ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับเจ้าหน้าที่
  ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
 
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศรับสมัคร รอบ 2 ประกาศรับสมัคร รอบ 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประกาศผลการคัดเลือก
แจ้งกำหนดการประกาศ
ประกาศ...
เนื่องจากผลการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ มีจำนวนมาก ในส่วนของโครงการพิเศษต่างๆ
ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะทยอยดำเนินการประกาศผลให้ผู้สมัครทราบ
ไม่เกินวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
.: ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก/สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า(ระบบรับตรง) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี
.: ประกาศผลผู้ผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า(ระบบรับตรง) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน
.: ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัดภาคเหนือ(ผ่านระบบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี
.: ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก/สอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี(ระบบโควตา) บุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้
.: ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษา(ระบบโควตา)บุตรหลานเกษตรกรผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ
.: ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียน โครงการส่งเสริมนักเรียน ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบําเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34-37
.: ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก/สอบคัดเลือก (โควตา) ผู้มีความสามารถพิเศษทาง (ดนตรี-กีฬา-นาฏศิลป์-ศิลปวัฒนธรรม) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน
.: ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ระบบจัดสรรโควตาผ่านสถานศึกษา) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
.: ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก/สอบคัดเลือก นักเรียน/นักศึกษา (ระบบโควตา) บุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน
.: ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษา (ระบบรับตรง) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร จังหวัดชุมพร
.: ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี "โครงการความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ" คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว(Educational Cooperation Program)