ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับเจ้าหน้าที่
  ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
 
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่


การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี, หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2558
กำหนดการรายงานตัว คลิ๊ก!!! กำหนดการตรวจร่างกาย คลิ๊ก!!!
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ คลิ๊ก!!!  

ประกาศรับสมัคร รอบ 4 ประกาศรับสมัคร รอบ 3 ประกาศรับสมัคร รอบ 2 ประกาศรับสมัคร รอบ 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศผล
ผู้ผ่านการคัดเลือก/สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
(เพิ่มเติม) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
ตรวจสอบรายชือผู้ผ่านการคัดเลือก (ระบบรับตรง) >>
คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดชุมพร
ตรวจสอบรายชือผู้ผ่านการคัดเลือก (โครงการพิเศษ) >>
โควตาบุตรศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ค้นหารายชื่อจากเลขที่บัตรประชาชนและพิมพ์เอกสารการชำระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิทธิ์ คลิ๊ก...


ประกาศผล
ผู้ผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
(เพิ่มเติม) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
ตรวจสอบรายชือผู้ผ่านการคัดเลือก >>
คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะบริหารธุรกิจ
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดชุมพร
ค้นหารายชื่อจากเลขที่บัตรประชาชนและพิมพ์เอกสารการชำระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิทธิ์ คลิ๊ก...