ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
 
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
ข่าวประกาศผลการผู้ผ่านการค้ดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่
ประกาศผล
ผู้ผ่านการคัดเลือก/สอบคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (เพิ่มเติม) (ทุกประเภทการคัดเลือก)
ประจำปีการศึกษา 2557
อ่านประกาศผลการคัดเลือก, ดูขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ คลิ๊ก...
ตรวจสอบรายชือผู้ผ่านการคัดเลือก >>
คณะผลิตกรรมการเกษตร วิทยาลัยพลังงาน
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะบริหารธุรกิจ
คณะเศรษฐศาสตร์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
โควตาบุตรศิษย์เก่าแม่โจ้ (สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้)
พิมพ์หนังสือยินยอมการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า เพื่อยินยันสิทธิ์ คลิ๊ก...


ประกาศผล
ผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง หรือ เทียบเท่า
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญาตรีหลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน (เพิ่มเติม)
(ทุกประเภทการคัดเลือก)

ประจำปีการศึกษา 2557
อ่านประกาศผลการคัดเลือก, ดูขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ คลิ๊ก...
ตรวจสอบรายชือผู้ผ่านการคัดเลือก >>
คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะบริหารธุรกิจ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
พิมพ์หนังสือยินยอมการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า เพื่อยินยันสิทธิ์ คลิ๊ก...


ตรวจสอบรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
(เฉพาะผู้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า 8,000 และ 11,000 บาท)

หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี, หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน
**หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี กรุณาตรวจสอบรหัสผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house)
เพื่อยืนยันสิทธิ์ในวันที่ 5-9 มิถุนายน 2557 ให้เรียบร้อย**

ตรวจสอบรายชื่อ...CLICK!!

ข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่
ประกาศรับสมัคร (เพิ่มเติม)
นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ เทียบเท่า (ระบบรับตรง)
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 เท่านั้น!!

[อ่านประกาศ]      [ดำเนินการสมัคร]

ประกาศรับสมัคร (เพิ่มเติม)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 เท่านั้น!!

[อ่านประกาศ]      [ดำเนินการสมัคร]

ประกาศรับสมัคร (เพิ่มเติม)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี ณ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 เท่านั้น!!

[อ่านประกาศ]      [ดำเนินการสมัคร]

ประกาศรับสมัคร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า (ระบบรับตรง)
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี
ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 เท่านั้น!!

[อ่านประกาศ]    [ดำเนินการสมัคร]

ประกาศรับสมัคร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ระบบรับตรง)
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี (Educational Copperation Program)
ณ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 เท่านั้น!!

[อ่านประกาศ]   [ดำเนินการสมัคร]

ระบบรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่
เกรดเฉลี่ยเริ่มต้นที่ 2.25 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คลิ๊กเพื่อดำเนินการสมัคร

ระบบรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (ม.6, ปวช.)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร จังหวัดชุมพร
เกรดเฉลี่ยเริ่มต้นที่ 2.00 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2557 เท่านั้น


[อ่านประกาศ]    [ดำเนินการสมัคร]

ระบบรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน (ปวส. หรือเทียบเท่า)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร จังหวัดชุมพร
เกรดเฉลี่ยเริ่มต้นที่ 2.00 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2557 เท่านั้น


[อ่านประกาศ]    [ดำเนินการสมัคร]


ข่าวประชาสัมพันธ์/เว็ปลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
Association of University Presidents of Thailand (สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย)
มีข้อมูล และระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง(Admissions) และระบบการคัดเลือกในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearinghouse)
เข้าสู่หน้าหลัก [Admissions]     [Clearinghouse]
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
มีข้อมูล O-NET, B-NET, I-NET, N-NET, V-NET, U-NET, GAT/PAT, 7 วิชาสามัญ, ครู, E-SCORE, RPS
ทั้งข่าวประกาศ ข่าวการสอบ ผลคะแนนต่างๆ …คลิ๊กอ่านได้เลย