ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
 
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
ข่าวประกาศผลการผู้ผ่านการค้ดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับนักศึกษาประเภททดลองเรียน
ปฏิทินทินการรับนักศึกษา
(ประเภททดลองเรียน)
   รายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับ
  - หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน
  - หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระ
เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว
ระบบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้(ทุกวิทยาเขต)
ประจำปีการศึกษา 2557

เข้าสู่ระบบรายงานตัว...CLICK!!
กำหนดการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2557
กำหนดการสำหรับนักศึกษา ระบบรับตรง โควตา ทุกประเภท กำหนดการสำหรับนักศึกษา ระบบ Admissions

วัน/เวลา/สถานที่สอบสัมภาษณ์ Admissions
ชี้แจงค่าใช้จ่ายที่มาจากค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า 8,000 บาท และ 11,000 บาท
ที่นักศึกษาใหม่ได้ชำระไว้ล่วงหน้าแล้ว
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่ต้องชำระเพิ่มเติม ในระหว่างวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2557
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
สรุปค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรปริญญาตรี (โดยประมาณ) ปีการศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อสอบถามรายละเอียดในส่วนต่างๆ
กำหนดการตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2557
เอกสารที่ต้องเตรียมและขั้นตอนในการรับรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ (ทุกวิทยาเขต)
ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2557
คู่มือเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม "พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่" 2557
(**คู่มือนี้เป็นเอกสารตัวเดียวกับที่ทางมหาวิทยาลัยดำเนินการจัดส่งไปที่บ้าน**)


ประกาศ
          ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีนโยบายให้นักศึกษาใหม่ หลักสูตร 2 ปีต่อเนี่อง และหลักสูตร 4 ปี ภาคสมทบทุกสาขาวิชา เข้าพักอาศัยในหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ซึ่งเป็นหอพักที่มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 โดยมีการแยกหอพักชายและหอพักหญิงอย่างชัดเจน ได้มาตรฐานและปลอดภัย
          ดังนั้น ในปีการศึกษา 2557 นี้ นักศึกษาใหม่ หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง และหลักสูตร 4 ปีภาคสมทบทุกสาขาวิชา ไม่ต้องไปจองห้องพักเอกชนใดๆ ไว้ก่อน เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดเตรียมหอพักเอกชนที่อยู่ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไว้รองรับนักศึกษาใหม่เรียบร้อยแล้ว

ข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่

ระบบรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่
เกรดเฉลี่ยเริ่มต้นที่ 2.25 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คลิ๊กเพื่อดำเนินการสมัคร

ระบบรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (ม.6, ปวช.)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร จังหวัดชุมพร
เกรดเฉลี่ยเริ่มต้นที่ 2.00 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2557 เท่านั้น


[อ่านประกาศ]    [ดำเนินการสมัคร]

ระบบรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน (ปวส. หรือเทียบเท่า)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร จังหวัดชุมพร
เกรดเฉลี่ยเริ่มต้นที่ 2.00 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2557 เท่านั้น


[อ่านประกาศ]    [ดำเนินการสมัคร]


ข่าวประชาสัมพันธ์/เว็ปลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
Association of University Presidents of Thailand (สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย)
มีข้อมูล และระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง(Admissions) และระบบการคัดเลือกในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearinghouse)
เข้าสู่หน้าหลัก [Admissions]     [Clearinghouse]
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
มีข้อมูล O-NET, B-NET, I-NET, N-NET, V-NET, U-NET, GAT/PAT, 7 วิชาสามัญ, ครู, E-SCORE, RPS
ทั้งข่าวประกาศ ข่าวการสอบ ผลคะแนนต่างๆ …คลิ๊กอ่านได้เลย