สุมิตรา สุพรมพิมพ์บริหารธุรกิจบัญชี61061034458892999
439 บช202 การบัญชีขั้นสูง 125906103432รวิพา พัทยากรบริหารธุรกิจบัญชี59061034328892999
440 บช202 การบัญชีขั้นสูง 126006103475สาวิตรี คุณนะลาบริหารธุรกิจบัญชี60061034758892999
441 บช202 การบัญชีขั้นสูง 126006103328จุฑามาศ บัวคำบริหารธุรกิจบัญชี60061033288892999
442 บช202 การบัญชีขั้นสูง 126106103022ดวงฤทัย วิเวกวนารมณ์บริหารธุรกิจบัญชี61061030228892999
443 บช202 การบัญชีขั้นสูง 126006103412พัชราภา โนวัฒน์บริหารธุรกิจบัญชี60061034128892999
444 บช202 การบัญชีขั้นสูง 126006103368ธนพร พลทวีบริหารธุรกิจบัญชี60061033688892999
445 บช202 การบัญชีขั้นสูง 126006103341ชาญนนท์ วงค์ชัยบริหารธุรกิจบัญชี60061033418892999
446 บช202 การบัญชีขั้นสูง 126106103433ศุภากรณ์ มีบุญบริหารธุรกิจบัญชี61061034338892999
69บช241 การภาษีอากร16106103341ดาราภรณ์ ชาติสุขบริหารธุรกิจบัญชี61061033418893000
448 บช241 การภาษีอากร26106103326ชนาภา สักลอบริหารธุรกิจบัญชี61061033268893000
449 บช241 การภาษีอากร26106103409วรภัทร โชติพรมบริหารธุรกิจบัญชี61061034098893000
450 บช241 การภาษีอากร26106103444สุพิชญา พันธุ์สุวรรณบริหารธุรกิจบัญชี61061034448893000
451 บช301 การบัญชีขั้นสูง 215906103327จินดา เลาจางบริหารธุรกิจบัญชี59061033278892998
452 บช301 การบัญชีขั้นสูง 216006103488สุภาพร สีเทาบริหารธุรกิจบัญชี60061034888892998
453 บช301 การบัญชีขั้นสูง 216006103404พรประภา ทองเฝือบริหารธุรกิจบัญชี60061034048892998
454 บช301 การบัญชีขั้นสูง 216006103328จุฑามาศ บัวคำบริหารธุรกิจบัญชี60061033288892998
455 บช301 การบัญชีขั้นสูง 216006103368ธนพร พลทวีบริหารธุรกิจบัญชี60061033688892998
456 บช301 การบัญชีขั้นสูง 216106103022ดวงฤทัย วิเวกวนารมณ์บริหารธุรกิจบัญชี61061030228892998
457 บช322 การสอบบัญชี26006103488สุภาพร สีเทาบริหารธุรกิจบัญชี60061034888893003
70บช322 การสอบบัญชี26106103331ฐานิภา ฉิมวัยบริหารธุรกิจบัญชี61061033318893003
459 บช322 การสอบบัญชี26106103349ธนาภรณ์ พยาชัยบริหารธุรกิจบัญชี61061033498893003
460 บช322 การสอบบัญชี26106103370ปณิตา หอมอบบริหารธุรกิจบัญชี61061033708893003
461 บช322 การสอบบัญชี26106103329ชุติมา คงความเพียรบริหารธุรกิจบัญชี61061033298893003
462 บช322 การสอบบัญชี26106103362นัฐพร แซ่จังบริหารธุรกิจบัญชี61061033628893003
463 บช322 การสอบบัญชี26106103360นลินนิภา นำพาบริหารธุรกิจบัญชี61061033608893003
464 บช322 การสอบบัญชี26106103369นิศารัตน์ เขื่อนสุวงค์บริหารธุรกิจบัญชี61061033698893003
465 บช322 การสอบบัญชี26106103449หอม ลุงทุนบริหารธุรกิจบัญชี61061034498893003
466 บช322 การสอบบัญชี26106103311เกศสุวรรณ เรือนทองบริหารธุรกิจบัญชี61061033118893003
467 บช322 การสอบบัญชี36106103345ตรีทิพยนิภา จี้ใจบริหารธุรกิจบัญชี61061033458893003
468 บช322 การสอบบัญชี36106103371ปนิดา ของดีบริหารธุรกิจบัญชี61061033718893003
469 บช322 การสอบบัญชี36006103368ธนพร พลทวีบริหารธุรกิจบัญชี60061033688893003
470 บช341 การบัญชีภาษีอากร16106103022ดวงฤทัย วิเวกวนารมณ์บริหารธุรกิจบัญชี61061030228893004
471 บช341 การบัญชีภาษีอากร15906103432รวิพา พัทยากรบริหารธุรกิจบัญชี59061034328893004
472 บช341 การบัญชีภาษีอากร16006103341ชาญนนท์ วงค์ชัยบริหารธุรกิจบัญชี60061033418893004
473 บช341 การบัญชีภาษีอากร16006103344ญาณี วันจ้อยบริหารธุรกิจบัญชี60061033448893004
474 บช341 การบัญชีภาษีอากร16006103368ธนพร พลทวีบริหารธุรกิจบัญชี60061033688893004
475 บช341 การบัญชีภาษีอากร16006103330เจนจิรา วิชามากบริหารธุรกิจบัญชี60061033308893004
476 บช341 การบัญชีภาษีอากร16006103043ลลิตา วิชัยคำบริหารธุรกิจบัญชี60061030438893004
477 บช341 การบัญชีภาษีอากร25906103373ธัญชนก ทองอาชาบริหารธุรกิจบัญชี59061033738893004
71บช341 การบัญชีภาษีอากร26206103016ธีรภัทร เทียนขานุบริหารธุรกิจบัญชี62061030168893004
479 บช341 การบัญชีภาษีอากร26106103433ศุภากรณ์ มีบุญบริหารธุรกิจบัญชี61061034338893004
480 บช341 การบัญชีภาษีอากร36006103305กฤตพร จุลสอนบริหารธุรกิจบัญชี60061033058893004
481 บช341 การบัญชีภาษีอากร36006103329จุฑามาศ วามตาบริหารธุรกิจบัญชี60061033298893004
482 บช341 การบัญชีภาษีอากร35906103458ศิราวรรณ ชัยประสิทธิ์กุลบริหารธุรกิจบัญชี59061034588893004
483 บช341 การบัญชีภาษีอากร36006103328จุฑามาศ บัวคำบริหารธุรกิจบัญชี60061033288893004
484 บช341 การบัญชีภาษีอากร35906103347ฑิตยา เครือพานิชบริหารธุรกิจบัญชี59061033478893004
72บช341 การบัญชีภาษีอากร35906103420เพชรพวง ดวงมณีบริหารธุรกิจบัญชี59061034208893004
73บช341 การบัญชีภาษีอากร36206103050เอื้ออารี วิชัยบริหารธุรกิจบัญชี62061030508893004
74บช341 การบัญชีภาษีอากร36206103046อทิตยา เขียวแสนบริหารธุรกิจบัญชี62061030468893004
75บช341 การบัญชีภาษีอากร36206103033วารุณี สืบสิงห์บริหารธุรกิจบัญชี62061030338893004
76บช341 การบัญชีภาษีอากร36206103025พุทธิดา ยาวิชัยบริหารธุรกิจบัญชี62061030258893004
77บช341 การบัญชีภาษีอากร36206103022พัชนีย์ โปทาดุกบริหารธุรกิจบัญชี62061030228893004
78บช341 การบัญชีภาษีอากร36206103021พรนารัตน์ ทิศเสถียรบริหารธุรกิจบัญชี62061030218893004
79บช341 การบัญชีภาษีอากร36206103010ชฎาธาร โมกสุวรรณบริหารธุรกิจบัญชี62061030108893004
493 บช341 การบัญชีภาษีอากร36006103488สุภาพร สีเทาบริหารธุรกิจบัญชี60061034888893004
494 บช341 การบัญชีภาษีอากร36106103403ราเมศวร์ หมอกกรบริหารธุรกิจบัญชี61061034038893004
495 บช341 การบัญชีภาษีอากร35906103329จิรภิญญา รักษาชนบริหารธุรกิจบัญชี59061033298893004
496 บช401 การบัญชีเฉพาะกิจการ36106103022ดวงฤทัย วิเวกวนารมณ์บริหารธุรกิจบัญชี61061030228893448
80บช401 การบัญชีเฉพาะกิจการ36006103368ธนพร พลทวีบริหารธุรกิจบัญชี60061033688893448
498 บช411 การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์16006103488สุภาพร สีเทาบริหารธุรกิจบัญชี60061034888893446
499 บช411 การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์16006103308กัญญาณัฐ ศิริกุลวรชัยบริหารธุรกิจบัญชี60061033088893446
500 บช411 การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์16006103404พรประภา ทองเฝือบริหารธุรกิจบัญชี60061034048893446
501 บช411 การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์16006103472ศุภณัฐ ไชยเทพบริหารธุรกิจบัญชี60061034728893446
502 บช411 การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์16006103492แหวนวะลี วงค์ครองศักดิ์บริหารธุรกิจบัญชี60061034928893446
503 บช411 การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์16106103041วัชรชัย บัวโอภาสบริหารธุรกิจบัญชี61061030418893446
504 บช411 การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์16106103022ดวงฤทัย วิเวกวนารมณ์บริหารธุรกิจบัญชี61061030228893446
505 บช411 การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์16006103344ญาณี วันจ้อยบริหารธุรกิจบัญชี60061033448893446
506 บช451 วิจัยทางการบัญชี16106103408วรพรรณ โบเซะบริหารธุรกิจบัญชี61061034088893458
507 บช451 วิจัยทางการบัญชี16106103430ศิริวรรณ คำแจ้งบริหารธุรกิจบัญชี61061034308893458
508 บช451 วิจัยทางการบัญชี16106103434สรวงสุดา วิมานสาครบริหารธุรกิจบัญชี61061034348893458
509 บช451 วิจัยทางการบัญชี16106103440สุทธิดา บุญชื่นบริหารธุรกิจบัญชี61061034408893458
510 บช451 วิจัยทางการบัญชี16106103386พิมพ์จันทร์ แซ่ย่างบริหารธุรกิจบัญชี61061033868893458
511 บช451 วิจัยทางการบัญชี16106103302กชพรรณ โชคพงศ์กุศลบริหารธุรกิจบัญชี61061033028893458
512 บช451 วิจัยทางการบัญชี16106103346ทรรศนีย์ เก๋วันบริหารธุรกิจบัญชี61061033468893458
513 บช451 วิจัยทางการบัญชี16106103431ศิริโสภา ปินใจกุลบริหารธุรกิจบัญชี61061034318893458
514 บช451 วิจัยทางการบัญชี16106103352ธิดารัตน์ สิริพรชัยกุลบริหารธุรกิจบัญชี61061033528893458
515 บช451 วิจัยทางการบัญชี16106103372ประกายแก้ว โคนโทบริหารธุรกิจบัญชี61061033728893458
516 บช451 วิจัยทางการบัญชี16106103394ภิภาพร แซ่เติ๋นบริหารธุรกิจบัญชี61061033948893458
517 บช451 วิจัยทางการบัญชี16106103403ราเมศวร์ หมอกกรบริหารธุรกิจบัญชี61061034038893458
518 บช451 วิจัยทางการบัญชี16106103404รุฤญา มาโยธาบริหารธุรกิจบัญชี61061034048893458
519 บช451 วิจัยทางการบัญชี26006103412พัชราภา โนวัฒน์บริหารธุรกิจบัญชี60061034128893458
520 บช451 วิจัยทางการบัญชี26006103446วนัชพร มหานันท์บริหารธุรกิจบัญชี60061034468893458
521 บช451 วิจัยทางการบัญชี26006103417พาทิศ เติมสวัสดิ์เสนีบริหารธุรกิจบัญชี60061034178893458
522 บช451 วิจัยทางการบัญชี26006103475สาวิตรี คุณนะลาบริหารธุรกิจบัญชี60061034758893458
523 บช451 วิจัยทางการบัญชี36106103445สุมิตรา สุพรมพิมพ์บริหารธุรกิจบัญชี61061034458893458
524 บช451 วิจัยทางการบัญชี36106103439สุชานันท์ แสนเสมอใจบริหารธุรกิจบัญชี61061034398893458
525 บธ201 ธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่16206101325ชฎาธาร จินาวงค์บริหารธุรกิจการจัดการ62061013258892597
526 บธ201 ธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่26006103329จุฑามาศ วามตาบริหารธุรกิจบัญชี60061033298892597
527 บธ201 ธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่26206105002เกียรติศักดิ์ แก้วคำฟูบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศทางธุรกิจ62061050028892597
528 บธ201 ธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่26206105022ศุภณัฐ พัฒนพงษ์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศทางธุรกิจ62061050228892597
529 บธ201 ธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่26206105012ณัฐพัฒน์ สดับบัณฑิตย์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศทางธุรกิจ62061050128892597
81บธ201 ธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่26206105034ณัฐริกา เมทาบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศทางธุรกิจ62061050348892597
531 บธ201 ธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่26206105005ชนนท์ มูลศิริบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศทางธุรกิจ62061050058892597
532 บธ201 ธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่26206105009ชาคริตส์ จิ๋วกาวีบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศทางธุรกิจ62061050098892597
533 บธ201 ธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่26006103472ศุภณัฐ ไชยเทพบริหารธุรกิจบัญชี60061034728892597
82บธ301 การสร้างธุรกิจใหม่ และการเป็นผู้ประกอบการ66106103415วลัยลักษณ์ กันทะตุ้ยบริหารธุรกิจบัญชี61061034158892598
83บธ301 การสร้างธุรกิจใหม่ และการเป็นผู้ประกอบการ66106103416วันดา มานิตพนาบริหารธุรกิจบัญชี61061034168892598
536 บธ497 สหกิจศึกษา16006101406ผดุงพล ศรีสุภาบริหารธุรกิจการจัดการ60061014068889988
537 บธ497 สหกิจศึกษา15906101398ปรเมศวร์ สังฆารมย์บริหารธุรกิจการจัดการ59061013988889988
538 พง204 กลศาสตร์ของไหลวิศวกรรม16115123391สันติภพ บาลไธสงวิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน61151233918893965
539 พง204 กลศาสตร์ของไหลวิศวกรรม16115123304กษิดิ์เดช ศรีฟ้าวิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน61151233048893965
540 พง204 กลศาสตร์ของไหลวิศวกรรม16115123376วิธวัส เกตุพิบูลย์วิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน61151233768893965
541 พง211 มาตรฐานความปลอดภัยทางวิศวกรรมพลังงาน16215123356จักรภพ สุนันต๊ะวิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน62151233568893976
542 พง314 การจัดการพลังงานในอาคาร26115123388สมรภูมิ คุณรังษีวิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน61151233888893981
543 พง314 การจัดการพลังงานในอาคาร26115123391สันติภพ บาลไธสงวิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน61151233918893981
544 พง314 การจัดการพลังงานในอาคาร26115123366รัฐพล ภูพานเพชรวิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน61151233668893981
545 พง314 การจัดการพลังงานในอาคาร26115123327ณัฐวัฒน์ แสงวงค์วิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน61151233278893981
546 พง314 การจัดการพลังงานในอาคาร26115123376วิธวัส เกตุพิบูลย์วิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน61151233768893981
547 พง314 การจัดการพลังงานในอาคาร26115123313เฉลิมเกียรติ วารินสุวิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน61151233138893981
548 พง314 การจัดการพลังงานในอาคาร26115123333ธนวัฒน์ เพียรประกอบวิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน61151233338893981
549 พง422 เทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพและพืชพลังงาน16115123327ณัฐวัฒน์ แสงวงค์วิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน61151233278895280
550 พง422 เทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพและพืชพลังงาน16115123313เฉลิมเกียรติ วารินสุวิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน61151233138895280
84พง422 เทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพและพืชพลังงาน16115123308กิติวงษ์ เงินวิเศษวิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน61151233088895280
552 พง422 เทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพและพืชพลังงาน16115123379ศตวรรษ เสาศิริวิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน61151233798895280
553 พง422 เทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพและพืชพลังงาน16115123377วิยะดา บุญมายศวิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน61151233778895280
554 พง422 เทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพและพืชพลังงาน16115123375วิชชุกร ลลิตพิสิฐวิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน61151233758895280
555 พง422 เทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพและพืชพลังงาน16115123349ปวีณา อามาตรมนตรีวิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน61151233498895280
556 พง428 การออกแบบระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์16115123366รัฐพล ภูพานเพชรวิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน61151233668895285
557 พง428 การออกแบบระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์16115123376วิธวัส เกตุพิบูลย์วิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน61151233768895285
558 พง428 การออกแบบระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์16115123388สมรภูมิ คุณรังษีวิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน61151233888895285
559 พง428 การออกแบบระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์16115123391สันติภพ บาลไธสงวิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน61151233918895285
560 พง428 การออกแบบระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์15915123413สุพาภรณ์ คำศรีวิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน59041033428895285
85พง428 การออกแบบระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์16115123365ยุทธพิชัย จันวันนาวิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน61151233658895285
562 พง428 การออกแบบระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์16115123381ศิวกร ทองคำวิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน61151233818895285
563 พง428 การออกแบบระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์16115123307กิตติคุณ สิทธิกาจน์วิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน61151233078895285
564 พง428 การออกแบบระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์16115123320ณดณ ทองบริสุทธิกุลวิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน61151233208895285
565 พง428 การออกแบบระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์16115123332ธนวรรณ ศรีจันทร์วิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน61151233328895285
566 พง431 การจักการพลังงานในภาคเกษตรกรรม15915123413สุพาภรณ์ คำศรีวิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน59041033428895288
567 พง431 การจักการพลังงานในภาคเกษตรกรรม16115123322ณรงค์ฤทธิ์ ต๊ะวีพันธ์วิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน61151233228895288
568 พง513 การจัดการและเศรษฐศาสตร์พลังงานสำหรับผู้ประกอบการ16315301019ภูมิพัฒน์ ศรีโสภาคกุลวิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมพลังงานทดแทน63153010198894936
569 พง513 การจัดการและเศรษฐศาสตร์พลังงานสำหรับผู้ประกอบการ16315301006ณัฐพงศ์ชัย กุลอินทร์วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมพลังงานทดแทน63153010068894936
570 พง521 วิศวกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ16315301006ณัฐพงศ์ชัย กุลอินทร์วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมพลังงานทดแทน63153010068894472
571 พง540 ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะกับพลังงานหมุนเวียน16315301020ฉัตรชัย ราชกาวีวิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมพลังงานทดแทน63153010208894943
572 พง540 ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะกับพลังงานหมุนเวียน16315301022พงษ์สิทธิ์ สุวรรณภักดีวิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมพลังงานทดแทน63153010228894943
573 พง540 ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะกับพลังงานหมุนเวียน16315301019ภูมิพัฒน์ ศรีโสภาคกุลวิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมพลังงานทดแทน63153010198894943
574 พง540 ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะกับพลังงานหมุนเวียน16315301024ฮานีฟ เจ๊ะนิวิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมพลังงานทดแทน63153010248894943
575 พง592 สัมมนา 216315301006ณัฐพงศ์ชัย กุลอินทร์วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมพลังงานทดแทน63153010068894466
86พช211 คุณภาพน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง16107109306ชัชวาล สมุทรไชยกิจมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง61071093068893385
577 พช211 คุณภาพน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง16007101302จริยา พุฒศรีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง60071013028893385
578 พช241 นิเวศวิทยาทางทะเล16307101313สุชานัน เจริญรอยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง63071013138893444
579 พช241 นิเวศวิทยาทางทะเล16307101315นิติภัฑร์ อับดุลบุตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง63071013158893444
580 พช241 นิเวศวิทยาทางทะเล16107109306ชัชวาล สมุทรไชยกิจมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง61071093068893444
581 พช243 ชีววิทยาของกุ้ง ปู และหอยทะเล16207101304ภัทธพงศ์ ฉันนะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง62071013048893402
87พช281 เครื่องมือฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและเครื่องมือจับสัตว์น้ำ15807101326อนุพงษ์ ศรีแพ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง58071013268893405
583 พช281 เครื่องมือฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและเครื่องมือจับสัตว์น้ำ16107109310ดารารัตน์ เจริญศรีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง61071093108893405
88พช281 เครื่องมือฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและเครื่องมือจับสัตว์น้ำ16007101005ณัฐพล ศรีชอุ่มมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง60071010058893405
585 พช281 เครื่องมือฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและเครื่องมือจับสัตว์น้ำ15907101317ธวัชชัย พรพจน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง59071013178893405
586 พช323 การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล16007101005ณัฐพล ศรีชอุ่มมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง60071010058893411
587 พช331 อาหารและโภชนาการสัตว์น้ำ16007101304ณัฐกิตติ์ ปราบพาลมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง60071013048893414
588 พช331 อาหารและโภชนาการสัตว์น้ำ16007101302จริยา พุฒศรีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง60071013028893414
589 พช331 อาหารและโภชนาการสัตว์น้ำ16107101004นภดล ถาวรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง61071010048893414
590 พช331 อาหารและโภชนาการสัตว์น้ำ16107101010วรวัฒน์ ขุนดำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง61071010108893414
591 พช331 อาหารและโภชนาการสัตว์น้ำ16007101307นพดล แสงจันทร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง60071013078893414
592 พช351 โรคและการวินิจฉัยโรคสัตว์น้ำ16107109310ดารารัตน์ เจริญศรีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง61071093108893421
593 พช351 โรคและการวินิจฉัยโรคสัตว์น้ำ16007101005ณัฐพล ศรีชอุ่มมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง60071010058893421
594 พช351 โรคและการวินิจฉัยโรคสัตว์น้ำ16007101302จริยา พุฒศรีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง60071013028893421
89พช481 การดำน้ำโดยใช้อุปกรณ์16107101004นภดล ถาวรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง61071010048893430
90พช481 การดำน้ำโดยใช้อุปกรณ์16007101005ณัฐพล ศรีชอุ่มมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง60071010058893430
597 พท100 ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม15900101301เกียรติพงษ์ ประลองผลพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว59081063498890029
598 พท100 ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม16209101360พุฒิเมธ ทองรักษ์พัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว62091013608892682
599 พท244 สุขภาวะและความปลอดภัยของการท่องเที่ยว16007104317ศักดิ์คีรินทร์ เพชรประดับมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรพัฒนาการท่องเที่ยว60071013188892642
600 พท300 กฎหมายสำหรับการท่องเที่ยว16006101377ธนิสร ศรีรัตน์บริหารธุรกิจการจัดการ60061013778890167
601 พท300 กฎหมายสำหรับการท่องเที่ยว16006101365ดบัสวิน ทิพกนกบริหารธุรกิจการจัดการ60061013658890167
91พท310 วิธีวิจัยทางการท่องเที่ยว16007104317ศักดิ์คีรินทร์ เพชรประดับมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรพัฒนาการท่องเที่ยว60071013188892644
603 พท310 วิธีวิจัยทางการท่องเที่ยว16007104305ณภัทร ล่องเพ็งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรพัฒนาการท่องเที่ยว60071043058892644
604 พท310 วิธีวิจัยทางการท่องเที่ยว15807104310ธนกฤต คชเวชมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรพัฒนาการท่องเที่ยว58071043108892644
605 พท310 วิธีวิจัยทางการท่องเที่ยว16007104001กิติศักดิ์ อินทรรัตน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรพัฒนาการท่องเที่ยว60071040018892644
606 พท310 วิธีวิจัยทางการท่องเที่ยว16007104313เสาวนีย์ เปรียบปานมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรพัฒนาการท่องเที่ยว60071043138892644
607 พท330 ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว16007104317ศักดิ์คีรินทร์ เพชรประดับมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรพัฒนาการท่องเที่ยว60071013188890707
608 พท341 การขนส่งและลอจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว16007104317ศักดิ์คีรินทร์ เพชรประดับมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรพัฒนาการท่องเที่ยว60071013188890186
609 พท341 การขนส่งและลอจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว16007104313เสาวนีย์ เปรียบปานมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรพัฒนาการท่องเที่ยว60071043138890186
610 พท345 การท่องเที่ยวโดยชุมชน16007104305ณภัทร ล่องเพ็งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรพัฒนาการท่องเที่ยว60071043058894435
611 พท345 การท่องเที่ยวโดยชุมชน16007104317ศักดิ์คีรินทร์ เพชรประดับมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรพัฒนาการท่องเที่ยว60071013188894435
612 พท345 การท่องเที่ยวโดยชุมชน16007104313เสาวนีย์ เปรียบปานมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรพัฒนาการท่องเที่ยว60071043138894435
613 พท345 การท่องเที่ยวโดยชุมชน16007104317ศักดิ์คีรินทร์ เพชรประดับมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรพัฒนาการท่องเที่ยว60071013188894435
614 พท345 การท่องเที่ยวโดยชุมชน16007104001กิติศักดิ์ อินทรรัตน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรพัฒนาการท่องเที่ยว60071040018894435
615 พท360 นิเทศศาสตร์กับการท่องเที่ยว16007104317ศักดิ์คีรินทร์ เพชรประดับมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรพัฒนาการท่องเที่ยว60071013188890196
616 พธ340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น16201102421รัติกา โชคดีผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน62011024218892589
92พธ340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น16107109315นิรุทธ์ หวัดสนิทมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง61071093158892589
93พธ340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น15907101317ธวัชชัย พรพจน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง59071013178892589
619 พธ340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น15807107310วีริศ คงเอียดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช58071073108892589
620 พธ340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น26201102436ศิกษก แป้นห้วยผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน62011024368892589
621 พธ340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น76222101020ปิยะพงษ์ ทองหล่อสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)62221010208892589
622 พธ340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น76201102304กนกวรรณ สมใจหวังผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน62011023048892589
94พธ340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น86001105363ประทานพร ทิพวงศ์ผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)60011053638892589
624 พธ340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น106001125346ณัฐิวุฒิ ชูทองผลิตกรรมการเกษตรการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร60041013398892589
625 พธ340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น106201125362นัฐพล ใจยาผลิตกรรมการเกษตรการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร62011253628892589
626 พธ340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น126222101008นิติธร สาลีสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)62221010088892589
627 พธ340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น126222101017อนาวิล แซ่ซ่งสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)62221010178892589
628 พธ340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น126101102374ธิตินันท์ เค้าอ้นผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน61011023748892589
629 พร452 วนเกษตร16101101346พรทิพย์ พันหนองหล้าผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่61011013468893953
630 พร452 วนเกษตร16101101350เพ็ญนภา คำไสผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่61011013508893953
631 พร452 วนเกษตร16101101351ภัทราภรณ์ คิดรักเมืองผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่61011013518893953
632 พร452 วนเกษตร16101101384ภัทรพร อ้วนมะโฮงผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่61011024138893953
633 พร452 วนเกษตร16101101315ฐิติรัตน์ รอดโฉมผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่61011013158893953
634 พร452 วนเกษตร16101101352ภานุพงศ์ ศิลารักษ์ผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่61011013528893953
635 พร452 วนเกษตร16101101364วิยาดา เปลี่ยนดีผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่61011013648893953
636 พร452 วนเกษตร16101101386นัทธพงศ์ วงศ์วิศิษฏ์ชัยผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่61011023868893953
637 พร452 วนเกษตร16101101383อารยา วงศ์ถานะผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่61011013838893953
638 พร452 วนเกษตร16101101334นิภาพร แสงบุญเรืองผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่61011013348893953
639 พร452 วนเกษตร16101101379อัญชลี ขวัญยืนผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่61011013798893953
640 พร452 วนเกษตร16101101367ศิริกัญญา สุจาผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่61011013678893953
641 พร452 วนเกษตร16101101366ศรีบังอร กุลดวงจันทร์ผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่61011013668893953
642 พร452 วนเกษตร16101101365ศราลักษณ์ ภิญโญจิตร์ผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่61011013658893953
643 พร498 ปัญหาพิเศษ46201101050สิทธิชัย กวางทูผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่620110105011498
644 พร498 ปัญหาพิเศษ56201101008ชนาธิป จันทร์ธีรผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่620110100811498
645 พล221 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ25801125377อาทิตย์ กันธิมาผลิตกรรมการเกษตรการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร58011253778891795
646 พล222 พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ15907101304กิตติศักดิ์ เอี้ยวปานมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง59071013048890687
95พล222 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ15907101304กิตติศักดิ์ เอี้ยวปานมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง59071013048891036
648 พล341 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงที่นำสมัย16007101309พงศ์เพชร เพ็ชรโสมมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง60071013098893141
96พล427 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ16107101004นภดล ถาวรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง61071010048893241
97พล427 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ15807101326อนุพงษ์ ศรีแพ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง58071013268893241
98พล427 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ15907101317ธวัชชัย พรพจน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง59071013178893241
99พล427 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ15907101304กิตติศักดิ์ เอี้ยวปานมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง59071013048893241
100พล427 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ15907101304กิตติศักดิ์ เอี้ยวปานมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง59071013048893241
654 พส192 การปฏิบัติงานฟาร์ม 216001102523วิวรรธน์ ไพรเขตผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน60101023358891326
655 พส210 พืชสวนประดับเบื้องต้น16107107317สุกฤษฎิ์ สุขแก้วมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช61071073178893890
656 พส210 พืชสวนประดับเบื้องต้น16207101304ภัทธพงศ์ ฉันนะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง62071013048893890
657 พส210 พืชสวนประดับเบื้องต้น16207101306อาภัสรา อุดมรัตน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง62071013068893890
658 พส210 พืชสวนประดับเบื้องต้น16207101302นิจจนันท์ ผันสืบมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง62071013028893890
659 พส210 พืชสวนประดับเบื้องต้น16207101303บัวชมพู ประทุมทองมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง62071013038893890
660 พส210 พืชสวนประดับเบื้องต้น16307107308ภูริ์ แดงกนิษฐ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช63071073088893890
661 พส210 พืชสวนประดับเบื้องต้น16307107303ณัฐปพน เย็นบ้านควนมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช63071073038893890
662 พส210 พืชสวนประดับเบื้องต้น16307107301เกียรติศักดิ์ ศิริพรหมมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช63071073018893890
663 พส210 พืชสวนประดับเบื้องต้น16007101319สุเทพ ประเสริฐศรีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง60071013198893890
664 พส210 พืชสวนประดับเบื้องต้น16007108333สุทธิรักษ์ ศรีทนนท์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรรัฐศาสตร์60071083338893890
665 พส210 พืชสวนประดับเบื้องต้น16207101305ไรวินทร์ มุขประเสริฐมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง62071013058893890
666 พส210 พืชสวนประดับเบื้องต้น16107108320ศศิธร สมหิรัญมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรรัฐศาสตร์61071083208893890
667 พส210 พืชสวนประดับเบื้องต้น16307107314พงศกร พานชัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช63071073148893890
668 พส210 พืชสวนประดับเบื้องต้น16307107313กันตวิชญ์ นุชนิยมมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช63071073138893890
669 พส210 พืชสวนประดับเบื้องต้น16307104004ไอซ์ เกตเพิ่มพูนมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ63071040048893890
670 พส210 พืชสวนประดับเบื้องต้น16307104002ธราเทพ ทองแป้นมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ63071040028893890
671 พส210 พืชสวนประดับเบื้องต้น16307104001ฉวีวรรณ จันทร์สุขมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ63071040018893890
672 พส210 พืชสวนประดับเบื้องต้น16307104003รักษณาลีย์ ลิ่วเจริญทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ63071040038893890
673 พส210 พืชสวนประดับเบื้องต้น16307107317พีรณัฐ ศรีสมบูรณ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช63071073178893890
674 พส210 พืชสวนประดับเบื้องต้น16307104006นภัสสรา ด้วงไชยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ63071040068893890
675 พส210 พืชสวนประดับเบื้องต้น16307104005ชยานันต์ จานนอกมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ63071040058893890
676 พส330 สรีรวิทยาพืชสวน16101102479สุทัศน์ เพ็ชรกล้าผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน6101102479625961
677 พส351 เทคโนโลยีชีวภาพพืชสวน46101102472สิทธิศักดิ์ ศิลปพงไพรผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน61011024728893887
678 พส393 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 316101102441วิทยา เหมอโบกุผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน6101102441626357
101พส420 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน16101102450วุฒิพงษ์ นันตีผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน61011024508895131
680 พส420 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน15801102393พรพินิต ตันตุ้ยผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน (พืชสวนประดับ)58011023938895131
681 พส452 เทคโนโลยีการผลิตผัก16101102349ณัฐนิช ไชยแขวงผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน6101102349626362
682 พส473 การผลิตไม้ผลนอกฤดู16101102377ธีรพงศ์ กาญจนพันธ์บุญผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน6101102377626365
102ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน16003104309ชาญณรงค์ กุลเพชรวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว6003104309625940
684 ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน16122101462เอนกพงค์ เสาร์ขันสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)6122101462625940
103ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน16010101379เมต ม่วงศรีทองเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6010101379625940
104ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน16003104335ศุภรัตน์ จันทร์ติ๊บวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว6003104335625940
687 ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน16122101404รัตติกร แพงศรีสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)6122101404625940
105ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน16003104329วรัญญู แก้วประไพวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว6003104329625940
689 ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน15810101302กฤตนันท์ ทองสุกมากเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง5810101302625940
106ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน16003104302กาญจนา ตาเปี้ยววิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว6003104302625940
107ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน16003104345กรรณิการ์ คำภิโลวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว6003101301625940
692 ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน16022101420ศราวุธ ขาวนวลสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)6022101420625940
108ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน16003104343อินทิรา ระบือนามวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว6003104343625940
694 ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน16022101323ชลธิชา การรัตน์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)6022101323625940
109ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน16003104338สุทธิดา กำเหนิดทองวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว6003104338625940
696 ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน16022101322ชนิตา สิงห์คำปันสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)6022101322625940
110ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน16003104336สมชาย ลุงเสาร์วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว6003104336625940
111ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน16001124314ธวัชชัย เชียงมาผลิตกรรมการเกษตรเกษตรเคมี6001124314625940
699 ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน16122101458อำพล เลิศสกุลทองสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)6122101458625940
112ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน16003104324ปิยะนุช สินโพธิ์วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว6003104324625940
701 ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน26001105357นริศ เนตรถาวรผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)6001105357625940
702 ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน26001105344ทิวากร คำเงินผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)6001105344625940
703 ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน26001105343เดชชนะ ผุดผ่องผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)6001105343625940
704 ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน26101124327เสาวลักษณ์ แสนฝั้นผลิตกรรมการเกษตรเกษตรเคมี6101124327625940
705 ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน26301101333รุ่งอรุณ ปรืมประสารผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่6301101333625940
706 ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน26001105361นันธิณี มณีอรุณผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)6001105361625940
707 ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน26001105317ชนกนาถ ระวังพรมราชผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)6001105317625940
113ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน26001101358รัตนพงษ์ พินทิสืบผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่6001101358625940
709 ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน26022101336ทัศนีย์ เงินตาสุกสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)6022101336625940
710 ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน26001105394วชิรวิทย์ แจ่มใสศรีผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)6001105394625940
711 ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน26001105362บุญฤทธิ์ เข็มสัมฤทธิ์ผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช (กีฏวิทยา)6001105362625940
712 ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน36022101351นภัสสร มูลงามสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)6022101351625940
713 ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน76022101351นภัสสร มูลงามสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)6022101351625940
714 ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน76022101336ทัศนีย์ เงินตาสุกสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)6022101336625940
715 ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน76001105372พงศกร สงคงผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)6001105372625940
716 ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน76022101423ศิริรัตน์ จุลนันท์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)6022101423625940
717 ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน76001105324ชาติชาย หมายเชื้อกลางผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)6001105324625940
718 ฟส105 ฟิสิกส์ทั่วไป 116003104302กาญจนา ตาเปี้ยววิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว600310430266105
719 ฟส105 ฟิสิกส์ทั่วไป 116003104345กรรณิการ์ คำภิโลวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว600310130166105
720 ฟส105 ฟิสิกส์ทั่วไป 116003104329วรัญญู แก้วประไพวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว600310432966105
721 ฟส105 ฟิสิกส์ทั่วไป 116003104343อินทิรา ระบือนามวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว600310434366105
722 ฟส105 ฟิสิกส์ทั่วไป 116003104338สุทธิดา กำเหนิดทองวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว600310433866105
723 ฟส105 ฟิสิกส์ทั่วไป 116003104324ปิยะนุช สินโพธิ์วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว600310432466105
724 ฟส105 ฟิสิกส์ทั่วไป 116003104309ชาญณรงค์ กุลเพชรวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว600310430966105
725 ฟส105 ฟิสิกส์ทั่วไป 116003104335ศุภรัตน์ จันทร์ติ๊บวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว600310433566105
726 ฟส105 ฟิสิกส์ทั่วไป 116003104336สมชาย ลุงเสาร์วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว600310433666105
727 ฟส112 ฟิสิกส์ 216103101309เฉลิมพล เด่นดาวเรืองวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร610310130966112
728 ฟส112 ฟิสิกส์ 216303101304เกษมศักดิ์ ชนะชลวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร630310130466112
729 ฟส112 ฟิสิกส์ 216303101302กษิดิศ ศิลป์ประกอบวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร630310130266112
730 ฟส112 ฟิสิกส์ 226303101330ภูริณัฐ อิ่มอุไรวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร630310133066112
731 ฟส112 ฟิสิกส์ 226303101323ประภัสสร เฮอวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร630310132366112
732 ฟส112 ฟิสิกส์ 226303101319นฤสรณ์ พุทธาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร630310131966112
733 ฟส112 ฟิสิกส์ 226103102347อรษา สุดสมวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมอาหาร610310234766112
734 ฟส112 ฟิสิกส์ 226103102325พจมาน สักลอวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมอาหาร610310232566112
735 ฟส112 ฟิสิกส์ 226103102314ธุติญาพร เพชรงามวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมอาหาร610310231466112
736 ฟส112 ฟิสิกส์ 226203102320อาพิมา แซ่ชินวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมอาหาร620310232066112
737 ฟส112 ฟิสิกส์ 226203102312พิวัฒน์ อุทธกังวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมอาหาร620310231266112
738 ฟส112 ฟิสิกส์ 226203102311พิยดา บุญลัยวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมอาหาร620310231166112
739 ฟส112 ฟิสิกส์ 226203102308ปริชญ์ เขียวชอุ่มวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมอาหาร620310230866112
740 ฟส112 ฟิสิกส์ 226203101350อรรถชัย สังข์วงค์วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร620310135066112
741 ฟส112 ฟิสิกส์ 226203101342วนิตา ทะลือวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร620310134266112
742 ฟส112 ฟิสิกส์ 226203101338มณฑล ปั้นเงินวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร620310133866112
743 ฟส112 ฟิสิกส์ 226203101336ภูริชญา ขันเงินวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร620310133666112
744 ฟส112 ฟิสิกส์ 226203101302กฤษฎากร บุญธรรมวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร620310130266112
745 ฟส112 ฟิสิกส์ 226303101342อำนาจ ธนูไตรวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร630310134266112
746 ฟส112 ฟิสิกส์ 226203101301กฤษฎากร กอพลวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร620310130166112
747 ภท152 รุกขวิทยาสำหรับงานภูมิทัศน์16319101317ปฏิมากรณ์ ไชยสิงห์สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิทัศน์63191010098893762
748 ภท152 รุกขวิทยาสำหรับงานภูมิทัศน์16319101316อนุวัฒน์ ก๋าแก่นสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิทัศน์63191013168893762
749 ภท152 รุกขวิทยาสำหรับงานภูมิทัศน์16319101318แดง นายคำสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิทัศน์63191013188893762
750 ภอ313 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ15914102376ธัญญาลักษณ์ อุ่นเรือนศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ59141013198891218
751 มพ497 สหกิจศึกษา15907107302ชลิตา บุญมากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช59071073028891784
752 มพ497 สหกิจศึกษา15907107309อนุรักษ์ แสงรักษ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช59071073098891784
753 มพ498 การเรียนรู้อิสระ36008114356วราภรณ์ โตภูเขียวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติเกษตรป่าไม้60081143568891787
754 รป316 นวัตกรรมและการบริหารองค์การสาธารณะ16005101313ชลดา แสงทาวิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐศาสตร์60051013138894408
755 รป316 นวัตกรรมและการบริหารองค์การสาธารณะ16005104383วณัฐพล วงค์ณรัตน์วิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์60051043838894408
756 รป316 นวัตกรรมและการบริหารองค์การสาธารณะ16005104365พรหมรังษี สุขเลี้ยงวิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์60051043658894408
757 รป316 นวัตกรรมและการบริหารองค์การสาธารณะ16005101346เบญจมาศ พาทะขันวิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐศาสตร์60051013468894408
758 รป318 สันติศึกษาเพื่อการพัฒนา16005101313ชลดา แสงทาวิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐศาสตร์60051013138894866
759 รป321 การบริหารการเงินท้องถิ่น16007108315พุฒิพงษ์ ฤทธีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรรัฐศาสตร์60071083158891650
760 รป321 การบริหารการเงินท้องถิ่น16007108316ภาณุพงศ์ จันทร์เพ็ญมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรรัฐศาสตร์60071083168891650
761 รพ400 วิทยาการเชื้อรา16101105335ปัทมวรรณ บุญแสงผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช610110533517400
762 รพ400 วิทยาการเชื้อรา16101105330นัทชมน พรมพิทักษ์ผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช610110533017400
763 รพ400 วิทยาการเชื้อรา16101105331นาถนภา หลักใหลผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช610110533117400
764 รพ400 วิทยาการเชื้อรา16101105359วรนุช วงค์หวันผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช610110535917400
765 รพ400 วิทยาการเชื้อรา16101105323ธัญธิดา ใจคำผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช610110532317400
766 รพ400 วิทยาการเชื้อรา16101105363วลีลักษณ์ มรดกธีรภาพผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช610110536317400
767 รพ400 วิทยาการเชื้อรา16101105320ทิพากร เรือนคำผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช610110532017400
768 รพ400 วิทยาการเชื้อรา16101105304ไกรวุฒิ ต๋าคำผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช610110530417400
769 รพ400 วิทยาการเชื้อรา16101105308จิรัชญา อุปละผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช610110530817400
770 รพ400 วิทยาการเชื้อรา16101105372หวันยิหวา พรมสันต์ผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช610110537217400
771 รพ400 วิทยาการเชื้อรา16101105310เจินเจิน โซผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช610110531017400
772 รพ400 วิทยาการเชื้อรา16101105311ชนากานต์ อุสาผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช610110531117400
773 รพ400 วิทยาการเชื้อรา16101105365ศศิวิมล สีสวัสดิ์ผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช610110536517400
774 รพ400 วิทยาการเชื้อรา16101105314ณัฐชา นรินทร์นอกผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช610110531417400
775 รพ400 วิทยาการเชื้อรา16101105315ณัฐญา กล้าหาญผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช610110531517400
776 รพ400 วิทยาการเชื้อรา16101105340พงศธร แสงใหญ่ผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช610110534017400
777 รพ400 วิทยาการเชื้อรา16101105312ชุติกาญจน์ คนยังผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช610110531217400
778 รพ400 วิทยาการเชื้อรา16101105344พัชรพล ใจแก้วผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช610110534417400
779 รพ400 วิทยาการเชื้อรา16101105337ปิยฉัตร บำรุงแคว้นผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช610110533717400
780 รพ400 วิทยาการเชื้อรา16101105353เมธาวี ลาภทิพย์ผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช610110535317400
781 รพ400 วิทยาการเชื้อรา16101105336ปาริฉัตร เตรียมแรงผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช610110533617400
782 รพ400 วิทยาการเชื้อรา16101105356รุ่งทิวา ปัญญาผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช610110535617400
783 รพ400 วิทยาการเชื้อรา16101105316ณัฐธิดา วงศ์ยาผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช610110531617400
784 รพ412 โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย16001105355นภัสสร ภิญโญยางผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช (โรคพืชวิทยา)600110535517412
785 รพ420 โรคพืชเศรษฐกิจ16101105356รุ่งทิวา ปัญญาผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช610110535617420
786 รพ420 โรคพืชเศรษฐกิจ16101105353เมธาวี ลาภทิพย์ผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช610110535317420
787 รพ420 โรคพืชเศรษฐกิจ16101105344พัชรพล ใจแก้วผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช610110534417420
788 รพ420 โรคพืชเศรษฐกิจ16101105340พงศธร แสงใหญ่ผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช610110534017420
789 รพ420 โรคพืชเศรษฐกิจ16101105335ปัทมวรรณ บุญแสงผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช610110533517420
790 รพ420 โรคพืชเศรษฐกิจ16101105330นัทชมน พรมพิทักษ์ผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช610110533017420
791 รพ420 โรคพืชเศรษฐกิจ16101105331นาถนภา หลักใหลผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช610110533117420
792 รพ420 โรคพืชเศรษฐกิจ16101105323ธัญธิดา ใจคำผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช610110532317420
793 รพ420 โรคพืชเศรษฐกิจ16101105320ทิพากร เรือนคำผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช610110532017420
794 รพ420 โรคพืชเศรษฐกิจ16101105316ณัฐธิดา วงศ์ยาผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช610110531617420
795 รพ420 โรคพืชเศรษฐกิจ16101105311ชนากานต์ อุสาผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช610110531117420
796 รพ420 โรคพืชเศรษฐกิจ16101105310เจินเจิน โซผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช610110531017420
797 รพ420 โรคพืชเศรษฐกิจ16101105308จิรัชญา อุปละผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช610110530817420
798 รพ420 โรคพืชเศรษฐกิจ16101105304ไกรวุฒิ ต๋าคำผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช610110530417420
799 รพ420 โรคพืชเศรษฐกิจ16101105336ปาริฉัตร เตรียมแรงผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช610110533617420
800 รพ420 โรคพืชเศรษฐกิจ16101105337ปิยฉัตร บำรุงแคว้นผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช610110533717420
801 รพ420 โรคพืชเศรษฐกิจ16101105315ณัฐญา กล้าหาญผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช610110531517420
802 รพ420 โรคพืชเศรษฐกิจ16101105312ชุติกาญจน์ คนยังผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช610110531217420
803 รพ420 โรคพืชเศรษฐกิจ16101105314ณัฐชา นรินทร์นอกผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช610110531417420
804 รพ420 โรคพืชเศรษฐกิจ16101105372หวันยิหวา พรมสันต์ผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช610110537217420
805 รพ420 โรคพืชเศรษฐกิจ16101105365ศศิวิมล สีสวัสดิ์ผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช610110536517420
806 รพ420 โรคพืชเศรษฐกิจ16101105363วลีลักษณ์ มรดกธีรภาพผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช610110536317420
807 รพ420 โรคพืชเศรษฐกิจ16101105359วรนุช วงค์หวันผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช610110535917420
808 รศ215 กฎหมายรัฐธรรมนูญ16007108315พุฒิพงษ์ ฤทธีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรรัฐศาสตร์60071083158891342
809 รศ215 กฎหมายรัฐธรรมนูญ16007108316ภาณุพงศ์ จันทร์เพ็ญมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรรัฐศาสตร์60071083168891342
810 รศ215 กฎหมายรัฐธรรมนูญ16007108333สุทธิรักษ์ ศรีทนนท์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรรัฐศาสตร์60071083338891342
811 รศ325 นิเวศวิทยาการเมือง16007108318เมธินี จันทร์เต็มมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรรัฐศาสตร์60071083188891373
812 วก430 เครื่องจักรกลเกษตรและการจัดการ16103101362อรรถพัฒน์ เกตุพงษ์วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร61031013628893428
813 วท102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี16207101306อาภัสรา อุดมรัตน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6207101306625573
814 วพ330 การจำแนกวัชพืช16101105357ฤทธิเดช ภมรพรรณผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053578890312
815 วพ330 การจำแนกวัชพืช16101105373อนงค์นาฎ จันทร์ใสผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053738890312
816 วพ330 การจำแนกวัชพืช16101105366ศิราณี จันทะคุณผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053668890312
817 วพ330 การจำแนกวัชพืช16101105354ยุพา อาชาชัยกิจผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053548890312
818 วพ330 การจำแนกวัชพืช16101105350พิรยา สินสุวรรณ์ผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053508890312
819 วพ330 การจำแนกวัชพืช16101105343พัชชา เข็มราชผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053438890312
820 วพ330 การจำแนกวัชพืช16101105327นพรัตน์ นัยโพธิ์ผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053278890312
821 วพ330 การจำแนกวัชพืช16101105370สุนิสา ปุลาถาเนผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053708890312
822 วพ330 การจำแนกวัชพืช16101105322ธรรมวัฒน์ ศรีภักดีผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053228890312
823 วพ330 การจำแนกวัชพืช16101105309จิราพร ลาสิงห์ผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053098890312
824 วพ330 การจำแนกวัชพืช16101105307จิรพงศ์ คงมีผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053078890312
825 วพ330 การจำแนกวัชพืช16101105358วงศธร ดวงสุวรรณ์ผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053588890312
826 วพ450 หลักการควบคุมวัชพืช16101105366ศิราณี จันทะคุณผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053668890316
827 วพ450 หลักการควบคุมวัชพืช16101105357ฤทธิเดช ภมรพรรณผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053578890316
828 วพ450 หลักการควบคุมวัชพืช16101105373อนงค์นาฎ จันทร์ใสผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053738890316
829 วพ450 หลักการควบคุมวัชพืช16101105343พัชชา เข็มราชผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053438890316
830 วพ450 หลักการควบคุมวัชพืช16101105370สุนิสา ปุลาถาเนผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053708890316
831 วพ450 หลักการควบคุมวัชพืช16101105327นพรัตน์ นัยโพธิ์ผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053278890316
832 วพ450 หลักการควบคุมวัชพืช16101105358วงศธร ดวงสุวรรณ์ผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053588890316
833 วพ450 หลักการควบคุมวัชพืช16101105350พิรยา สินสุวรรณ์ผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053508890316
834 วพ450 หลักการควบคุมวัชพืช16101105307จิรพงศ์ คงมีผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053078890316
835 วพ450 หลักการควบคุมวัชพืช16101105322ธรรมวัฒน์ ศรีภักดีผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053228890316
836 วพ450 หลักการควบคุมวัชพืช16101105354ยุพา อาชาชัยกิจผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053548890316
837 วพ450 หลักการควบคุมวัชพืช16101105309จิราพร ลาสิงห์ผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช61011053098890316
838 วพ452 การควบคุมวัชพืชโดยชีววิธี16001105361นันธิณี มณีอรุณผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)60011053618890317
839 วพ452 การควบคุมวัชพืชโดยชีววิธี16001105324ชาติชาย หมายเชื้อกลางผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)60011053248890317
840 วพ499 สัมมนา16001105361นันธิณี มณีอรุณผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)60011053618890318
841 วพ499 สัมมนา16001105324ชาติชาย หมายเชื้อกลางผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)60011053248890318
842 ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต16007101307นพดล แสงจันทร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง60071013078891444
843 ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต16007101304ณัฐกิตติ์ ปราบพาลมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง60071013048891444
114ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต156001101032วโรตม์ อ่ำพริ้งผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่60011010328891444
115ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต156001101039ศุภวิชญ์ วงษ์ศรีแก้วผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่60011010398891444
116ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต156001101048อภิเดช ธิวงค์คำผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่60011010488891444
117ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต156001101027Men Vobผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่60011010278891444
118ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต156001101023พิเชฐ คำมีแก่นผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่60011010238891444
119ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต156001101033วัชรากร มาขำผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่60011010338891444
850 ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต166001125331วัชราภรณ์ บาริศรีผลิตกรรมการเกษตรการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร60011253318891444
851 ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา16007108333สุทธิรักษ์ ศรีทนนท์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรรัฐศาสตร์60071083338891445
120ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา16007108318เมธินี จันทร์เต็มมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรรัฐศาสตร์60071083188891445
853 ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา16007108316ภาณุพงศ์ จันทร์เพ็ญมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรรัฐศาสตร์60071083168891445
854 ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา16007108315พุฒิพงษ์ ฤทธีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรรัฐศาสตร์60071083158891445
855 ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา16307101001นุสรณ์ ดาอ่ำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง63071010018891445
121ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา16107104313อาทิมา สอดส่องมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ61071043138891445
857 ศท031 การใช้ภาษาไทย16307108018ศิริมงคล พร้อมอุดมมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเมืองและการปกครองท้องถิ่น63071080188891443
122ศท031 การใช้ภาษาไทย45401105366สุปราณี ชัดเจนกิจผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช (โรคพืชวิทยา)54011053668891443
123ศท031 การใช้ภาษาไทย55603101350อาทิตย์ พุทธรัตน์วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร56031013508891443
860 ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม16107104313อาทิมา สอดส่องมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ61071043138891447
861 ศท141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 166201102465อรปรีญา ศรีสุขผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน620110246530141
862 ศท141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 166201102323จิรพันธ์ แสงสกุลไพศาลผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน620110232330141
863 ศท141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 166201102445สมยายุทธ จริตดีสมผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน620110244530141
864 ศท141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 166201102362ธัญญาภรณ์ เหวยยูกู่ผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน620110236230141
124ศท141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 166201102476ณัฐวดี นิลพฤกษ์ผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน620110247630141
866 ศท141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 166201102471อารีญา อินตาโยผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน620110247130141
867 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 216107104314กฤชพสิษฐ์ ลิ้มรัชชานนท์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ610710431430142
868 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 216007108338อริสรา รัดเสริฐมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรรัฐศาสตร์600710833830142
869 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 226107109313นัทชา คงสินมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง610710931330142
870 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 226107109305เจษฎากร เงินสุขมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง610710930530142
871 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 226107109308เชิดชู วุฒิยามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง610710930830142
872 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 226307107314พงศกร พานชัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช630710731430142
873 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 226107104314กฤชพสิษฐ์ ลิ้มรัชชานนท์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ610710431430142
874 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 226207101305ไรวินทร์ มุขประเสริฐมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง620710130530142
875 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 226107109308เชิดชู วุฒิยามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง610710930830142
876 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 226207101306อาภัสรา อุดมรัตน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง620710130630142
877 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 226207101304ภัทธพงศ์ ฉันนะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง620710130430142
878 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 266118102361ภูมิรพี จุลญาติสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล611810236130142
879 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 276110101331ธนากร สุธรรมเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง611010133130142
880 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 276110101389อนุวัฒน์ สุภรัตนกุลเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง611010138930142
881 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 276110101356พีรัช สิงห์เกษมศักดิ์เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง611010135630142
882 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 276110101349พงษ์สิริ จันทร์เสาร์เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง611010134930142
883 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 276110101342บทวชง มากล้นเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง611010134230142
884 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 276110101338ธีรทัศน์ ต๊ะวิจิตรเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง611010133830142
885 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 276110101321ณัฐกุล มีแท้เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง611010132130142
886 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 276110101316ชิติพัทธ์ ธรรมโชติเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง611010131630142
887 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 276110101309จินดาวุธ ขันลาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง611010130930142
888 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 276110101307เขมทัต ชุ่มชื่นเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง611010130730142
889 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 276110101302กมลภพ โพธิ์ทองเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง611010130230142
890 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 276110101394พีรวิชญ์ ศรีวัตถาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง611010233930142
891 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2205919102501จอมพชร นามวงศ์พรหมสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมภูมิสถาปัตยกรรม591910250130142
892 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2216118102361ภูมิรพี จุลญาติสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล611810236130142
893 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2226001102362ธนวิทย์ จันทิพย์ผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน600110236230142
894 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2226015123356เผด็จพล ไชยสกุลวิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน601512335630142
895 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2236114101315จักรกฤษณ์ กันทาคำศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ611410131530142
896 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2256118102315จักรพงศ์ เทวกุลสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล611810231530142
897 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2256110102309ชยังกูร ประจงเศรษฐ์เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำนวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง611010230930142
898 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2256110102313ฐากรณ์ จันทนปเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำนวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง611010231330142
899 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2256110102347วสวัตติ์ วิระโยเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำนวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง611010234730142
900 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2256110102319ทิวากร ชัยกาจเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำนวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง611010231930142
901 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2266219101005ธนกฤต อูปทองสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิทัศน์621910100530142
902 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2266219101009พัชรพล คำแหลงสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิทัศน์621910100930142
903 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2266219101019หัสดินทร์ แดงรามันสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิทัศน์621910101930142
904 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2266219101018สุริยา แสงค่าณีสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิทัศน์621910101830142
905 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2266219101014วุฒิวัฒน์ บุญปัญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิทัศน์621910101430142
906 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2266219101012วรรณพร ลุนคนชมสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิทัศน์621910101230142
907 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2266219101004ฐาปนพงศ์ ณ เชียงใหม่สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิทัศน์621910100430142
908 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2266219101003ชนิดาภา เข้าฝายสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิทัศน์621910100330142
909 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2266119101005ณัฐวัตร ขวัญนิมิตรสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิทัศน์611910100530142
910 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2266014101333ธัญญากร บุระผากาศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ601410133330142
911 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2266119101015อธิป สมาพงษ์สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิทัศน์611910101530142
912 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2266119101013เศรษฐชัย เเสงสีจันทร์สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิทัศน์611910101330142
125ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2266119101012ศุภวิชญ์ ใจสมุทรสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิทัศน์611910101230142
914 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2266119101008พีระพงศ์ โปธาคำสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิทัศน์611910100830142
915 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2266119101007เนวิน ทำศรีสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิทัศน์611910100730142
916 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2266012102356ภัณฑิรา สมคำเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์601210235630142
917 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2266219101001เกริกพล มีบุตรดีสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิทัศน์621910100130142
918 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2266219101010ยุทธนา ศิริรัตน์สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิทัศน์621910101030142
919 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2316319101002จะชี อาส่าสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิทัศน์631910100230142
920 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2316319101007ธนสิทธิ์ ปัญจวงศ์สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิทัศน์631910100730142
921 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2316319101017วุฒิชัย ทองเสน่ห์สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิทัศน์631910101730142
922 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2316319101010ปวัณรัตน์ ศรทองสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิทัศน์631910101030142
923 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2506122101405รินรดา สินอุดมสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)612210140530142
924 ศท241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 116119103518สมรักษ์ หมื่อแลสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมสถาปัตยกรรม61191035188891450
925 ศท241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 116019103505ญาณพันธุ์ เเก้วกุนทนสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมสถาปัตยกรรม60191035058891450
926 ศท241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 116219101007นครินทร์ เจิมภักดีสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิทัศน์62191010078891450
927 ศท241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 116003104336สมชาย ลุงเสาร์วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว60031043368891450
928 ศท241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 116003105308ตะลันต์ ตันโตวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์60031053088891450
929 ศท241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 116003105318นริศรา ปงผาบวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์60031053188891450
930 ศท241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 116003105322พชรวรรณ ศิริวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์60031053228891450
931 ศท241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 116003105306ฉัฐวณิชย์ ภัสสุวัสม์วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์60031053068891450
932 ศท241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 126119101310วรรณภา ก้งทองสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิทัศน์61191013108891450
933 ศท241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 126119101316สหรัถ ปัทมะเสวีสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิทัศน์61191013168891450
934 ศท241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 126119101319อาณาจักร สงครินทร์สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิทัศน์61191013198891450
935 ศท241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 126003105309ทวีชาติ ประสาขาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์60031053098891450
936 ศท241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 126003105311ธนากานต์ ช้างอินทร์วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์60031053118891450
937 ศท241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 126003105313กาญจนาณัฏฐ์ บุตรศรีวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์60031053138891450
938 ศท241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 126003105324พิชญาภรณ์ หมื่นทิวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์60031053248891450
939 ศท241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 126003105325พิชิตา เมืองคำวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์60031053258891450
940 ศท241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 126003105328ภคพงษ์ แสงอรุณทองวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์60031053288891450
941 ศท241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 126003105339สุชาดา สามเกลียววิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์60031053398891450
942 ศท241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 126003104305จุฑามาศ เชื้อลิ้นฟ้าวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว60031043058891450
943 ศท241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 126119101312วิชญ์พล แก้วมณีสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิทัศน์61191013128891450
944 ศท241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 126119101308พรรณาลาย มั่นทันสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิทัศน์61191013088891450
945 ศท241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 136215124013จุฑามาศ ธรรมศรีวิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน62151240138891450
946 ศท241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 136215124094ปรัชญา จุลเจิมวิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน62151240948891450
947 ศท241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 136215124077สุรทิน บุญเทียมวิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน62151240778891450
948 ศท241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 136215124022ณัฐธยาน์ โปธิมูลวิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน62151240228891450
949 ศท241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 136215124028ธวัชชัย ก้อนแก้ววิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน62151240288891450
126ศท241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 136215124071สิทธิโชค อินทะวันวิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน62151240718891450
951 ศท241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 136215124062วีรากร ยศยิ่งวิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน62151240628891450
952 ศท241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 136215124061วีรวัฒน์ ชัยศิริลักษณ์วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน62151240618891450
953 ศท241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 136215124059วิโรจน์ เลาลีวิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน62151240598891450
954 ศท242 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 216104101404ณัฐวดี คงแก้ววิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์61011023538892870
955 ศท243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 136222103022ปิยะวัฒน์ สาวทรัพย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)62221030228891451
956 ศท243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 136222103039สุวิทย์ ดีคำมาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)62221030398891451
957 ศท243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 176001125345สหรัช พรหมอยู่ผลิตกรรมการเกษตรการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร60011243258891451
127ศท243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 176001105317ชนกนาถ ระวังพรมราชผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)60011053178891451
959 ศท243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 186101101343พงษ์เดช คุ้มบัวลาผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่61011013438891451
960 ศท243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 186101101352ภานุพงศ์ ศิลารักษ์ผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่61011013528891451
961 ศท243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 186101101341เปรมศักดิ์ พัชรมงคลสกุลผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่61011013418891451
962 ศท243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 186101101385เมธาวี กามานครผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่61011024198891451
963 ศท243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 186101101384ภัทรพร อ้วนมะโฮงผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่61011024138891451
964 ศท244 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 226101102330ชนิกานต์ วารินผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน61011023308893358
965 ศท244 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 226101102487โสภิตา อบเชยผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน61011024878893358
966 ศท244 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 226101102471สิทธินนท์ จันทรสีมาวรรณผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน61011024718893358
967 ศท244 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 226101102402พรชัย สุขแสงสว่างผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน61011024028893358
968 ศท244 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 226101102378ธีรพงษ์ จันปัญญาผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน61011023788893358
969 ศท244 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 226101102333ชลธิชา วงษ์น้อยผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน61011023338893358
970 ศท245 ภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์ 116307108018ศิริมงคล พร้อมอุดมมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเมืองและการปกครองท้องถิ่น63071080188891452
128ศท245 ภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์ 176309101008จิตรวดี เชื่อมั่นพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว63091010088891452
129ศท245 ภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์ 176309101015ณัฐกานต์ แปรชนพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว63091010158891452
973 ศท245 ภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์ 175605104307กุลธร ชูสกุลชัยชนะวิทยาลัยบริหารศาสตร์การบริหารท้องถิ่น56051043078891452
974 ศท245 ภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์ 176014101321ชินภัทร์ คำฝั้นศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ60141013218891452
975 ศท245 ภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์ 1106006105388อรวรรณ ขันธวิชัยบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศทางธุรกิจ60061053888891452
976 ศท245 ภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์ 1106114101405อภิสิทธิ์ หม่องมาลีศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ61141014058891452
977 ศท247 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ16112106323ธนากร สายคำอินเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม61121063238893361
978 ศท247 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ16112106328นราวิชญ์ กองมูลเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม61121063288893361
979 ศท247 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ16112106360วีรยุทธ เหล่าพิมพ์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม61121063608893361
980 ศท247 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ16112106347พุฒิพงศ์ บุญยณกุลเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม61121063478893361
981 ศท247 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ16112106348ภัทรธิภา หมู่ธรรมไชยเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม61121063488893361
982 ศท247 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ16112106355วรเมธ พรมลาเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม61121063558893361
983 ศท247 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ16112106301กมลวรรณ ปายูนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม61121063018893361
984 ศท247 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ16112106316ณัฐพล กวางสบายเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม61121063168893361
985 ศท304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน26004101360พีระวิชญ์ ตระกูลพิตรพิบูลวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์60041013608891448
986 ศท304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน36003105311ธนากานต์ ช้างอินทร์วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์60031053118891448
987 ศท304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน36003105328ภคพงษ์ แสงอรุณทองวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์60031053288891448
988 ศท304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน36003105309ทวีชาติ ประสาขาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์60031053098891448
989 ศท343 สนทนาภาษาอังกฤษ16003104307ชนาธิป รัตนนพนันท์วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว600310430730343
990 ศท343 สนทนาภาษาอังกฤษ16103102332มัทธิว ใจมันวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมอาหาร610310233230343
991 ศท343 สนทนาภาษาอังกฤษ16003104340อนาวิล เบ็ญจะญาติวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว600310434030343
992 ศท343 สนทนาภาษาอังกฤษ26003101335ปิย์วรา โกวิทอิสริยะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร600310133530343
993 ศท343 สนทนาภาษาอังกฤษ36003104309ชาญณรงค์ กุลเพชรวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว600310430930343
994 ศท343 สนทนาภาษาอังกฤษ36003104324ปิยะนุช สินโพธิ์วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว600310432430343
130ศท343 สนทนาภาษาอังกฤษ36203101350อรรถชัย สังข์วงค์วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร620310135030343
131ศท343 สนทนาภาษาอังกฤษ36218102327ณัฐนนท์ เลิศชัยมงคลสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล621810232730343
997 ศท343 สนทนาภาษาอังกฤษ36218102346นฤบดี เจริญสุขสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล621810234630343
132ศท343 สนทนาภาษาอังกฤษ36218102373วทัญญู ภิรมนาสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล621810237330343
133ศท343 สนทนาภาษาอังกฤษ36203101338มณฑล ปั้นเงินวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร620310133830343
134ศท343 สนทนาภาษาอังกฤษ36203101301กฤษฎากร กอพลวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร620310130130343
1001 ศท347 ภาษาอังกฤษเชิงพาณิชย์46206101344ธนกร เทพเครือบริหารธุรกิจการจัดการ62061013448893364
1002 ศท347 ภาษาอังกฤษเชิงพาณิชย์46206101309กีรติกา ธิทะบริหารธุรกิจการจัดการ62061013098893364
1003 ศท347 ภาษาอังกฤษเชิงพาณิชย์46106102361นันทพงศ์ พนากำเนิดสกุลบริหารธุรกิจการตลาด61061023618893364
1004 ศท347 ภาษาอังกฤษเชิงพาณิชย์46106102357ธีรพงศ์ อุดมมหาไพรบริหารธุรกิจการตลาด61061023578893364
1005 ศท347 ภาษาอังกฤษเชิงพาณิชย์56106104312เกียรติภูมิ กาฝากทองบริหารธุรกิจการเงิน61061043128893364
1006 ศท347 ภาษาอังกฤษเชิงพาณิชย์56106101408พัทธ์ธีรา บุญบางบริหารธุรกิจการจัดการ61061014088893364
1007 ศท347 ภาษาอังกฤษเชิงพาณิชย์56106101378ปฐมรัก เจริญสุขบริหารธุรกิจการจัดการ61061013788893364
1008 ศท347 ภาษาอังกฤษเชิงพาณิชย์56106101330ฐานิกา ลัภย์โภคาสกุลบริหารธุรกิจการจัดการ61061013308893364
1009 ศท347 ภาษาอังกฤษเชิงพาณิชย์56106104382พงศกร คุณาบริหารธุรกิจการเงิน61061043828893364
1010 ศท347 ภาษาอังกฤษเชิงพาณิชย์56106104400โยธกา ปาใจบริหารธุรกิจการเงิน61061044008893364
1011 ศท347 ภาษาอังกฤษเชิงพาณิชย์56106104309กิตตินันท์ เปี้ยอ้ายบริหารธุรกิจการเงิน61061043098893364
1012 ศท347 ภาษาอังกฤษเชิงพาณิชย์56106104304กฤษณะ สิทธิเรืองบริหารธุรกิจการเงิน61061043048893364
1013 ศท347 ภาษาอังกฤษเชิงพาณิชย์56106104393ภาณุมาศ ขุนหาญบริหารธุรกิจการเงิน61061043938893364
1014 ศท347 ภาษาอังกฤษเชิงพาณิชย์56006101307กฤษณา กาใจทรายบริหารธุรกิจการจัดการ60061013078893364
1015 ศท347 ภาษาอังกฤษเชิงพาณิชย์56006101416พิชญาภา หล่อธารบริหารธุรกิจการจัดการ60061014168893364
1016 ศท347 ภาษาอังกฤษเชิงพาณิชย์66206102382มัณฑนา เนื่องพุกก์บริหารธุรกิจการตลาด62061023828893364
1017 ศท347 ภาษาอังกฤษเชิงพาณิชย์66006105349ปรัตถกร คำมาบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศทางธุรกิจ60061053498893364
1018 ศท347 ภาษาอังกฤษเชิงพาณิชย์66106101330ฐานิกา ลัภย์โภคาสกุลบริหารธุรกิจการจัดการ61061013308893364
1019 ศท347 ภาษาอังกฤษเชิงพาณิชย์66206102383ยุพา แสงทองบริหารธุรกิจการตลาด62061023838893364
1020 ศท347 ภาษาอังกฤษเชิงพาณิชย์76206101412สุนารี พึ่งพาเลิศบริหารธุรกิจการจัดการ62061014128893364
1021 ศท347 ภาษาอังกฤษเชิงพาณิชย์76206101369ปัญญดา กรุดนาคบริหารธุรกิจการจัดการ62061013698893364
1022 ศท347 ภาษาอังกฤษเชิงพาณิชย์76206101414สุพรรณี ไชยบุรีบริหารธุรกิจการจัดการ62061014148893364
1023 ศท347 ภาษาอังกฤษเชิงพาณิชย์76206101415สุมิตตา วงค์คำบริหารธุรกิจการจัดการ62061014158893364
1024 ศท347 ภาษาอังกฤษเชิงพาณิชย์76206101413สุนิสา ตุงคำบริหารธุรกิจการจัดการ62061014138893364
1025 ศท347 ภาษาอังกฤษเชิงพาณิชย์76206101410ศุภาพิชญ์ อินทรไทยวงค์บริหารธุรกิจการจัดการ62061014108893364
1026 ศท347 ภาษาอังกฤษเชิงพาณิชย์76206101323เจนจิรา สาครขันธ์บริหารธุรกิจการจัดการ62061013238893364
1027 ศท347 ภาษาอังกฤษเชิงพาณิชย์76206101321จุรีรัตน์ คำมงคลบริหารธุรกิจการจัดการ62061013218893364
135ศท347 ภาษาอังกฤษเชิงพาณิชย์76206101304กฤติยา สุยะแก้วบริหารธุรกิจการจัดการ62061013048893364
1029 ศท347 ภาษาอังกฤษเชิงพาณิชย์76206101326ชฎาภรณ์ ลองไชยบริหารธุรกิจการจัดการ62061013268893364
1030 ศท347 ภาษาอังกฤษเชิงพาณิชย์76206101320จุฑามาศ หล้าทองบริหารธุรกิจการจัดการ62061013208893364
1031 ศท347 ภาษาอังกฤษเชิงพาณิชย์76206101319จินดา ละชีบริหารธุรกิจการจัดการ62061013198893364
1032 ศท347 ภาษาอังกฤษเชิงพาณิชย์76206101318จิตราภรณ์ จิตจักรบริหารธุรกิจการจัดการ62061013188893364
1033 ศท347 ภาษาอังกฤษเชิงพาณิชย์86106104409วสันต์ ประชุมบริหารธุรกิจการเงิน61061044098893364
1034 ศท347 ภาษาอังกฤษเชิงพาณิชย์86106104328ชนันชัย ชัยเจริญบริหารธุรกิจการเงิน61061043288893364
1035 ศท347 ภาษาอังกฤษเชิงพาณิชย์86106104398มังกเรศ พิบูลย์บริหารธุรกิจการเงิน61061043988893364
136ศท347 ภาษาอังกฤษเชิงพาณิชย์86106101310กานต์ธิดา ณ นครพนมบริหารธุรกิจการจัดการ61061013108893364
1037 ศท347 ภาษาอังกฤษเชิงพาณิชย์86006105314จิรโชติ สินโพธิ์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศทางธุรกิจ60061053148893364
1038 ศป151 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 216209102325สิริพร แสงไฟพัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว62091023258890110
1039 ศป151 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 216209102324สมศักดิ์ เตชะเลิศพนาพัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว62091023248890110
1040 ศป151 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 216209102326สุชาดา จักรพลพัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว62091023268890110
1041 ศป151 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 216209101312จิราลักษณ์ ลุงกอนพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว62091013128890110
1042 ศป151 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 226214102409อารยา อารยพิทยาศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ62141024098890110
1043 ศป151 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 226214102412เอกอภิสิทธิ์ สุดเสาร์ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ62141024128890110
1044 ศป151 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 226214102396สุวนันท์ ฉัตรแก้วสมบูรณ์ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ62141023968890110
1045 ศป151 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 226214102400อธิษฐ์ แก้วเขียวศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ62141024008890110
1046 ศป151 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 226214102398หทัยรักษ์ ทัพเสลาศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ62141023988890110
1047 ศป151 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 226214102397สุวภัทร พาพันธุ์ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ62141023978890110
1048 ศป151 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 226214102363พิมพิศา พุ่มพฤกษ์ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ62141023638890110
1049 ศป151 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 226214102362พิมญาดา นันทะเสนศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ62141023628890110
1050 ศป151 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 226214102359พัชรินทร์ เนื่องอ้นศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ62141023598890110
1051 ศป151 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 226214102343ปภาวดี หัสสาศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ62141023438890110
1052 ศป151 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 226209101343เนตรชนก แสงจันทร์พัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว62091013438890110
1053 ศป151 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 226209101379ศศิกาญจน์ จิตนันท์พัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว62091013798890110
1054 ศป151 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 226209101380ศศิประภา โง่นแก้วพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว62091013808890110
1055 ศป151 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 226209101360พุฒิเมธ ทองรักษ์พัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว62091013608890110
1056 ศป151 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 226010101311ขจรเดช ลิ้มสกุลเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง60101013118890110
1057 ศป151 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 226010101416อนันตญา เปียงใจเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง60101014168890110
1058 ศป160 ภาษาจีนขั้นต้น 116209101351พรวิภา โกแสนตอพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว62091013518890116
1059 ศป160 ภาษาจีนขั้นต้น 116209101371วราเทพ ไพรสานฑ์วณิชกุลพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว62091013718890116
1060 ศป160 ภาษาจีนขั้นต้น 116109102341สรวิชญ์ เขื่อนสุขพัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว61091023418890116
1061 ศป160 ภาษาจีนขั้นต้น 116209101324ณัฐนนท์ วงศ์หล่มแก้วพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว62091013248890116
1062 ศป160 ภาษาจีนขั้นต้น 116209101309ไกรเดช กิตติคุโณดมพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว62091013098890116
1063 ศป160 ภาษาจีนขั้นต้น 116209101402พิชญุตม์ จอกดีพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว62091014028890116
1064 ศป160 ภาษาจีนขั้นต้น 116209101340ธีรภัทร์ ดวงจันทร์พัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว62091013408890116
1065 ศป160 ภาษาจีนขั้นต้น 116209101342นลินี นันตานลินทร์พัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว62091013428890116
1066 ศป160 ภาษาจีนขั้นต้น 116209101333ทิพรดา ธิวงค์พัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว62091013338890116
1067 ศป161 ภาษาจีนขั้นต้น 216109102304คิรากร พนาใฝ่ธรรมชาติพัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว61091023048890117
1068 ศป161 ภาษาจีนขั้นต้น 216009102324ระพี เกษมสุขพัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว60091023248890117
1069 ศป161 ภาษาจีนขั้นต้น 216007104001กิติศักดิ์ อินทรรัตน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรพัฒนาการท่องเที่ยว60071040018890117
1070 ศป161 ภาษาจีนขั้นต้น 236209101401ปิยธิดา หล้าคำมูลพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว62091014018890117
1071 ศป161 ภาษาจีนขั้นต้น 236109101330ธิดา ใจคงพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว61091013308890117
1072 ศป231 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 216109101396ไอลดา หลีจ๊ะพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว61091013968890112
1073 ศป231 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 216109101379สุทธิดา ปัญญาพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว61091013798890112
1074 ศป231 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 216109101368วิยะดา บุดดีพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว61091013688890112
1075 ศป231 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 216109101346พงศธร คำปินตาพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว61091013468890112
1076 ศป231 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 216109101302กรรณิการ์ วงค์ชารีพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว61091013028890112
1077 ศป231 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 216109101304กัญญาณัฐ ศิริกุลพันธ์พัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว61091013048890112
1078 ศป231 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 216109101394อุษณี ชื่นดวงพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว61091013948890112
1079 ศป236 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 216114102320ณีรนุช ธีรสุขพิมลศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ61141023208890202
1080 ศป236 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 216107104313อาทิมา สอดส่องมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ61071043138890202
1081 ศป236 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 215807104310ธนกฤต คชเวชมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรพัฒนาการท่องเที่ยว58071043108890202
1082 ศป236 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 216114102345พิศลยา เหมือนหงษ์ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ61141023458890202
1083 ศป236 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 216007104313เสาวนีย์ เปรียบปานมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรพัฒนาการท่องเที่ยว60071043138890202
1084 ศป236 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 216007104305ณภัทร ล่องเพ็งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรพัฒนาการท่องเที่ยว60071043058890202
1085 ศป236 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 216114102348ภวิศา อิ่มกระโทกศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ61141023488890202
1086 ศป236 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 216114102350เมสินี สุขแก้วศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ61141023508890202
1087 ศป236 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 236109102306จิรภัทร สัตย์สูงพัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว61091023068890202
1088 ศป236 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 236109102328เพทาย กาบบัวพัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว61091023288890202
1089 ศป236 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 235900101301เกียรติพงษ์ ประลองผลพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว59081063498890202
1090 ศป241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 116022101327ญานิกา บุญทองสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)60221013278893350
137ศป241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 116010101396ศุภพินิจ ดาบเขียวเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง60101013968893350
1092 ศป241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 116022101398เมทิน คำนึงคงสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)60221013988893350
1093 ศป241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 116207101302นิจจนันท์ ผันสืบมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง62071013028893350
1094 ศป241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 115907104316อาภัสรา ผมคำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรพัฒนาการท่องเที่ยว59071043168893350
1095 ศป241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 116107108320ศศิธร สมหิรัญมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรรัฐศาสตร์61071083208893350
1096 ศป241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 116207101303บัวชมพู ประทุมทองมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง62071013038893350
138ศป241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 115915123349ปรเมทย์ สุพุงวิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน59151233498893350
1098 ศป241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 125906102463ภูริพัทธ์ ยอดไกรศรีบริหารธุรกิจการตลาด59061024638893350
1099 ศป242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 216001125345สหรัช พรหมอยู่ผลิตกรรมการเกษตรการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร60011243258893351
1100 ศป242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 216001125313ธนกฤช ปฐมนุส์พงศ์ผลิตกรรมการเกษตรการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร60011253138893351
139ศป242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 215908107319ชาญณรงค์ บุญเรืองมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติรัฐศาสตร์59081073198889221
140ศป242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 215807104310ธนกฤต คชเวชมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรพัฒนาการท่องเที่ยว58071043108893351
1103 ศป242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 215915123349ปรเมทย์ สุพุงวิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน59151233498893351
1104 ศป242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 216014101343พิสิษฐ์ ล้ำเลิศกิจศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ60141013438893351
1105 ศป242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 216001125335สักการะ สุปีผลิตกรรมการเกษตรการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร60011253358893351
1106 ศป242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 226022101301กชมน ประทุมนันท์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)60221013018893351
1107 ศป242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 226022101345ธัญชนก ขุนอาจวาสสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)60221013458893351
1108 ศป242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 226001125348ธนกร สงวนรัมย์ผลิตกรรมการเกษตรการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร60041013448893351
141ศป242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 226010101396ศุภพินิจ ดาบเขียวเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง60101013968893351
1110 ศป242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 226001125318ประทีป กรรณิกาผลิตกรรมการเกษตรการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร60011253188893351
1111 ศป242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 226010101354นฤเบศร เล็กชูวงศ์เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง60101013548893351
1112 ศป242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 226015123303กัญธิมา พุทธมณีวิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน60151233038893351
142ศป242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 225906102463ภูริพัทธ์ ยอดไกรศรีบริหารธุรกิจการตลาด59061024638893351
1114 ศป242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 226001113320นครชัย กันทะเอ้ยผลิตกรรมการเกษตรปฐพีศาสตร์60011133208893351
1115 ศป242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 226022101319จุฑารัตน์ บุดชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)60221013198893351
1116 ศป242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 226022101439สุภาภรณ์ เทือกจันทร์คำสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)60221014398893351
1117 ศป242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 226022101430สัณห์สินี ด้วงวงษ์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)60221014308893351
1118 ศป242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 226022101404รุ่งรัศมี วังบุญคงสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)60221014048893351
1119 ศป242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 226022101386พีรพัฒน์ ทองอ่อนสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)60221013868893351
1120 ศป242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 226001105409สุชาติ พนารุ่งเรืองผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช (กีฏวิทยา)60011054098893351
1121 ศป242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 226022101353ธนภร ดั่นเจริญสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)60221013538893351
1122 ศป243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 316007104313เสาวนีย์ เปรียบปานมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรพัฒนาการท่องเที่ยว60071043138893352
1123 ศป243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 316107107317สุกฤษฎิ์ สุขแก้วมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช61071073178893352
1124 ศป243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 316007101307นพดล แสงจันทร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง60071013078893352
1125 ศป243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 316007101304ณัฐกิตติ์ ปราบพาลมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง60071013048893352
143ศป243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 326115123369วรภัทร ปานปุยวิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน61151233698893352
144ศป243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 346001105307เกษราพร แสงลูนผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช (โรคพืชวิทยา)60011053078893352
145ศป243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 346001125335สักการะ สุปีผลิตกรรมการเกษตรการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร60011253358893352
146ศป243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 346001125318ประทีป กรรณิกาผลิตกรรมการเกษตรการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร60011253188893352
147ศป243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 346001125313ธนกฤช ปฐมนุส์พงศ์ผลิตกรรมการเกษตรการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร60011253138893352
148ศป243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 346001125345สหรัช พรหมอยู่ผลิตกรรมการเกษตรการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร60011243258893352
149ศป243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 345906102463ภูริพัทธ์ ยอดไกรศรีบริหารธุรกิจการตลาด59061024638893352
150ศป243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 346014101343พิสิษฐ์ ล้ำเลิศกิจศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ60141013438893352
151ศป243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 345915123349ปรเมทย์ สุพุงวิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน59151233498893352
152ศป243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 356001105310จันทิมา เสนพรหมผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช (กีฏวิทยา)60011053108893352
153ศป243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 366022101352นฤมล ไชยเวทย์วิทยาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)60221013528893352
154ศป243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 366001113320นครชัย กันทะเอ้ยผลิตกรรมการเกษตรปฐพีศาสตร์60011133208893352
1138 ศป243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 366001113302กฤษณพล อินทยุงผลิตกรรมการเกษตรปฐพีศาสตร์60011133028893352
155ศป243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 376110101340นราธิป โพธิ์พะเนาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง61101013408893352
156ศป243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 376022101439สุภาภรณ์ เทือกจันทร์คำสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)60221014398893352
157ศป243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 376022101404รุ่งรัศมี วังบุญคงสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)60221014048893352
158ศป243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 386010101354นฤเบศร เล็กชูวงศ์เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง60101013548893352
159ศป243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 386010101396ศุภพินิจ ดาบเขียวเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง60101013968893352
1144 ศป341 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพบัญชี26006103412พัชราภา โนวัฒน์บริหารธุรกิจบัญชี60061034128893005
1145 ศป341 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพบัญชี26006103475สาวิตรี คุณนะลาบริหารธุรกิจบัญชี60061034758893005
1146 ศป341 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพบัญชี26006103341ชาญนนท์ วงค์ชัยบริหารธุรกิจบัญชี60061033418893005
1147 ศร213 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ15912107340ศรินภัสร์ มหาวงศนันท์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ59121073408892041
1148 ศร323 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ15912107340ศรินภัสร์ มหาวงศนันท์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ59121073408892047
1149 ศล212 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ16012102399เจนจิรา สีลาทรเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์60031053058892771
1150 ศล212 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ16012102400กรรณฐวรรษ รอดนวลเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์60031053028892771
1151 ศล212 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ16212102340เทอดเกียรติ เทียนบุญเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์62121023408892771
1152 ศล212 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ16012102367รุ่งทิวา มาก๋าเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์60121023678892771
1153 ศล212 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ16212102337คณัตถ์ พัฒนศักดิ์สุธีเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์62121023378892771
1154 ศล212 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ16012102380ศุภณัฐ ศรีจันทร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์60121023808892771
1155 ศล212 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ16012102398กมณรัตน์ เมฆกระจายเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์60031053018892771
1156 ศล232 เศรษฐศาสตร์เกษตร16012102380ศุภณัฐ ศรีจันทร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์60121023808892773
1157 ศล232 เศรษฐศาสตร์เกษตร16012102367รุ่งทิวา มาก๋าเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์60121023678892773
1158 ศล232 เศรษฐศาสตร์เกษตร16012102357ภัทรดนัย ใจทานเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์60121023578892773
1159 ศล232 เศรษฐศาสตร์เกษตร16012106356ลักษมี จิพ้วยเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม60121063568892773
1160 ศล232 เศรษฐศาสตร์เกษตร16112102321นริศรา ไชยยาเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์61121023218892773
1161 ศล232 เศรษฐศาสตร์เกษตร16112102320นภัสกร อยู่ถมยาเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์61121023208892773
1162 ศล232 เศรษฐศาสตร์เกษตร16112102310ณรงค์กรณ์ การินทร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์61121023108892773
1163 ศล232 เศรษฐศาสตร์เกษตร16112102302เกียรติศักดิ์ วงค์ดวงใสเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์61121023028892773
1164 ศล232 เศรษฐศาสตร์เกษตร16112102342ศุภลักษณ์ ยะมูลเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์61121023428892773
1165 ศล232 เศรษฐศาสตร์เกษตร16112102340ศวรรยา เสทธยะเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์61121023408892773
1166 ศล232 เศรษฐศาสตร์เกษตร16112102337วลัญญา สมบุตรเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์61121023378892773
160ศล262 คณิตเศรษฐศาสตร์ประยุกต์สำหรับเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม16112106345พันธกานต์ แช่มไพโรจน์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม61121063458892767
1168 ศล333 เศรษฐศาสตร์การผลิต16012106325ณีรนุช อิ่นแก้วเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม60121063258892776
161ศล363 เศรษฐมิติเบื้องต้น16012102398กมณรัตน์ เมฆกระจายเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์60031053018892769
162ศล363 เศรษฐมิติเบื้องต้น16012102400กรรณฐวรรษ รอดนวลเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์60031053028892769
163ศล363 เศรษฐมิติเบื้องต้น16112106345พันธกานต์ แช่มไพโรจน์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม61121063458892769
164ศล363 เศรษฐมิติเบื้องต้น16012102399เจนจิรา สีลาทรเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์60031053058892769
165ศล363 เศรษฐมิติเบื้องต้น16212102340เทอดเกียรติ เทียนบุญเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์62121023408892769
1174 ศล364 เศรษฐมิติประยุกต์สำหรับเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม16012106325ณีรนุช อิ่นแก้วเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม60121063258892770
1175 ศล364 เศรษฐมิติประยุกต์สำหรับเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม16012106337นิรุชา ศุภศรีเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม60121063378892770
1176 ศล364 เศรษฐมิติประยุกต์สำหรับเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม16012106355รณกร ไกรสีเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม60121063558892770
1177 ศล364 เศรษฐมิติประยุกต์สำหรับเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม16012106306กิ่งกาญจน์ วงษาเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม60121063068892770
1178 ศศ101 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ26306101441ยลดา โอกาศบริหารธุรกิจการจัดการ63061014418890928
1179 ศศ101 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ26306101440มัศยา แสงธิบริหารธุรกิจการจัดการ63061014408890928
1180 ศศ101 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ26306101439ภัทรนันท์ รัตนนิรมลสกุลบริหารธุรกิจการจัดการ63061014398890928
1181 ศศ101 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ26306101430อาทิตยา คตวงษ์ฆ้องบริหารธุรกิจการจัดการ63061014308890928
1182 ศศ101 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ26306101438นาฎนารี ของงามบริหารธุรกิจการจัดการ63061014388890928
166ศศ101 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ26112101366อาภัสรา น้อยมูลศรีเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์61121013668890928
1184 ศศ101 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ26306101385ภิญญาพัชญ์ ใจหาญบริหารธุรกิจการจัดการ63061013858890928
1185 ศศ101 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ26306101436ชริดา ปิติถาโนบริหารธุรกิจการจัดการ63061014368890928
1186 ศศ101 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ26306101424อภิญญา ศิริภูมิบริหารธุรกิจการจัดการ63061014248890928
1187 ศศ112 เศรษฐศาสตร์มหภาค 116212101313บุษยาภรณ์ บุษบรรณเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์62121013138892615
1188 ศศ112 เศรษฐศาสตร์มหภาค 116212101301กฤศภูดิส ปี่แก้วเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์62121013018892615
1189 ศศ112 เศรษฐศาสตร์มหภาค 116106103407วทัญญา ตั้งภูมิบริหารธุรกิจบัญชี61061034078892615
1190 ศศ112 เศรษฐศาสตร์มหภาค 116212101304ธนพัฒน์ วิชิตกุลเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์62121013048892615
167ศศ213 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 216312101345ปริศนา ลุงจัยเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์63121013458891970
1192 ศศ213 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 216312101347ฟ้าใส ทองประสงค์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์63121013478891970
1193 ศศ213 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 216012102380ศุภณัฐ ศรีจันทร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์60121023808891970
1194 ศศ213 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 216312101344ณัฐธิตา วิทยาเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์63121013448891970
1195 ศศ215 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ16012101379สันติ ศิริภัทรนุกุลเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์60121013798892948
168ศศ215 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ16112101350ศุภานิช ศิริเสาร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์61121013508892948
1197 ศศ215 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ16112101348ศุภณัฏฐ์ เสมอใจเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์61121013488892948
1198 ศศ215 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ16112101343รัฐศิลป์ ยวงหิรัญเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์61121013438892948
1199 ศศ215 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ16112101341ยุทธภูมิ ขันตันเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์61121013418892948
169ศศ215 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ16112101327ปิยฉัตร ปันเต๋เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์61121013278892948
1201 ศศ215 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ16112101312ณัฐชญาภรณ์ เดชเสนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์61121013128892948
1202 ศศ215 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ16112101306จิรชญา บุญทาคำเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์61121013068892948
1203 ศศ222 เศรษฐมิติ 116112101312ณัฐชญาภรณ์ เดชเสนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์61121013128893084
1204 ศศ222 เศรษฐมิติ 116112101343รัฐศิลป์ ยวงหิรัญเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์61121013438893084
1205 ศศ222 เศรษฐมิติ 116112101302กรวิชญ์ จันทร์ฟูเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์61121013028893084
170ศศ222 เศรษฐมิติ 116112101304กันฑ์เอนก ใจรังสีเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์61121013048893084
1207 ศศ222 เศรษฐมิติ 116112101321นริสรา บุตรดางามเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์61121013218893084
1208 ศศ222 เศรษฐมิติ 116112101306จิรชญา บุญทาคำเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์61121013068893084
1209 ศศ222 เศรษฐมิติ 116112101309ชนัตร สินจักร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์61121013098893084
1210 ศศ222 เศรษฐมิติ 116112101328ปิยะฉัตร สุวรรณาเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์61121013288893084
1211 ศศ222 เศรษฐมิติ 116112101332พนิตนันท์ แผนจู๋เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์61121013328893084
1212 ศศ222 เศรษฐมิติ 116112101311ชาติชาย อมรไพรกุลเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์61121013118893084
1213 ศศ222 เศรษฐมิติ 116112101339มาลิสา เรือนทองเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์61121013398893084
1214 ศศ222 เศรษฐมิติ 116112101352สรรเพชญ ชำนิเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์61121013528893084
1215 ศศ222 เศรษฐมิติ 116112101348ศุภณัฏฐ์ เสมอใจเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์61121013488893084
1216 ศศ222 เศรษฐมิติ 116112101341ยุทธภูมิ ขันตันเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์61121013418893084
1217 ศศ222 เศรษฐมิติ 116112101353สรสิชา หมดดีเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์61121013538893084
1218 ศศ232 สถาบันและตลาดการเงินในประเทศ15912101394ปิณฑิรา แสงเรืองเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์59121073278893107
1219 ศศ241 การคลังสาธารณะ15912101394ปิณฑิรา แสงเรืองเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์59121073278892949
1220 ศศ241 การคลังสาธารณะ16112101348ศุภณัฏฐ์ เสมอใจเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์61121013488892949
1221 ศศ241 การคลังสาธารณะ16012101357ภานุวัฒน์ สังหารเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์60121013578892949
1222 ศศ241 การคลังสาธารณะ16112101341ยุทธภูมิ ขันตันเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์61121013418892949
1223 ศศ241 การคลังสาธารณะ16112101339มาลิสา เรือนทองเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์61121013398892949
1224 ศศ241 การคลังสาธารณะ16112101312ณัฐชญาภรณ์ เดชเสนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์61121013128892949
1225 ศศ241 การคลังสาธารณะ16112101306จิรชญา บุญทาคำเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์61121013068892949
1226 ศศ241 การคลังสาธารณะ16112101340มิ่งขวัญ แสงกล้าเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์61121013408892949
1227 ศศ241 การคลังสาธารณะ16112101353สรสิชา หมดดีเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์61121013538892949
1228 ศศ241 การคลังสาธารณะ16112101328ปิยะฉัตร สุวรรณาเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์61121013288892949
171ศศ241 การคลังสาธารณะ16112101316ธนะพัฒน์ ถาวรงามยิ่งสกุลเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์61121013168892949
1230 ศศ261 เศรษฐศาสตร์การจัดการ16212101327ศุภลักษณ์ ศรีประเสริฐเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์62121073088892950
1231 ศศ311 ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์15912107340ศรินภัสร์ มหาวงศนันท์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ59121073408891134
1232 ศศ365 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ15912101394ปิณฑิรา แสงเรืองเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์59121073278893120
1233 ศส311 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์15912101394ปิณฑิรา แสงเรืองเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์59121073278892917
1234 ศส311 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์16112102313ณัฐพงศ์ กันภัยเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์61121023138892917
1235 ศส311 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์16012102357ภัทรดนัย ใจทานเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์60121023578892917
1236 ศส331 การตลาดสหกรณ์และการจัดการโลจิสติกส์16012102399เจนจิรา สีลาทรเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์60031053058892939
1237 ศส331 การตลาดสหกรณ์และการจัดการโลจิสติกส์16012102380ศุภณัฐ ศรีจันทร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์60121023808892939
1238 ศส331 การตลาดสหกรณ์และการจัดการโลจิสติกส์16012102398กมณรัตน์ เมฆกระจายเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์60031053018892939
1239 ศส331 การตลาดสหกรณ์และการจัดการโลจิสติกส์16012102400กรรณฐวรรษ รอดนวลเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์60031053028892939
1240 ศส331 การตลาดสหกรณ์และการจัดการโลจิสติกส์16212102337คณัตถ์ พัฒนศักดิ์สุธีเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์62121023378892939
1241 ศส332 กฎหมายธุรกิจและสหกรณ์16112102325บุณยนุช เกตุหอมเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์61121023258889199
172ศส332 กฎหมายธุรกิจและสหกรณ์16112102302เกียรติศักดิ์ วงค์ดวงใสเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์61121023028889199
1243 ศส332 กฎหมายธุรกิจและสหกรณ์16112102337วลัญญา สมบุตรเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์61121023378889199
1244 ศส332 กฎหมายธุรกิจและสหกรณ์16112102353ธนกร เเกล้วกล้าเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์61031033238889199
1245 ศส332 กฎหมายธุรกิจและสหกรณ์16112102352ปริตต์ แสนวิชัยเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์61031053188889199
1246 ศส332 กฎหมายธุรกิจและสหกรณ์16112102312ณัฐชนน ครกเงินเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์61121023128889199
1247 ศส332 กฎหมายธุรกิจและสหกรณ์16012102380ศุภณัฐ ศรีจันทร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์60121023808889199
1248 ศส334 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสหกรณ์16012102367รุ่งทิวา มาก๋าเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์60121023678892941
1249 ศส334 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสหกรณ์16012102357ภัทรดนัย ใจทานเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์60121023578892941
1250 ศส423 การค้า การลงทุน และการเงินระหว่างประเทศ16012102400กรรณฐวรรษ รอดนวลเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์60031053028892946
1251 ศส423 การค้า การลงทุน และการเงินระหว่างประเทศ16012102398กมณรัตน์ เมฆกระจายเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์60031053018892946
1252 ศส423 การค้า การลงทุน และการเงินระหว่างประเทศ16012102388สุวัฒน์ วุฒิเจริญการเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์60121023888892946
1253 ศส423 การค้า การลงทุน และการเงินระหว่างประเทศ16012102380ศุภณัฐ ศรีจันทร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์60121023808892946
1254 ศส423 การค้า การลงทุน และการเงินระหว่างประเทศ16012102399เจนจิรา สีลาทรเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์60031053058892946
1255 ศส423 การค้า การลงทุน และการเงินระหว่างประเทศ16212102340เทอดเกียรติ เทียนบุญเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์62121023408892946
1256 ศส424 การจัดการสินเชื่อสหกรณ์16012102380ศุภณัฐ ศรีจันทร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์60121023808892951
1257 ศส424 การจัดการสินเชื่อสหกรณ์16012102367รุ่งทิวา มาก๋าเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์60121023678892951
1258 ศส424 การจัดการสินเชื่อสหกรณ์16012102357ภัทรดนัย ใจทานเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์60121023578892951
1259 ศส424 การจัดการสินเชื่อสหกรณ์16012102396กัญญ์วรา สาหร่ายเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์60121023968892951
1260 ศส424 การจัดการสินเชื่อสหกรณ์16012102400กรรณฐวรรษ รอดนวลเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์60031053028892951
1261 ศส424 การจัดการสินเชื่อสหกรณ์16212102340เทอดเกียรติ เทียนบุญเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์62121023408892951
1262 ศส424 การจัดการสินเชื่อสหกรณ์16012102398กมณรัตน์ เมฆกระจายเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์60031053018892951
1263 ศส424 การจัดการสินเชื่อสหกรณ์16012102399เจนจิรา สีลาทรเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์60031053058892951
1264 ศอ213 การนำเสนองานและการอภิปรายเป็นภาษาอังกฤษ36214102400อธิษฐ์ แก้วเขียวศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ62141024008892926
1265 ศอ213 การนำเสนองานและการอภิปรายเป็นภาษาอังกฤษ36214102409อารยา อารยพิทยาศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ62141024098892926
1266 ศอ242 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น16214102358พัชรา พลนาคูศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ62141023588892922
1267 ศอ242 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น16214102349ปานชีวา ศรีนามบุรีศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ62141023498892922
1268 ศอ242 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น16214102386สรุดา กระจับเงินศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ62141023868892922
1269 ศอ242 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น16214102398หทัยรักษ์ ทัพเสลาศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ62141023988892922
1270 ศอ242 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น26214102361พิจิตรา เอมเสมศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ62141023618892922
1271 ศอ242 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น26114102301กมลทิพย์ สมัครการศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ61141023018892922
1272 ศอ242 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น26114102335นิต้า หีบทองศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ61141023358892922
1273 ศอ343 ภาษาในบริบท26114102353ลลิตา ทาริวงศ์ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ61141023538893320
1274 ศอ343 ภาษาในบริบท26114102377อารีรัตน์ สิงห์ชัยศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ61141023778893320
1275 ศอ372 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว26114102353ลลิตา ทาริวงศ์ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ61141023538893328
1276 ศอ372 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว26114102377อารีรัตน์ สิงห์ชัยศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ61141023778893328
1277 ศอ373 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ26114102353ลลิตา ทาริวงศ์ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ61141023538893332
1278 ศอ373 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ26114102377อารีรัตน์ สิงห์ชัยศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ61141023778893332
1279 สก321 การวิจัยทางการส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร15801125377อาทิตย์ กันธิมาผลิตกรรมการเกษตรการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร58011253778890843
173สก404 กฎหมายและการค้าผลผลิตทางการเกษตร16001125344พิมพรรณ ใจแสนผลิตกรรมการเกษตรการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร60041023268889056
1281 สก404 กฎหมายและการค้าผลผลิตทางการเกษตร16001125327มณทิรา สุยะใหญ่ผลิตกรรมการเกษตรการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร60011253278889056
1282 สก411 การผลิตรายการวีดิทัศน์ดิจิทัลทางการเกษตร26201122012ฐาปกรณ์ ปั้นทองผลิตกรรมการเกษตรการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร62011220128893942
1283 สด105 การพัฒนาระบบคิด26318102303กษิดิศ สุภาคุณสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล63181023038893155
1284 สด105 การพัฒนาระบบคิด26318102302กษิดิศ นิยมสำรวจสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล63181023028893155
1285 สด105 การพัฒนาระบบคิด26318102334ณัฏฐกันย์ สุรินทร์แก้วสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล63181023348893155
1286 สด105 การพัฒนาระบบคิด26318102329ชัยศิริ สมศรีสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล63181023298893155
1287 สด105 การพัฒนาระบบคิด26318102345ธนพร สุวัณณกีฏะสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล63181023458893155
1288 สด105 การพัฒนาระบบคิด26318102336ณัฐกานต์ แจ้งมงคลสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล63181023368893155
1289 สด105 การพัฒนาระบบคิด26318102321จุไรวรรณ สมดุลย์สารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล63181023218893155
1290 สด105 การพัฒนาระบบคิด26318102323ชญาดา คำวันสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล63181023238893155
174สด105 การพัฒนาระบบคิด26318102324ชญานิศ ธารีจิตร์สารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล63181023248893155
1292 สด105 การพัฒนาระบบคิด26318102346ธนรัตน์ จินดามงคลสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล63181023468893155
1293 สด105 การพัฒนาระบบคิด26318102359นราวิชญ์ บุญสิงห์สารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล63181023598893155
175สด202 กฎหมายและจริยธรรมทางการสื่อสารดิจิทัล16218102327ณัฐนนท์ เลิศชัยมงคลสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล62181023278894808
1295 สด202 กฎหมายและจริยธรรมทางการสื่อสารดิจิทัล16218102346นฤบดี เจริญสุขสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล62181023468894808
1296 สด202 กฎหมายและจริยธรรมทางการสื่อสารดิจิทัล26218102385หวันยิหวา ปาลีสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล62181023858894808
1297 สด203 การพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับการสื่อสาร16218102346นฤบดี เจริญสุขสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล62181023468894809
1298 สด203 การพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับการสื่อสาร16218102327ณัฐนนท์ เลิศชัยมงคลสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล62181023278894809
1299 สด203 การพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับการสื่อสาร26218102385หวันยิหวา ปาลีสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล62181023858894809
1300 สด284 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ16218102327ณัฐนนท์ เลิศชัยมงคลสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล62181023278894813
1301 สด284 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ16218102346นฤบดี เจริญสุขสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล62181023468894813
1302 สด284 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ26218102385หวันยิหวา ปาลีสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล62181023858894813
1303 สด285 การออกแบบเว็บไซต์16218102346นฤบดี เจริญสุขสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล62181023468894814
1304 สด285 การออกแบบเว็บไซต์16218102358พัศกรจรัส คำแดงสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล62181023588894814
1305 สด285 การออกแบบเว็บไซต์16218102333ตวงทอง ปาชนะวงค์สารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล62181023338894814
1306 สด285 การออกแบบเว็บไซต์16218102324โชคทวี อภิสุนทรกุลสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล62181023248894814
1307 สด285 การออกแบบเว็บไซต์16218102321ชลธิศ แก้วเป็งสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล62181023218894814
1308 สด285 การออกแบบเว็บไซต์16218102308ขวัญณรางค์ พุ่มเพชรสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล62181023088894814
1309 สด285 การออกแบบเว็บไซต์26218102385หวันยิหวา ปาลีสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล62181023858894814
1310 สด311 การเล่าเรื่องผ่านสื่อสารคดี16118102306กาญจน์ ปนคำปินสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล61181023068894826
1311 สด311 การเล่าเรื่องผ่านสื่อสารคดี16118102304กฤษฎา ฆารละอองสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล61181023048894826
1312 สด311 การเล่าเรื่องผ่านสื่อสารคดี16118102341นันทณัฐ ทองสุขสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล61181023418894826
1313 สด311 การเล่าเรื่องผ่านสื่อสารคดี16118102360ภูมินทร์ กิตติพันธ์สารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล61181023608894826
1314 สด311 การเล่าเรื่องผ่านสื่อสารคดี16118102331ธนกร สุภาศรีสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล61181023318894826
1315 สด311 การเล่าเรื่องผ่านสื่อสารคดี16118102335ธิดารัตน์ สมหวังสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล61181023358894826
1316 สด311 การเล่าเรื่องผ่านสื่อสารคดี16118102354พิเชษฐ์ ทุนอินทร์สารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล61181023548894826
1317 สด311 การเล่าเรื่องผ่านสื่อสารคดี16118102382อัครัช พรินทรากุลสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล61181023828894826
1318 สด316 การผลิตนิตยสารดิจิทัล16218102385หวันยิหวา ปาลีสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล62181023858894831
176สด316 การผลิตนิตยสารดิจิทัล16218102373วทัญญู ภิรมนาสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล62181023738894831
1320 สด317 การเขียนบทรายการวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์16218102368รัชชานนท์ สิงห์คะราชสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล62181023688894832
1321 สด317 การเขียนบทรายการวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์16218102378ศรันย์ กาญจนรัตน์สารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล62181023788894832
1322 สด317 การเขียนบทรายการวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์16218102384สุทธิภัทร พรมปิงกาสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล62181023848894832
1323 สด317 การเขียนบทรายการวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์16218102388อภิเชษฐ์ อุโมงสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล62181023888894832
1324 สด317 การเขียนบทรายการวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์16218102390อรณี คล้ายเนียมสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล62181023908894832
1325 สด317 การเขียนบทรายการวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์16218102391อรรถกร ก๋าทองสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล62181023918894832
1326 สด317 การเขียนบทรายการวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์16218102360พิชญาพร มูลมินทร์สารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล62181023608894832
177สด317 การเขียนบทรายการวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์16218102313จิราพรณ์ จิตกล้าสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล62181023138894832
1328 สด317 การเขียนบทรายการวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์16218102320ชลดา จันต๊ะยศสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล62181023208894832
1329 สด317 การเขียนบทรายการวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์16218102322ชุติมา ไทยอู่สารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล62181023228894832
1330 สด317 การเขียนบทรายการวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์16218102335ธนวัฒน์ ตุ่นหนิ้วสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล62181023358894832
1331 สด317 การเขียนบทรายการวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์16218102341ธิมาทอง ทองมาสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล62181023418894832
1332 สด317 การเขียนบทรายการวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์16218102352ปวริศา แก้วมรกตสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล62181023528894832
1333 สด317 การเขียนบทรายการวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์16218102361พิชาน สุริยะรัศมีสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล62181023618894832
1334 สด317 การเขียนบทรายการวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์16218102363ภัสตราภรณ์ ปลอดโปร่งสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล62181023638894832
1335 สด317 การเขียนบทรายการวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์16218102366ภูมิภัทท์ ทวีผลสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล62181023668894832
1336 สด317 การเขียนบทรายการวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์26218102367ภูวไนย พึ่งศรีสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล62181023678894832
1337 สด317 การเขียนบทรายการวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์26218102362ภัทราพร ฟองคำตันสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล62181023628894832
1338 สด317 การเขียนบทรายการวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์26218102374วาชิต วงค์ษาสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล62181023748894832
1339 สด317 การเขียนบทรายการวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์26218102379ศราวุธ อนันคำสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล62181023798894832
1340 สด317 การเขียนบทรายการวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์26218102381ศิราเศรษฐ์ ใจคำติ๊บสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล62181023818894832
1341 สด317 การเขียนบทรายการวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์26218102389อภิสิทธิ์ มะลิกาสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล62181023898894832
1342 สด317 การเขียนบทรายการวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์26218102373วทัญญู ภิรมนาสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล62181023738894832
1343 สด317 การเขียนบทรายการวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์26218102354ปุณณวิชญ์ พงศ์สวัสดิ์สารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล62181023548894832
1344 สด317 การเขียนบทรายการวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์26218102344นภสิทธิ์ หิรัญพงค์พันธ์สารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล62181023448894832
1345 สด317 การเขียนบทรายการวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์26218102342นพชัย เหมยแก้วสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล62181023428894832
178สด317 การเขียนบทรายการวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์26218102327ณัฐนนท์ เลิศชัยมงคลสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล62181023278894832
1347 สด317 การเขียนบทรายการวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์26218102326ณัชพล จันทร์ทศสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล62181023268894832
1348 สด317 การเขียนบทรายการวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์26218102321ชลธิศ แก้วเป็งสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล62181023218894832
1349 สด317 การเขียนบทรายการวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์26218102394เจตณัฐ อัศวลาภสกุลสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล62181023948894832
1350 สด317 การเขียนบทรายการวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์26218102355พลวัต เชี่ยวสุวรรณสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล62181023558894832
1351 สด317 การเขียนบทรายการวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์26218102303กฤษณะ ด่านปานสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล62181023038894832
179สด317 การเขียนบทรายการวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์26218102305เกษฎา สมเวทีสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล62181023058894832
180สด317 การเขียนบทรายการวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์26218102313จิราพรณ์ จิตกล้าสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล62181023138894832
1354 สด317 การเขียนบทรายการวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์26218102314จุฑามาศ จอมจันทร์สารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล62181023148894832
1355 สต204 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ26106101471สิรินาถ ญานะศรบริหารธุรกิจการจัดการ61061034368892696
181สต301 หลักสถิติ26108114360วีรชนท์ จันทร์คลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติเกษตรป่าไม้610811436063301
182สธ313 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงของระบบสารสนเทศ16006105324เชิดชัย วิเชียรมงคลบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศทางธุรกิจ60061053248892890
1358 สธ315 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์16006105007จริญญา สามารถการบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศทางธุรกิจ60061050078892884
183สธ317 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ 115906105413หทัยรัตน์ ยะรินทร์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศทางธุรกิจ59061014898892887
184สธ402 การเป็นผู้ประกอบการแนวใหม่ในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ26006105324เชิดชัย วิเชียรมงคลบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศทางธุรกิจ60061053248892883
1361 สธ434 ระบบการจัดการความรู้15906105401สุปรียา ผุดผ่องบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศทางธุรกิจ59061054018892898