เบอร์โทรติดต่อคณะ เข้าเว็บไซต์คณะต่าง ๆ คลิ๊กได้ที่นี่
วิทยาศาสตร์ 053-873510 053-873524 , ผลิตกรรมการเกษตร 053-873348 , บริหารธุรกิจ 053-873280
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 053-875869-71 , เศรษฐศาสตร์ 053-875601 , ศิลปศาสตร์ 053-875730-4
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 053-873470-2 , พัฒนาการท่องเที่ยว 053-873296 053-489136
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 053-873360 , สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 053-353831-4
สารสนเทศและการสื่อสาร 053-873297 , วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 053-875400-4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  บริหารและธุรการ   งานทะเบียน [reg.mju.ac.th]  
  พัฒนาคณาจารย์ หลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอน   งานรับเข้าและแนะแนวการศึกษา [โควตา , รับตรง]  
  บริหารหลักสูตร การเรียนการสอนและศึกษาทั่วไป    
  ทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า    
  บัณฑิตศึกษา    
     
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Copyright 2010 © Maejo University All right Reserved

โทร. 053-873161-69 Fax. 053-873168