ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
 
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
ข่าวประกาศผลการผู้ผ่านการค้ดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่
ประกาศผล
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ระบบรับตรง-เพิ่มเติม)
หลักสูตร 4-5 ปี และ หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน (2 ปี)
ประเภททดลองเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
อ่านประกาศผลการคัดเลือก, ดูขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ คลิ๊ก...
ตรวจสอบรายชือผู้ผ่านการคัดเลือก >>
คณะผลิตกรรมการเกษตร วิทยาลัยพลังงาน
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะบริหารธุรกิจ
คณะเศรษฐศาสตร์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
เข้าสู่ระบบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ คลิ๊ก...
ระบบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้(ทุกวิทยาเขต)
ประจำปีการศึกษา 2557

เข้าสู่ระบบรายงานตัว...CLICK!!
กำหนดการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2557
กำหนดการสำหรับนักศึกษา ระบบรับตรง โควตา ทุกประเภท กำหนดการสำหรับนักศึกษา ระบบ Admissions

วัน/เวลา/สถานที่สอบสัมภาษณ์ Admissions
ชี้แจงค่าใช้จ่ายที่มาจากค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า 8,000 บาท และ 11,000 บาท
ที่นักศึกษาใหม่ได้ชำระไว้ล่วงหน้าแล้ว
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่ต้องชำระเพิ่มเติม ในระหว่างวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2557
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
สรุปค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรปริญญาตรี (โดยประมาณ) ปีการศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อสอบถามรายละเอียดในส่วนต่างๆ
กำหนดการตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2557
เอกสารที่ต้องเตรียมและขั้นตอนในการรับรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ (ทุกวิทยาเขต)
ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2557
คู่มือเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม "พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่" 2557
(**คู่มือนี้เป็นเอกสารตัวเดียวกับที่ทางมหาวิทยาลัยดำเนินการจัดส่งไปที่บ้าน**)


ประกาศ
          ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีนโยบายให้นักศึกษาใหม่ หลักสูตร 2 ปีต่อเนี่อง และหลักสูตร 4 ปี ภาคสมทบทุกสาขาวิชา เข้าพักอาศัยในหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ซึ่งเป็นหอพักที่มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 โดยมีการแยกหอพักชายและหอพักหญิงอย่างชัดเจน ได้มาตรฐานและปลอดภัย
          ดังนั้น ในปีการศึกษา 2557 นี้ นักศึกษาใหม่ หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง และหลักสูตร 4 ปีภาคสมทบทุกสาขาวิชา ไม่ต้องไปจองห้องพักเอกชนใดๆ ไว้ก่อน เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดเตรียมหอพักเอกชนที่อยู่ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไว้รองรับนักศึกษาใหม่เรียบร้อยแล้ว

ข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่

ระบบรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่
เกรดเฉลี่ยเริ่มต้นที่ 2.25 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คลิ๊กเพื่อดำเนินการสมัคร

ระบบรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (ม.6, ปวช.)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร จังหวัดชุมพร
เกรดเฉลี่ยเริ่มต้นที่ 2.00 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2557 เท่านั้น


[อ่านประกาศ]    [ดำเนินการสมัคร]

ระบบรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน (ปวส. หรือเทียบเท่า)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร จังหวัดชุมพร
เกรดเฉลี่ยเริ่มต้นที่ 2.00 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2557 เท่านั้น


[อ่านประกาศ]    [ดำเนินการสมัคร]


ข่าวประชาสัมพันธ์/เว็ปลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
Association of University Presidents of Thailand (สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย)
มีข้อมูล และระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง(Admissions) และระบบการคัดเลือกในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearinghouse)
เข้าสู่หน้าหลัก [Admissions]     [Clearinghouse]
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
มีข้อมูล O-NET, B-NET, I-NET, N-NET, V-NET, U-NET, GAT/PAT, 7 วิชาสามัญ, ครู, E-SCORE, RPS
ทั้งข่าวประกาศ ข่าวการสอบ ผลคะแนนต่างๆ …คลิ๊กอ่านได้เลย