ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับเจ้าหน้าที่
  ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
 
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศรับสมัคร รอบ 2 ประกาศรับสมัคร รอบ 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประกาศผลการคัดเลือก
โครงการที่เปิดรับสมัคร
หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี (สำหรับผู้ที่จบ ม.6, ปวช.) หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน (สำหรับผู้ที่จบ ปวส. หรือเทียบเท่า)
  ระบบรับตรง/คัดเลือก  ระบบรับตรง/คัดเลือก 
  ระบบรับตรง (จำนวน 25 สาขาวิชา)
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัครวันที่ 15 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2558
(ทุกสาขาวิชา-ไม่มีการสอบ/สอบเพียง 2 สาขาวิชา วันที่ 14-15 มีนาคม 2558)

ปฏิทินคัดเลือก
ประกาศรับสมัคร
อัตราค่าธรรมเนียม
สมัคร
  ระบบรับตรง : ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท หลักสูตร 5 ปี (เน้น 2 ภาษา) ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ(ป.โท เศรษฐศาสตร์ประยุกต์)
ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 18,000/ภาคเรียน
รับสมัครวันที่ 15 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2558
สอบวันที่ 14-15 มีนาคม 2558

ปฏิทินคัดเลือก
ประกาศรับสมัคร
อัตราค่าธรรมเนียม
สมัคร
  ระบบรับตรง : สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว(Educational Cooperation Program) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 ปี และเรียนที่ Vanung University ประเทศไต้หวัน 3 ปี
ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 35,500/ภาคเรียน
รับสมัครวันที่ 15 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2558
สอบวันที่ 14-15 มีนาคม 2558

ปฏิทินคัดเลือก
ประกาศรับสมัคร
อัตราค่าธรรมเนียม
สมัคร
  ระบบรับตรง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร หลักสูตร 4 ปี (จำนวน 5 สาขาวิชา)
รับสมัครวันที่ 15 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2558
(ทุกสาขาวิชาไม่มีการสอบ)

ปฏิทินคัดเลือก
ประกาศรับสมัคร
อัตราค่าธรรมเนียม
สมัคร
  ระบบรับตรง (จำนวน 6 สาขาวิชา)
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัครวันที่ 15 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2558
(ทุกสาขาไม่มีการสอบ)


ปฏิทินคัดเลือก
ประกาศรับสมัคร
อัตราค่าธรรมเนียม
สมัคร
  ระบบรับตรง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน (จำนวน 4 สาขาวิชา)
รับสมัครวันที่ 15 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2558
(ทุกสาขาวิชาไม่มีการสอบ)

ปฏิทินคัดเลือก
ประกาศรับสมัคร
อัตราค่าธรรมเนียม
สมัคร
 ระบบโควตา/โครงการพิเศษ   ระบบโควตา/โครงการพิเศษ  
  โครงการ : โควตาบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (จำนวน 38 สาขาวิชา)
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ และ
มหาิวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดชุมพร

รับสมัครวันที่ 15 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2558


ปฏิทินคัดเลือก
ประกาศรับสมัคร
อัตราค่าธรรมเนียม
สมัคร
  โครงการ : โควตานักศึกษาชาวไทยภูเขา คณะผลิตกรรมการเกษตร (จำนวน 6 สาขาวิชา)
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
รับสมัครวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 - 20 กุมภาพันธ์ 2558
(ทุกสาขาวิชาไม่มีการสอบ)

ปฏิทินคัดเลือก
ประกาศรับสมัคร
อัตราค่าธรรมเนียม
สมัคร
  โครงการ : โควตาบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (จำนวน 16 สาขาวิชา)
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ และ
มหาิวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดชุมพร

รับสมัครวันที่ 15 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2558
(ทุกสาขาวิชาไม่มีการสอบ)

ปฏิทินคัดเลือก
ประกาศรับสมัคร
อัตราค่าธรรมเนียม
สมัคร
 สำหรับสถานศึกษา   
  โครงการ : จัดสรรโควตาให้สถานศึกษา
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัครและชำระเงิน วันที่ 15 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2558

(ให้เอกสิทธิ์สถานศึกษาในการคัดเลือกโดยตรง)

อัตราค่าธรรมเนียม
สมัคร
  โครงการ : จัดสรรโควตาให้สถานศึกษา
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรีียน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัครและชำระเงิน วันที่ 15 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2558

(ให้เอกสิทธิ์สถานศึกษาในการคัดเลือกโดยตรง)

อัตราค่าธรรมเนียม
สมัคร
 ระบบ Admissions   
  Association of University Presidents of Thailand (สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย) มีข้อมูล และระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง(Admissions) และระบบการคัดเลือกในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearinghouse) เข้าสู่หน้าหลัก

ปฏิทินคัดเลือก
Admissions
Clearinghouse
  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีข้อมูล O-NET, B-NET, I-NET, N-NET, V-NET, U-NET, GAT/PAT, 7 วิชาสามัญ, ครู, E-SCORE, RPS ทั้งข่าวประกาศ ข่าวการสอบ ผลคะแนนต่างๆ

Open Website