ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับเจ้าหน้าที่
  ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
 
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประกาศผลการคัดเลือก
โครงการที่เปิดรับสมัคร
หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี (สำหรับผู้ที่จบ ม.6, ปวช. เท่านั้น) หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน (สำหรับผู้ที่จบ ปวส. หรือเทียบเท่า เท่านั้น)
  ระบบรับตรง/คัดเลือก  ระบบรับตรง/คัดเลือก 
  รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า (ระบบรับตรง) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2557 เท่านั้น!!

ปฏิทินคัดเลือก
ประกาศรับสมัคร
อัตราค่าธรรมเนียม
สมัคร
  รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ระบบรับตรง) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท หลักสูตร 5 ปี(เน้น 2 ภาษา) ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ(ป.โท เศรษฐศาสตร์ประยุกต์) ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดชุมพร ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2557 เท่านั้น!!

ปฏิทินคัดเลือก
ประกาศรับสมัคร
อัตราค่าธรรมเนียม
สมัคร
  รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ระบบรับตรง) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว(Educational Cooperation Program) หลักสูตร 4 ปี เรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 ปี และเรียนที่ Vanung University ประเทศใต้หวัน 3 ปี ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2557 เท่านั้น!!

ปฏิทินคัดเลือก
ประกาศรับสมัคร
อัตราค่าธรรมเนียม
สมัคร
  รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า (ระบบรับตรง) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดชุมพร ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2557 เท่านั้น!!

ปฏิทินคัดเลือก
ประกาศรับสมัคร
อัตราค่าธรรมเนียม
สมัคร
  รับสมัครนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ เทียบเท่า (ระบบรับตรง) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัคตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2557 เท่านั้น!!

ปฏิทินคัดเลือก
ประกาศรับสมัคร
อัตราค่าธรรมเนียม
สมัคร
  รับสมัครนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ เทียบเท่า (ระบบรับตรง) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดชุมพร ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2557 เท่านั้น!!

ปฏิทินคัดเลือก
ประกาศรับสมัคร
อัตราค่าธรรมเนียม
สมัคร
 ระบบโควตา/โครงการพิเศษ   ระบบโควตา/โครงการพิเศษ  
  รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ในโครงการ : โควตาประเภทดนตรี กีฬา และนาฏศิลป์ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2557 เท่านั้น!!

ปฏิทินคัดเลือก
ประกาศรับสมัคร
อัตราค่าธรรมเนียม
สมัคร
  รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี ในโครงการ : โควตาบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2557 เท่านั้น!!

ปฏิทินคัดเลือก
ประกาศรับสมัคร
อัตราค่าธรรมเนียม
สมัคร
  รับสมัครนักศึกษาชาวไทยภูเขา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โดยวิธีคัดเลือก) คณะผลิตกรรมการเกษตร หลักสูตร 4 ปี ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2558 เท่านั้น!!

ปฏิทินคัดเลือก
ประกาศรับสมัคร
อัตราค่าธรรมเนียม
สมัคร
  รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ในโครงการ : โควตาบุตรหลานเกษตรกร (ผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด) ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2558 เท่านั้น!!

ปฏิทินคัดเลือก
ประกาศรับสมัคร
อัตราค่าธรรมเนียม
สมัคร
  รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี ในโครงการ : โควตาบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2557 เท่านั้น!!

ปฏิทินคัดเลือก
ประกาศรับสมัคร
อัตราค่าธรรมเนียม
  รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี ในโครงการ : “การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ” 17จังหวัดภาคเหนือ (ผ่ารระบบการรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ขณะนี้ได้ปิดระบบการรับสมัครแล้ว!!!

ปฏิทินคัดเลือก
อัตราค่าธรรมเนียม
  รับสมัครนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ เทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน ในโครงการ : โควตาประเภทดนตรี กีฬา และนาฏศิลป์ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2557 เท่านั้น!!

ปฏิทินคัดเลือก
ประกาศรับสมัคร
อัตราค่าธรรมเนียม
สมัคร
  รับสมัครนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ เทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน ในโครงการ : โควตาบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2557 เท่านั้น!!

ปฏิทินคัดเลือก
ประกาศรับสมัคร
อัตราค่าธรรมเนียม
สมัคร
  รับสมัครนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ เทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน ในโครงการ : โควตาบุตรหลานเกษตรกร (ผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด) ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2558 เท่านั้น!!

ปฏิทินคัดเลือก
ประกาศรับสมัคร
อัตราค่าธรรมเนียม
สมัคร
  รับสมัครนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ เทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน ในโครงการ : โควตาบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2557 เท่านั้น!!

ปฏิทินคัดเลือก
ประกาศรับสมัคร
อัตราค่าธรรมเนียม
 ระบบ Admissions   
  Association of University Presidents of Thailand (สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย) มีข้อมูล และระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง(Admissions) และระบบการคัดเลือกในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearinghouse) เข้าสู่หน้าหลัก

ปฏิทินคัดเลือก
Admissions
Clearinghouse
  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีข้อมูล O-NET, B-NET, I-NET, N-NET, V-NET, U-NET, GAT/PAT, 7 วิชาสามัญ, ครู, E-SCORE, RPS ทั้งข่าวประกาศ ข่าวการสอบ ผลคะแนนต่างๆ

Open Website