ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับเจ้าหน้าที่
  ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
 
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
ระบบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้(ทุกวิทยาเขต)
ประจำปีการศึกษา 2558

เข้าสู่ระบบรายงานตัว...CLICK!!
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี, หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2558
คู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม "พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่
และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้" ประจำปีการศึกษา 2558 คลิ๊ก!!!
กำหนดการรายงานตัว คลิ๊ก!!! กำหนดการตรวจร่างกาย คลิ๊ก!!!
เอกสารที่ต้องเตรียมมาวันรับรายงานตัว คลิ๊ก!!! เบอร์โทรติดต่อสอบถามหน่วยงานต่างๆ คลิ๊ก!!!
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ คลิ๊ก!!!  

ประกาศรับสมัคร รอบ 5 ประกาศรับสมัคร รอบ 4 ประกาศรับสมัคร รอบ 3 ประกาศรับสมัคร รอบ 2 ประกาศรับสมัคร รอบ 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประกาศผลการคัดเลือก
ตรวจสอบรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว(Educational Cooperation Program)
(เพิ่มเติม)

ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

[คลิ๊ก..ตรวจสอบรายชื่อ]