คู่มือการใช้งานระบบ คู่มือการใช้งานระบบขอเอกสารออนไลน์

คู่มือการใช้งานระบบขอเอกสารออนไลน์


- เข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย จากนั้นเลือกระบบ "ขอเอกสารออนไลน์"

img

- ทำการตรวจสอบชื่อ-นามสกุล ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ หากไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อแก้ไขก่อนทำการยื่นขอเอกสาร ที่งานทะเบียน ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข

- หากชื่อ-นามสกุล ถูกต้องแล้ว ให้กดปุ่ม "ยื่นคำร้องขอเอกสาร" ดังรูป

- เงื่อนไขการขอเอกสารออนไลน์ มีดังนี้

      1. ระบบจะเปิดให้ยื่นคำร้องขอเอกสารออนไลน์ได้ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 15.00 น.

      2. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ สามารถรับคำร้องขอเอกสารออนไลน์ได้มากที่สุด 150 ฉบับต่อวันเท่านั้น

      3. นักศึกษาสามารถขอเอกสารได้สูงสุด 4 ฉบับ โดยจะสามารถขอเพิ่มได้หากนักศึกษาติดต่อรับเอกสารฉบับก่อนหน้าแล้ว

      4. เอกสารที่สถานะพร้อมส่งมอบ ให้นักศึกษามาชำระเงินได้ภายในเวลา 15.30 น. ที่ชั้น 3 ห้องธุรการ อาคารอำนวย ยศสุข

img

- เลือกประเภทเอกสารที่ต้องการขอ

- โดยประเภทของเอกสารที่นักศึกษาจะสามารถขอได้ จะขึ้นอยู่กับสถานะของนักศึกษา ตรวจสอบสถานะนักศึกษา

img

- ตรวจสอบความถูกต้องของประเภทเอกสารที่กำลังจะยื่นขอ จากนั้นกดปุ่ม "ยื่นคำร้องขอเอกสาร"

img

- ตรวจสอบสถานะเอกสารที่ทำการยื่นขอไว้แล้ว โดยสถานะคำร้องจะแบ่งเป็น 6 สถานะ ดังนี้

      1. ยื่นคำร้อง

      2. เจ้าหน้าที่รับคำร้อง

      3. เอกสารเสร็จ (เอกสารเสร็จจากเชียงใหม่ รอดำเนินการจัดส่งไปยังวิทยาเขต)

      4. เอกสารพร้อมส่งมอบ (เอกสารพร้อมส่งมอบให้นักศึกษา ให้นักศึกษามาติดต่อชำระเงิน)

      5. ชำระเงินและรับเอกสารแล้ว

      6. ยกเลิกคำร้อง

- โดยนักศึกษาสามารถย "ยกเลิกคำร้อง" ได้ หากเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ดำเนินการ "รับคำร้อง"

img

- หากสถานะคำร้อง เปลี่ยนเป็น "เอกสารพร้อมส่งมอบ" ให้นักศึกษามาติดต่อชำระเงินที่ ห้องธุรการ ชั้น 3 อาคารอำนวย ยศสุข ภายในเวลา 15.30 น.

- นำใบเสร็จรับเงิน มายื่นรับเอกสารได้ที่ห้องงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข